Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 2024-2043 of 2051
 • Sillanpää, Pekka (Pirkanmaan ympäristökeskus, 2007)
  Suomen ympäristö 2/2007
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kasvikunnostuksen hyödyntämismahdollisuuksia viileässä ilmastossa, ikääntyneen öljysaastunnan pilaamilla alueilla. Tutkimusta varten valittiin kolme kohdealuetta Helsingissä, Ylöjärvellä ja Kokkolassa. Puulajeina käytettiin suomalaisen ja pohjoisamerikkalaisen haavan risteymää, rauduskoivua sekä kiiltopajua, joista kullekin kohteelle valittiin kasvupaikan olosuhteisiin parhaiten soveltuva laji tai lajiyhdistelmä. Koealueille istutettiin tiheä taimikko ja jätettiin osa puuttomaksi vertailualueeksi. Kokkolan kohteella osaa taimista myös lannoitettiin. Öljypitoisuuden kehittymistä seurattiin 2-4 vuotta. Tulosten tulkintaa vaikeutti toisaalta heterogeenisen maaperän ja epätasaisesti sijoittuneen haitta-aineen aiheuttama hajonta näytteenotossa, toisaalta öljyanalytiikkaan liittyvä suurehko virhemarginaali. Saatujen tulosten perusteella puiden kunnostava vaikutus on vuosikymmeniä sitten saastuneilla alueilla vähäinen. Helsingissä ja Ylöjärvellä puilla ei nopeasta kasvusta huolimatta ollut todistettavaa vaikutusta maaperän öljypitoisuuteen. Alueet ovat saastuneet öljyllä, jonka koostumus painottuu raskaimpaan voiteluöljyjakeeseen ja jonka biologinen hajoaminen on optimaalisissakin olosuhteissa hyvin hidasta. Kokkolassa maaperään päässyt öljy koostuu keskitisleistä ja jopa kevyimpiä, helposti haihtuvia yhdisteitä on jäljellä. Voimakas toksisuus yhdessä karun kasvualustan kanssa aiheutti puiden hitaan kasvun ja suuren kuolleisuuden. Alueella, jolta purettiin ennen tutkimuksen alkua asfalttipinnoite, öljypitoisuuksien aleneminen oli kuitenkin sekä istutus- että vertailualueella selvää, mistä päätellen asfaltti on huomattavasti hidastanut alla olevan öljyn luontaista haihduntaa ja hajoamista. Maaperäolosuhteiltaan vaihtelevilla ja eri tavoin saastuneilla tutkimuskohteilla on selvästi nähtävillä kasvikunnostukseen liittyvä problematiikka. Tuoreet öljy-yhdisteet ovat kasveille haitallisia ja vaikeuttavat niiden menestymistä, mikä heikentää menetelmän toimivuutta. Kauan maaperässä olleen öljyn toksisuus taas on alempi, mutta jäljelle jääneiden, erilaisten prosessien seurauksena muuntuneiden yhdisteiden hajoaminen on alhaisen biosaatavuuden johdosta hidasta. Astiataimikokeissa saavutetut tulokset eivät ole suoraan sovellettavissa in situ –olosuhteisiin. Kasvillisuuden menestymiseen saattavat itse haitta-aineen lisäksi vaikuttaa monet muutkin tekijät, kuten kuivuus, ravinneköyhyys, liian korkea pohjaveden pinnankorkeus tai kasveja ravinnokseen käyttävät eläimet. Öljyllä saastuneiden alueiden maaperä muodostuu useissa tapauksissa nimenomaan karkeista täyttömaista, joilla kasvillisuuden menestyminen ilman orgaanisen aineksen lisäystä on heikkoa. Suomen olosuhteissa hajoamisprosessien toimivuutta ja menetelmän tehoa edelleen heikentää melkein puolet vuodesta roudassa oleva maa. Meillä puiden avulla tapahtuvan kasvikunnostuksen käyttömahdollisuudet saastuneiden alueiden puhdistamiseen ovat siten hyvin rajalliset. Tämä pätee erityisesti tutkimuskohteiden kaltaisiin, kauan sitten saastuneisiin alueisiin. Parhaassakin tapauksessa maaperän puhdistuminen alle sallittujen pitoisuuksien vie vuosia, todennäköisemmin kymmeniä vuosia.
 • Hietala, Meri; Lampela, Kari (Suomen ympäristökeskus, 2007)
  Suomen ympäristö 41/2008
  Suomen ympäristökeskus SYKE asetti 21.5.2007 liikenne- ja viestintäministeriön ja ympäristöministeriön esityksestä työryhmän selvittämään, mikä on alusöljyvahinkojen torjunnan kannalta riittävä valtion merellisten viranomaisten öljyntorjuntavalmiuden tavoitetaso ja tekemään ehdotuksen niistä toimenpiteistä, joilla tavoitetaso saavutetaan. Työryhmään nimettiin edustajat liikenne- ja viestintäministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Merenkulkulaitoksesta, Varustamoliikelaitoksesta sekä SYKEstä. Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen 28.9.2007 mennessä. Työryhmä määritteli öljyntorjunnan tavoitetasoksi Suomenlahdella 30 000 tonnin öljypäästön torjunnan, kun taas Pohjanlahdella suurimmaksi öljyvahingon määräksi arvioitiin 5 000 t. Työryhmä vertasi nykyistä öljyntorjuntatasoa tavoitetason ja totesi, että merkittävimmät puutteet öljyntorjuntavalmiudessa ovat Suomenlahdella. Työryhmä ehdottaa, että jatkossakin SYKEn vastuulle kuuluvan Suomen öljyntorjunta-aluskaluston rungon muodostaisivat yhteistoiminta-alukset valtion merellisten toimijoiden, Merivoimien, Rajavartiolaitoksen, Merenkulkulaitoksen ja Varustamoliikelaitoksen kanssa. Näiden toimijoiden käyttöön tulisi vuoteen 2015 mennessä saada ainakin kaksi suurehkoa avomeri- ja jäissäkulkukelpoista monitoimialusta. Lisäksi myös muuta nykyistä aluskalustoa tulee laaditun ehdotuksen mukaan peruskorjata ja uudistaa keräilykapasiteetin lisäämiseksi. Varustamoliikelaitoksen väylänhoito/öljyntorjunta-alusten pitäminen lähivuosina vähintään nykyisessä öljyntorjuntavalmiudessa edellyttää noin 2 milj. euron vuosittaista maksua alusten valmiuspalvelujen ostosta Varustamoliikelaitokselta. Tämä on välttämätöntä, sillä näiden alusten torjuntakapasiteetin korvaaminen muulla kalustolla on mahdollista aikaisintaan vuoden 2009 jälkeen. Määrärahantarve on tullut välttämättömäksi, koska väylänhoitotöiden kilpailuttaminen on oleellisesti pienentänyt väylänhoito/öljyntorjunta-alusten työkantaa. Tällöin entistä suurempi osa näiden alusten ylläpitokustannuksista on tullut öljyntorjunnan maksettaviksi. Työryhmä ehdottaa, että synergiaetujen hyödyntämiseksi Merenkulkulaitos ja SYKE selvittävät mahdollisuudet kilpailuttaa väylänhoitourakat ja öljyntorjuntavalmius samanaikaisesti, erillisinä urakoina. Työryhmän mielestä yhteistoimintaa nykyisten valtion eri merellisten toimijoiden kanssa öljyntorjunnassa tulee kehittää. Työryhmä esittää lisäksi, että SYKEn tulee aktiivisesti etsiä mahdollisuuksia toimia yhteistyössä alusten hankinnassa ja käytössä myös muiden toimijoiden, kuten yksityisten varustamoiden, liikeyritysten ja yhdistysten kanssa. SYKEn tulee myös yhdessä ympäristöministeriön kanssa toimia siten, että Suomenlahden muut reunavaltiot mahdollisuuksien mukaan ottaisivat nykyistä suuremman osuuden Suomenlahden öljyntorjuntavalmiuden kehittämisestä. Ehdotuksen kustannusvaikutus suomalaisten toimijoiden osalta on alusten koosta ja rakenteesta sekä peruskorjausten tasosta riippuen vuosina 2008 - 2015 yhteensä 1100 - 140 milj. euroa.
 • Pajala, Jukka (Suomen ympäristökeskus, 27.1)
  Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2011
  Tämä hankintaohje on laadittu öljyntorjuntaveneen hankintatyön avuksi sillä ajatuksella, että uudet veneet vastaisivat öljyntorjunnan tulevia tarpeita ja hankinnat tulisivat teknisesti ja taloudellisesti hyvin suoritetuiksi. Ohjeen tarkoituksena on myös kannustaa uusien ratkaisujen kehittämisen edistämiseen ja käyttöönottoon öljyntorjuntaveneissä.Tässä hankintaohjeen aiheita ovat: veneiden monikäyttöisyys, veneluokat ja luokkakohtaiset vaatimukset, kestävän kehityksen periaate ja veneen elinkaari, miehistön pätevyysvaatimukset, hankinnan vaiheet, säädökset ja ohjeet, tarkastukset ja hyväksynnät.
 • Mykkänen, Erkki (Suomen ympäristökeskus, 2000)
  Ympäristöopas 78
  Öljyntorjuntaveneen suunnittelu ja hankinta on kunnassa yleensä ainutkertainen tai ainakin suhteellisen harvoin eteen tuleva tapahtuma. Pienet veneet ovat yleensä standardirakenteisia mutta D, E ja F-luokan öljyntorjuntaveneet ovat yleensä yksilöllisiä ja suunniteltu kyseisen kunnan erityistarpeiden mukaisesti ja ottaen huomioon öljyntorjuntatehtävän lisäksi myös veneen muun käytön kunnan pelastustoimen tarpeisiin. Tässä ohjeessa kuvataan, kuinka kunnan öljyntorjuntavenehankinta valmistellaan ja toteutetaan. Öljyntorjuntaveneen hankinnan valmistelua varten kuvataan voimassaolevat miehistön pätevyysvaatimukset ja veneen käyttöprofiilin laadinta kunnan öljyvahinkojen torjuntasuunnitelmaan sisällytettävän öljyntorjuntaveneen määrittelyä varten. Öljyntorjuntaveneen hankintaa varten kuvataan käyttöprofiiliin perustuva teknisen erittelyn laadinta, öljysuojarahaston varoista korvattavat veneen varusteet ja hankintaprosessi. Ohjeessa on myös kuvaus kestävän kehityksen periaatteen soveltamisesta veneen hankinnassa.
 • Erkomaa, Kirsti (Vesihallitus, 1975)
  Vesihallitus. Tiedotus 91
  The study of the occurance of non-polar hydrocarbons in the Finnish coastal waters in 1971-1972.
 • Haapasaari, Heli (Suomen ympäristökeskus, 1998)
  Ympäristöopas 48
  Alusten tahalliset päästöt ovat ympäristöhaitta, johon on syytä etsiä ratkaisuja paitsi ennalta ehkäisevin toimenpitein myös valvontaa parantamalla. Suomessa päästöjen valvonta on tehostunut viime vuosina, mutta kehittämisen varaa on yhä. Laittomien päästöjen valvontaan osallistuu Suomessa useita eri viranomaisia. Tämä oppaan tarkoituksena on antaa tietoa siitä, miten laittomia päästöjä valvotaan ja toisaalta antaa perustietoa öljypäästöihin liittyvästä kansainvälisestä lainsäädännöstä. Oppaassa on myös laajoja listoja siitä, miten ja millaisia todistusaineistoja päästötapauksesta tulisi kerätä, jotta todistusaineisto kelpaisi oikeudessa. Aluksista tapahtuvat tahalliset pilssi- tai muuta öljyä sisältävät päästöt ovat valitettavan tavallisia. Päästöjen määrää ja vesialueiden turhaa kuormitusta pyritään vähentämään valvontaa tehostamalla ja asenteisiin vaikuttamalla.
 • Granqvist, Gunnar (Merentutkimuslaitos, 1926)
  Merentutkimuslaitoksen julkaisu 37sv
 • Granqvist, Gunnar (Merentutkimuslaitos, 1926)
  Merentutkimuslaitoksen julkaisu 40sv
 • Руоппа, Марья; Хейнонен, Пертти (Институт окружающей среды Финляндии, 2006)
  Справочное издание по охране окружающей среды
  Данная публикация содержит описания важнейших биологических методов исследований, которые традиционно используются при проведении мониторинга и при изучении экологического состояния водоёмов. Кроме того, в публикации приведены гидробиологические и экотоксикологические стандартные методики, которые используются в исследованиях на международном уровне и в Финляндии. В публикации приведено описание: - Методов оценки качества воды и состояния водоёмов - Биологических тестов - Методов экотоксикологических исследований - Методов исследований аккумуляции веществ в организмах - Методов исследования биологической деструкции веществ - Методов отбора проб - Вопросов контроля качества Особенности водоохранных мероприятий на поверхностных водоёмах в Европе определены в многочисленных документах Европейского Союза. С точки зрения формирования и контроля качества воды важнейшим документом является Рамочная Директива ЕС по водной политике (2000/60/EY), которая вступила в силу в 2000 году. Директива содержит необходимую информацию для определения типов водоёмов, их классификации, а также и для выполнения мониторинга состояния водных объектов. Для определения экологического статуса водоёма разработан список водных гидробионтов (планктон, водные растения, бентос и рыбы). Реализация Директивы ЕС по водной политике предполагает использование международных стандартов ISO и CEN.
 • Кауппила, Пяйви; Ряйсянен, Марья Лииса; Мюллюоя, Сари (Институт окр ужающей среды Финляндии, 2013)
  Finnish Environment 29ru/2011
  В Финляндии в последние годы открываются новые крупные рудники (Cуурикуусикко, Талвиваара), увеличивается производство металлов, начинается осуществление новых горнодобывающих проектов. Добывающая промышленность – это сфера индустрии, которая обеспечивает необходимым сырьём металлургическое, химическое, бумажное производство, сельское хозяйство, а также многие другие сферы хозяйственной деятельности. Горнодобывающая деятельность оказывает существенное влияние на окружающую среду. Для предотвращения отрицательного экологического воздействия требуется использование наилучших существующих технологий (BAT, Best Available Techniques), начиная с геологоразведочных работ и проектирования рудника - на протяжении всего жизненного цикла – и заканчивая закрытием и рекультивацией рудника. В публикации рассматриваются экологические вопросы в деятельности горнодобывающей промышленности по добыче и переработке металлических руд на протяжении ее жизненного цикла, включая законодательство, нагрузку и воздействие на окружающую среду, экологические исследования, а также методы и технологии необходимые для уменьшения влияния на окружающую среду. В публикации представлены апробированные в условиях Финляндии наилучшие экологические практики в сфере добычи и обогащения металлических руд. Издание подготовлено совместно с Геологическим институтом, ELY-центрами Кайнуу и Лапландии, Агентством регионального управления Северной Финляндии, Ассоциация горной промышленности (Kaivannaisteollisuus ry) и Центром окружающей среды Финляндии. Публикация предназначена для использования промышленными компаниями, лицензионными и контролирующими органами, консалтинговыми организациями данной сферы в планировании, осуществлении и завершении деятельности горнодобывающих предприятий.
 • Juvonen, Sanna-Kaisa; Kuhmonen, Anna (Finnish Environment Institute, 2015)
  Доклады Института Окружающей Среды Финляндии 37py/2013 - Reports of the Finnish Environment Institute 37ru/2013
  В отчете представлены результаты оценки состояния системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в странах, областях и автономных республиках, входящих в Баренцев Евро-Арктический регион. В качестве инструмента были использованы четыре элемента Программы работы с ООПТ (PoWPA) в составе Конвенции о Биологическом разнообразии (КБР), цель которой – остановить процесс утраты биологического разнообразия к 2020 году. Работа являлась составной частью проекта «Сеть ООПТ Баренц-региона» (BPAN), в котором принимали участие представители правительств, региональных администраций, научно-исследовательских институтов и негосударственных природоохранных организаций Норвегии, Швеции, Финляндии и Северо-Запада России. Цель проекта – способствовать созданию репрезентативной сети ООПТ Баренц-региона, чтобы сохранить биоразнообразие таежной и арктической природы, в первую очередь лесов и водно-болотных угодий. Схема отчетов по оценке работы по программе PoWPA была упрощена и модифицирована для того, чтобы сделать ее практически выполнимой для оценки состояния систем ООПТ в каждой стране, области или республике, входящей в Баренц-регион. Она позволила выяснить, в каких аспектах работы был достигнут прогресс, и какие аспекты нуждаются в доработке. Это послужило основой для подготовки рекомендаций для дальнейших действий по укреплению системы ООПТ в Баренц-регионе в целом. Был выработан общий язык при обсуждении и сравнении систем ООПТ между отдельными регионами, и в каждом их них смогли оценить достижения и недостатки своих систем ООПТ в сравнении с соседними. Система существующих и планируемых к созданию в Баренц-регионе ООПТ находится в состоянии развития. В течение последних лет были созданы несколько новых ООПТ. Вместе с тем, для достижения задач КБР по сохранению биоразнообразия, сформулированных в Айчи, требуются дальнейшие усилия по укреплению системы ООПТ. In this report, results of a regional evaluation on protected areas in the Barents Region are presented. The evaluation was made using the Programme of Work on Protected Areas (PoWPA) of the Convention on Biological Diversity as a framework. The Convention on Biological Diversity aims to halt the loss of biodiversity by 2020. The work was done as a part of the Barents Protected Area Network (BPAN) project by national and regional authorities, scientific institutes and nature conservation nongovernmental organisations from Norway, Sweden, Finland and northwest Russia. The aim of the project is to promote the establishment of a representative protected area network in the Barents Euro-Arctic Region to conserve biodiversity of boreal and arctic nature, particularly forests and wetlands. The PoWPA national reporting framework was modified and simplified to make it more suitable to be used as a tool for analysis of the protected area network in the Barents Region. It was used especially to see in which PoWPA goals and targets the Barents Region as a whole had made progress, and in which there was need for further work, and thus make recommendations for future actions in the Region. This enabled also the individual regions to assess in which goals and targets their region had made progress and in which there was need for further development. The reporting framework also provided a common language for interregional discussions and comparisons. A network of existing and planned protected areas is under development in the Barents Region. New protected areas have been established in recent years. However, strong efforts are still needed for strengthening the network of protected areas in order to reach the internationally agreed Aichi Biodiversity Targets.
 • Мякеля, Ари; Кеттунен, Илппо; Хейнонен, Пертти (Центр окружающей среды Финляндии SYKE, 2009)
  Пособие по охране окружающей среды
  Данное издание предназначено для специалистов, которые занимаются отбором проб воды. В публикации представлены общие сведения о водоёмах, даны ответы на вопросы, связанные с отбором проб воды. Раскрыты некоторые детали теплового баланса озёр, газового режима, баланса питательных веществ. Описаны особенности биологических процессов и эвтрофирования водоёмов. Следует отметить, что все темы раскрыты именно с точки зрения технологии отбора и анализа проб воды. Цель отбора проб – получение достоверных сведений о состоянии водоёма в точке отбора проб, в регионе, которые охватывает сеть станций. Отбор проб занимает важное место в программах мониторинга и научных исследований. Работа требует от специалистов достаточной квалификации, знаний об особенностях водоёмов, о водных ресурсах. В публикации представлены и проблемы, которые встречаются на водоёмах. Издание содержит раздел, полностью посвящённый работам в полевых условиях. Подробные инструкции содержат разнообразные требования, множество практических советов и сведения о методах отбора для проведения физических, химических и биологических анализов. Описаны требования, которые предъявляются к проведению визуальных наблюдений на реках, озёрах и морских акваториях. Подробно представлены особенности, которые связаны с изучением вод на пляжах, с пробами фитопланктона, бентоса, перифитона, донных отложений, высших водных растений и рыб. В работе описаны источники возможных ошибок, которые возникают в процессе отбора проб.
 • Rissanen, Johanna (Suomen ympäristökeskus, 1999)
  Ympäristöopas 63
  Lämpimänä heinäkuun päivänä tekisi mieli mennä uimaan, mutta uimapaikan vesi näyttää vihertävältä. Onko vedessä sinilevää ja uskallanko mennä uimaan? Mistä tunnistan sinilevän? Voiko sinilevähaittoja vähentää? Näihin ja moniin muihin levän ja levähaittoihin liittyviin kysymyksiin löytyy vastaus tästä oppaasta. Oppaassa esitellään värikuvin erilaisia leviä ja niiden aiheuttamia ilmiöitä. Siinä vastataan usein esitettyihin levän, levähaittoihin ja levien myrkyllisyyteen liittyvän kysymyksiin. Oppaassa neuvotaan mitä voi tehdä, kun sinilevää on runsaasti. Lisäksi kerrotaan, mitä kukin voi tehdä leväongelmien vähentämiseksi. Teos on tarkoitettu niin lomailijoille, mökkiläisille, ranta-asukkaille kuin myös ympäristöalan ja kuntien työntekijöille.
 • Kleemola, Sirpa; Forsius, Martin (Finnish Environment Institute, 2006)
  The Finnish Environment 30/2006
  The Integrated Monitoring Programme (ICP IM) is part of the effect-oriented activities under the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, which covers the region of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The main aim of ICP IM is to provide a framework to observe and understand the complex changes occurring in natural/semi natural ecosystems. This report summarizes the work carried out by the ICP IM Programme Centre and several collaborating institutes. The emphasis of the report is in the work done during the programme year 2005/2006 including: - A short summary of previous data assessments - A status report of the ICP IM activities, content of the IM database, and geographical coverage of the monitoring network - Reports on the following topics: trend assessment of deposition and runoff/soil water chemistry at ICP IM sites, heavy metal budgets and critical loads at ICP IM catchments, use of dynamic modelling forecasts to derive future target loads for N and S in deposition - Reports on national ICP IM activities.
 • Kleemola, Sirpa; Forsius, Martin (Finnish Environment Institute, 2007)
  The Finnish Environment 26/2007
  The Integrated Monitoring Programme (ICP IM) is part of the effect-oriented activities under the 1979 Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, which covers the region of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). The main aim of ICP IM is to provide a framework to observe and understand the complex changes occurring in natural/semi natural ecosystems. This report summarizes the work carried out by the ICP IM Programme Centre and several collaborating institutes. The emphasis of the report is in the work done during the programme year 2006/2007 including: - A short summary of previous data assessments - A status report of the ICP IM activities, content of the IM database, and geographical coverage of the monitoring network - A summary prepared for the Gothenburg revision process: effects based approaches for S and N - Reports on the following topics: assessment of heavy metal loads and critical limits at ICP IM catchments, effects of climate change on dynamic model predictions and target loads functions, pine forest vegetation dynamics at ICP IM sites in Latvia - Reports on national ICP IM activities.