Suomen ympäristökeskus: Äskettäin tallennettua

Näkyvissä 1-20 / 5043
 • Tattari, Sirkka; Tarvainen, Marjo; Kallio, Kari; Lepistö, Ahti; Näykki, Teemu; Raateoja, Mika; Seppälä, Jukka (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2019
  Laatukäsikirjan kirjoittaminen jatkuvatoimisille vedenlaadunmittauksille lähti tarpeesta saada yhdenmukaisempia käytäntöjä ja toimintamalleja koko ajan lisääntyvälle mittaustoiminnalle. Laatukäsikirjassa keskitytään jatkuvatoimisten mittausten laatuun vaikuttaviin yleisiin asioihin, jotta esitettävät toimenpiteet sopisivat useimmille vedenlaatua mittaaville laitteille ja olisivat käytettävissä eri vesiympäristöissä. Ohjeistusta ei ole kuitenkaan tarkoitettu ns. kenttämittareille, joita käytetään hetkellisten mittausten tekemiseen, ja joita ei jätetä maastoon pidemmäksi aikaa mittaamaan. Kirjassa käsitellään ensin yleisesti kaikkia vesiympäristöjä koskevia asioita, jonka jälkeen virtavesiä, järviä ja merialuetta koskevia asioita käsitellään erikseen, mikäli toimet poikkeavat eri ympäristöissä. Virtavesiä koskevia ohjeita voidaan soveltaa eri kokoisissa uomissa tehtäviin mittauksiin. Laatukäsikirja jatkuvatoimisille vedenlaadun mittauksille on tarkoitettu: - jatkuvatoimisia mittauksia suunnitteleville, toteuttaville ja niistä vastaaville henkilöille - laitetoimittajille, konsulteille - mittaustulosten käyttäjille Laatukäsikirjalla pyritään parantamaan ja yhtenäistämään mittausten laatua mittaustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laadunvarmistus käsittää toimivan ketjun vesiympäristöön sopivan laitteen valinnasta, validoinnista, asennuksesta, huollosta, kalibroinnista, laadukkaista laboratorioanalyyseistä sekä ammattitaitoisesta mittausaineistojen laadunvarmistuksesta. Huolellinen toiminta ketjun kaikissa vaiheissa takaa mittausten onnistumisen ja aineistojen korkean laadun, mikä lisää olennaisesti myös aineistojen hyödyntämismahdollisuuksia. Laatukäsikirja on toteutettu ”Jatkuvatoimisten vedenlaatuasemien valtakunnallisen verkoston toteuttamissuunnitelma - JatkuvaLaatu” -hankkeessa vuonna 2018. Hankkeen toteutuksesta vastasi Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhdessä Varsinais- Suomen ELY-keskuksen kanssa. Hanketta rahoitti ympäristöministeriö.
 • Marttunen, Mika; Mustajoki, Jyri (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6/2019
  Raportissa kuvataan SYKEn yhdessä ELY-keskusten kanssa toteuttaman vesistösäännöstelyjen haavoittuvuusanalyysin toteutus ja tulokset. Vesistösäännöstelyn suurimpia haasteita ovat poikkeukselliset vesitilanteet. Niissä pitäisi löytää vesistön eri osien ja eri käyttäjäryhmien kannalta siedettävät juoksutuskäytännöt. Jos poikkeukselliseen vesitilanteeseen osuu vielä muita häiriötilanteita, kuten laitteiden toimivuuteen tai säännöstelyä koskevaan päätöksentekoon liittyviä ongelmia, seurauksena voi olla huomattavia vahinkoja. Haavoittuvuusanalyysissä vesistöjen operatiivisen säännöstelyn päätösprosessi jaettiin kuuteen vaiheeseen. Ensimmäisenä prosessissa on vesistössä tehtävä havainto, joka kirjataan tietojärjestelmään. Tämän jälkeen tuotetaan vesistömallilla vedenkorkeusennuste, tehdään juoksutuspäätös ja säädetään patoluukut. Lopuksi vielä viestitään päätöksistä. Haavoittuvuusanalyysissä tunnistettiin järjestelmällisesti fyysisiin järjestelmiin, hydrologiseen tietoon, päätöksentekoon ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä uhkia säännöstelyn eri vaiheissa. Sen jälkeen analysoitiin, miten kuhunkin uhkaan voidaan varautua ja vaimentaa sen aiheuttaman häiriön vaikutuksia, sekä mitä häiriönhallinnasta voidaan oppia. Järjestelmällinen haavoittuvuustarkastelu on hyvä keino kokonaiskuvan muodostamiseen sekä kehittämiskohteiden tunnistamiseen ja priorisointiin. Toisaalta menetelmässä ei oteta kantaa esimerkiksi eri uhkien todennäköisyyteen, joten rinnalle tarvitaan myös perinteisiä riskianalyysin menetelmiä. Tarkastelu toteutettiin osana Strategisen tutkimuksen neuvoston Winland -hanketta, jossa tarkastellaan Suomen energia-, ruoka- ja vesiturvallisuutta monitieteisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen avulla.
 • Jalkanen, Kaisa; Ojala, Mervi; Hyvärinen, Anne; Björklöf, Katarina; Leivuori, Mirja; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 7/2019
  Pätevyyskokeeseen osallistui 15 laboratoriota. Näytteet olivat rakennusmateriaalinäyte; puru ja suspensionäyte sekä tunnistettavat puhdaskannat maljalla. Pätevyyden arvioinneissa käytettiin vertailuarvoina osallistujatulosten keskiarvoa tai robustia keskiarvoa. Kvantitatiivisista tuloksista 97 % oli hyväksyttäviä (z-arvo 􀂔 ±2) kun sallittiin 10-40 % poikkeama vertailuarvosta. Kuusi laboratoriota suoritti hyväksyttävästi vertailukierroksen kvalitatiivisen osan, eli tunnistivat molemmat tunnistettavat kannat sukutasolle oikein. Lämmin kiitos pätevyyskokeen osallistujille!
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Flinkman, Juha; Haahti, Hannu; Haapala, Jari; Heinonen, Petri; Honkola, Maija-Liisa; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kahma, Kimmo; Kaitala, Seppo; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Komulainen, Katri; Lehtiniemi, Maiju; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Lukkari, Kaarina; Myrberg, Kai; Norkko, Alf; Norkko, Joanna; Parkkonen, Leena; Perttilä, Matti; Pettersson, Heidi; Rudels, Bert; Stipa, Tapani; Someroja, Terttu; Vahtera, Emil; Vainio, Jouni; Viitasalo, Satu (Merentutkimuslaitos, 2008)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Flinkman, Juha; Haahti, Hannu; Haapala, Jari; Heinonen, Petri; Honkola, Maija-Liisa; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kahma, Kimmo; Kaitala, Seppo; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Komulainen, Katri; Lehtiniemi, Maiju; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Lukkari, Kaarina; Myrberg, Kai; Norkko, Alf; Norkko, Joanna; Parkkonen, Leena; Perttilä, Matti; Pettersson, Heidi; Rudels, Bert; Stipa, Tapani; Someroja, Terttu; Vahtera, Emil; Vainio, Jouni; Viitasalo, Satu (Merentutkimuslaitos, 2008)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Flinkman, Juha; Haahti, Hannu; Huttunen, Helena; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kaartokallio, Hermanni; Kahma, Kimmo; Kaitala, Seppo; Kalakoski, Mika; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Laine, Ari 0.; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Lignell, Risto; Lukkari, Kaarina; Myrberg, Kai; Norkko, Alf; Parkkonen, Leena; Perttilä, Matti; Pettersson, Heidi; Stipa, Tapani; Someroja, Terttu; Tolvanen, Helena; Vahtera, Emil; Vainio, Jouni; Vihma, Timo; Viitasalo, Markku (Merentutkimuslaitos, 2007)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Autio, Riitta; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Flinkman, Juha; Grönvall, Hannu; Haahti, Hannu; Huttunen, Helena; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kahma, Kimmo; Kaartokallio, Hermanni; Kalakoski, Mika; Karjalainen, Miina; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Laine, Ari O.; Launiainen, Jouko; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Mäkelä, Kalervo; Norkko, Alf; Parkkonen, Leena; Pertola, Sari; Pettersson, Heidi; Raateoja, Mika; Sandler, Henrik; Tolvanen, Helena; Someroja, Terttu; Vainio, Jouni; Viitasalo, Markku; Andersin, Ann-Britt (Merentutkimuslaitos, 2006)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Autio, Riitta; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Fleming, Vivi; Flinkman, Juha; Grönvall, Hannu; Haahti, Hannu; Huttunen, Helena; Kahma, Kimmo; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Laakkonen, Tiina; Lahdes, Eila; Laamanen, Maria; Laine, Ari O.; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Myrberg, Kai; Mäkelä, Kalervo; Parkkonen, Leena; Pertola, Sari; Pettersson, Heidi; Raateoja, Mika; Sandler, Henrik; Someroja, Terttu; Tolvanen, Helena; Vainio, Jouni; Vihma, Timo; Viitasaari, Markku; Andersin, Ann-Britt (Merentutkimuslaitos, 2005)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Andersin, Ann-Britt; Boman, Hanna; Haahti, Hannu; Eriksson, Patrick; Järkkälä, Anneli; Johansson, Milla; Kahma, Kimmo; Kalliosaari, Simo; Kankaanpää, Harri; Koivula, Maiju; Lahdes, Eila; Laine, Ari; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Mäkelä, Kalervo; Parkkonen, Leena; Pettersson, Heidi; Raateoja, Mika; Rantajärvi, Eija; Someroja, Terttu; Tolvanen, Helena; Vainio, Jouni; Vihma, Timo; Viitasalo, Markku (Merentutkimuslaitos, 2004)
 • Tuntematon tekijä (Merentutkimuslaitos, 2003)
 • Parkkonen, Leena; Rantajärvi, Eija; Hällfors, Guy; Backman, Paula; Eriksson, Patrik; Malminen, Kati (Merentutkimuslaitos, 2000)
 • Parkkonen, Leena; Rantajärvi, Eija; Vainio, Jouni; Andersin, Ann-Britt; Backman, Paula; Eriksson, Patrick (Merentutkimuslaitos, 1999)
 • Parkkonen, Leena; Vainio, Jouni; Kuosa, Harri; Perttilä, Matti; Rantajärvi, Eija; Backman, Paula (Merentutkimuslaitos, 1998)
 • Parkkonen, Leena; Böhling, Paula; Lumiaro, Riku; Hällfors, Maria; Backman, Paula; Rudels, Bert (Merentutkimuslaitos, 2002)
 • Rantajärvi, Eija; Parkkonen, Leena; Hällfors, Guy; Eriksson, Patrick; Backman, Paula (Suomen ympäristökeskus, 2001)
 • Kämäri, Maria; Alho, Petteri; Veijalainen, Noora; Aaltonen, Juha; Huokuna, Mikko; Lotsari, Eliisa (2015)
  Hydrological Processes, 29(22), 4738–4755
  A large number of rivers are frozen annually and the river ice cover has an influence on the geomorphological processes. These processes in cohesive sediment rivers are not fully understood. Therefore, this paper demonstrates the impact of river ice cover on sediment transport, i.e. turbidity, suspended sediment loads and erosion potential, compared with a river with ice-free flow conditions. The present sediment transportation conditions during the annual cycle are analysed, and the implications of climate change on wintertime geomorphological processes are estimated. A one-dimensional hydrodynamic model has been applied to the Kokemäenjoki River in SW Finland. The shear stress forces directed to the river bed are simulated with present and projected hydro-climatic conditions. The results of shear stress simulations indicate that a thermally formed smooth ice cover diminishes river bed erosion, compared with an ice-free river with similar discharges. Based on long-term field data, the river ice cover reduces turbidity statistically significantly. Furthermore, suspended sediment concentrations measured in ice-free and ice-covered river water reveal a diminishing effect of ice cover on riverine sediment load. The hydrodynamic simulations suggest that the influence of rippled ice cover on shear stress is varying. Climate change is projected to increase the winter discharges by 27–77 % on average by 2070–2099. Thus, the increasing winter discharges and possible diminishing ice cover periods both increase the erosion potential of the river bed. Hence, the wintertime sediment load of the river is expected to become larger in the future.
 • Parkkonen, Leena; Vainio, Jouni; Kuosa, Harri; Perttilä, Matti; Lahdes, Eila; Andersin, Ann-Britt (Merentutkimuslaitos, 1997)
 • Parkkonen, Leena; Vainio, Jouni; Kuosa, Harri; Andersin, Ann-Britt (Merentutkimuslaitos, 1996)
 • Koivikko, Riitta; Leivuori, Mirja; Lallukka, Heli; Lindström, Annika; Tervonen, Keijo; Lanteri, Sari; Ilmakunnas, Markku (Suomen ympäristökeskus, 2019)
  Suomen ympäristökeskuksen raportteja 5/2019
  Proftest SYKE järjesti yhteistyössä Työterveyslaitoksen (TTL) kanssa syksyllä 2018 ensimmäisen kansallisen vertailumittauksen toimijoille, jotka tekevät materiaalinäytteiden asbestimäärityksiä (ABS 16/2018). Vertailumittauksen osallistujille toimitettiin neljä rakennusmateriaalinäytettä, joista analysoitiin asbestin läsnäolo tai puuttuminen sekä tunnistetut asbestisilikaattimineraalit. Vertailumittaukseen osallistui yhteensä 19 toimijaa. Osallistujatulosten arviointi perustui testinäytteiden raportoituihin tuloksiin ja osallistujatuloksia verrattiin asiantuntijalaboratoriossa tehtyihin asbestianalyyseihin. Sekä hyväksyttäviä asbestimääritystuloksia että hyväksyttäviä asbestitunnistustuloksia oli tulosaineistossa 99 %. Kiitos vertailumittauksen osallistujille!
 • Koivula, Maiju; Kuosa, Harri; Niemistö, Lauri; Parkkonen, Leena; Vainio, Jouni; Andersin, Ann-Britt (Suomen ympäristökeskus, 1995)