Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin taidetoimikunta ja sen keräämä taidekokoelma

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201901291199
Title: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin taidetoimikunta ja sen keräämä taidekokoelma
Author: Blomqvist (o.s. Beckers), Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän pro gradu –tutkielman tavoite on selvittää, miksi HUS taidetoimikunta perustettiin ja mitkä sen tehtävät ovat, mitkä sen keräämän taidekokoelman muodostumiseen vaikuttavat tekijät ja kartuttamisen periaatteet ovat, sekä mitkä HUS taidetoimikunnan kokoelmanhallinnan käytännöt ovat. Lisäksi pyritään kartoittamaan sitä, mil-laista taidetta taidekokoelmaan kuuluu ja millaista taidetta siihen on hankittu HUS taidetoimikunnan toimesta sen perustamisvuodesta 2013 lähtien. Pro gradu –tutkielmassa esitellään sairaalataiteen keräämisen historiaa, HUS taidetoimikunnan tehtäviä ja peruslinjauksia, toimikunnan taidehankintaprosessia periaatteineen, sekä ko-koelmanhallinnan käytäntöjä ja lyhyesti HUS:n taidekokoelman sisältöjä. Lopuksi käydään lävitse niin sanottua in-tegroitua taidetta sekä HUS taidetoimikunnan tulevaisuuden näkymiä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja ajallinen tarkastelujakso on lähihistoria tai nykyhetki. Merkittävää lähdemateriaalia kuten hankintalistoja, vuosikertomuksia, esitteitä, toimikunnan asettamispäätös, kirjallisuutta sekä Galleria Or-tonin (nyk. Galleria Live) vuosikirjoja karttui syksystä 2017 alkaen muun lähdemateriaalin lisäksi. Tutkimusmenetelmäksi valittiin haastattelututkimus. Haastattelut toteutettiin 3.9.2018−18.10.2018. Otos oli 11 henkilöä. Haastattelututkimuksesta kertynyt 33 sivun litteroitu materiaali, sähköpostikirjeenvaihto, havainnointi, kohdekäynnit ja muistiinpanot muodostavat merkittävän aineiston, koska aiheesta on toistaiseksi löytynyt kirjallisia lähteitä vain vähän. HUS sairaalataiteesta tai taidekokoelmasta ei ole olemassa katalogeja tai historioita. Pro gradu –tutkielmassa keskitytään sairaalataiteeseen, joka on taidetoimikunnan hallinnoimaa ja HUS:n omis-tamaa. HUS taidetoimikuntaa tarkastellaan tässä tutkielmassa erillisenä, itsenäisenä instituutiona, joka toimii sille myönnettyjen määrärahojen ja tiettyjen peruslinjausten puitteissa HUS:n alueella. Se perustettiin tai-detoimikunnan puheenjohtajan, HUS:n hallituksen jäsenen dosentti, psykiatri Ilkka Taipaleen aloitteesta 3.12.2012. Sen tehtäviin kuuluu HUS:n taidekokoelman kartuttamisen lisäksi siitä huolehtiminen, että HUS:n sairaaloiden tiloissa ylipäätään on taidetta ja että se säilyy osana HUS:n sairaalaympäristöä. Toisekseen toi-mikunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että taide on tavoitteiden mukaista, sellaista, joka sopii sai-raalympäristöön. Taiteen sijoittaminen sairaaloihin sekä taidekokoelman luetteloiminen ja kokoelmanhallinta ovat taidekokoelman kartuttamisen ohessa HUS taidetoimikunnan tärkeimpiä tehtäviä. Toimikunnan toiminnassa ovat vuosien 2013−2018 aikana korostuneet taidehankintojen lisäksi paitsi verkostoituminen myös taideteosten inventointi ja luettelointi. Lisäksi taidetoimikunnalla on näyttely− ja julkaisutoimintaa. Taidehankinnoissa pyritään huomioimaan sekä potilaat että sairaaloiden henkilökunta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty paljon konkreettista organisointityötä. HUS taidetoimikunta tekee yhteistyötä eri säätiöiden ja muiden kulttuurialan organisaatioiden kanssa. Vuoteen 2014 mennessä HUS taidetoimikunta oli lyhyessä ajassa lisännyt niin HUS:n henkilöstön mutta myös suomalaisten taidepiirien kiinnostusta taiteeseen sairaalassa. HUS:n omistama taidekokoelma sisältää korkean profiilin taidetta. Siihen kuuluu tällä hetkellä yli 3000 teosta pääasiassa suomalaisilta kuvataiteilijoilta, mutta myös virolaisilta ja latvialaisilta kuvataiteilijoilta. Taidekokoelma käsittää paitsi marmori− myös kivi−, puu− ja pronssiveistoksia, öljyväritöitä, julisteita, graffiteja, grafiikanlehtiä ja litografioita. Kokoelman vanhin teos on vuodelta 1921. HUS:n taidekokoelma karttuu kuukausittain paitsi tai-dehankintojen myös lahjoituksien ja deponointien kautta. Taideostoilla pyritään tukemaan etenkin nuoria tai-teilijoita. HUS taidetoimikunnan työ kattaa oletettavasti lähes kaikki HUS:n sairaanhoitopiirin sairaanhoitoalueet.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201901291199
http://hdl.handle.net/10138/298604
Date: 2018
Subject: Taidekokoelma
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin taidetoimikunta
kuvataide
kuvanveistotaide
korkeataide
Discipline: taidehistoria
Art History
konsthistoria


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Blomqvist_Anna_Pro_gradu_2018.pdf 2.745Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record