Other publications

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Ympäristöministeriö, 1994)
 • Hyvärinen, Esko; Juslén, Aino; Kemppainen, Eija; Uddström, Annika; Liukko, Ulla-Maija (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 2019)
  Julkaisussa esitellään Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi. Suomen lajimäärän arvioidaan nykyään olevan vähintään 48 000. Riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin oli 22 418 lajista tai alemmasta taksonista, mikä on noin 47 % lajistosta. Uhanalaisiksi arvioitiin 2 668 lajia tai alempaa taksonia eli noin 11,9 % arvioiduista lajeista. Punaisen listan lajeja, joihin kuuluvat uhanalaisten lisäksi hävinneet, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut on yhteensä 6 683 (29,8 %). Arvioiduista lajeista äärimmäisen uhanalaisia (CR) on 489, erittäin uhanalaisia (EN) 918, vaarantuneita (VU) 1 260, silmälläpidettäviä (NT) 1 912, puutteellisesti tunnettuja (DD) 1 792, hävinneitä (RE) 312 ja elinvoimaisia (LC) 15 735. Arviointi tehtiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden ja kriteerien mukaan. IUCN:n alueellisen uhanalaisuusarvioinnin kriteerit perustuvat lajien havaittuun, arvioituun, pääteltyyn tai ennustettuun populaatioiden pienenemiseen, levinneisyys- tai esiintymisalueen kokoon, pieneen ja jatkuvasti taantuvaan tai hyvin pieneen populaatioon tai kvantitatiiviseen analyysiin. Lisäksi Suomessa on dokumentoitu lajien elinympäristöt sekä uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät. Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä (31 %) sekä perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä (24 %). Uhanalaisten osuus kunkin elinympäristön arvioiduista lajeista on korkein tunturipaljakalla (37,9 %). Uhanalaisten lajien määrä on suurin hemiboreaalisella ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä Etelä-Suomessa. Julkaisussa vertaillaan arvioinnin tuloksia vuoden 2010 tuloksiin esimerkiksi uhanalaisuusindeksin avulla. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnin ohjausryhmän ehdotusten toteutumista. Arvioinnin tulosten pohjalta Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä (LAUHA) esittää 13 toimenpide-ehdotusta uhanalaisten lajien suojelun, hoidon, tutkimuksen ja seurannan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. Arvioinnit on tehty eliöryhmäkohtaisissa työryhmissä ja työn tulokset esitellään eliöryhmittäin 39 luvussa.
 • Rassi, Pertti; Hyvärinen, Esko; Juslén, Aino; Mannerkoski, Ilpo (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 2010)
  Julkaisussa esitellään Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) lajien alueellisen uhanalaisuusarvioinnin kriteerit, jotka perustuvat lajien havaittuun, arvioituun, pääteltyyn tai ennustettuun populaatioiden pienenemiseen, levinneisyys- tai esiintymisalueen kokoon, pieneen ja jatkuvasti taantuvaan tai hyvin pieneen populaatioon tai kvantitatiiviseen analyysiin. Lisäksi Suomessa on dokumentoitu lajien elinympäristöt sekä uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät. Suomen lajimääräksi arvioidaan nykyään vähintään 45 000. Riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin oli 21 398 lajista tai alemmasta taksonista, mikä on noin 47 % lajistosta. Uhanalaisiksi luokiteltiin 2 247 lajia tai alempaa taksonia eli noin 10,5 %. Punaisen listan lajeja, joihin kuuluvat uhanalaisten lisäksi hävinneet, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut on yhteensä 4 960 (23,2 %). Arvioiduista lajeista äärimmäisen uhanalaisia (CR) on 313, erittäin uhanalaisia (EN) 726, vaarantuneita (VU) 1208, silmälläpidettäviä (NT) 1867, puutteellisesti tunnettuja (DD) 514, hävinneitä (RE) 332 ja elinvoimaisia 16 438 (LC). Lisäksi punkeista, harvajalkaisista, sokkojuoksiaisista, limasienistä ja eräistä kärpäsryhmistä luetteloitiin selvästi elinvoimaiset lajit, yhteensä 1 039 lajia, mutta vaillinaisen arvioinnin vuoksi niitä ei ole laskettu mukaan arvioitujen lajien määrään. Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä (36,2 %) ja perinneympäristöissä sekä muissa ihmisen luomissa ympäristöissä (22,3 %). Näiden elinympäristöjen lajiston uhanalaistumisvauhti on hieman hidastunut edelliseen arviointiin verrattuna, kun taas soiden, kallioiden, rantojen ja tunturipaljakoiden lajiston uhanalaistuminen on lisääntynyt huomattavasti. Uhanalaisten lajien määrä on korkein hemiboreaalisella ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä Etelä-Suomessa. Arvioinnin tulosten lisäksi kirjassa kuvataan edellisen arvioinnin jälkeisiä merkittävimpiä lajien suojeluun vaikuttavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä sekä tutkimusta ja seurantaa. Punaisessa kirjan liitteessä on eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmän (LAUHA) arvioinnin tuloksiin perustuva ehdotus luonnonsuojelulain mukaisista uhanalaisista ja erityisesti suojeltavista lajeista. Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä (LAUHA) esittää 12 toimenpide-ehdotusta uhanalaisten lajien suojelun, hoidon, tutkimuksen ja seurannan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. Arvioinnista vastanneiden eliötyöryhmien työn tulokset esitellään 34 eliöryhmäkohtaisessa luvussa.
 • Uhanalaisten lajien II seurantaryhmä (Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, 2001)
 • Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta (Ympäristöministeriö, 1992)
  Komiteanmietintö 1991:30
 • Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta (Ympäristöministeriö, 1986)
  Komiteanmietintö 1985:43
 • Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta (Ympäristöministeriö, 1986)
  Komiteanmietintö 1985:43
 • Uhanalaisten eläinten ja kasvien suojelutoimikunta (Ympäristöministeriö, 1986)
  Komiteanmietintö 1985:43
 • Hyvärinen, Veli; Kajander, Juha; Kuusisto, Esko; Seuna, Pertti; Soveri, Jouko; Malinen, Raili; Ferin-Westerlund, Pirjo (Suomen ympäristökeskus, 1998)
 • Blomqvist, Edv. (Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallituksen hydrografinen toimisto, 1911)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Flinkman, Juha; Haahti, Hannu; Haapala, Jari; Heinonen, Petri; Honkola, Maija-Liisa; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kahma, Kimmo; Kaitala, Seppo; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Komulainen, Katri; Lehtiniemi, Maiju; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Lukkari, Kaarina; Myrberg, Kai; Norkko, Alf; Norkko, Joanna; Parkkonen, Leena; Perttilä, Matti; Pettersson, Heidi; Rudels, Bert; Stipa, Tapani; Someroja, Terttu; Vahtera, Emil; Vainio, Jouni; Viitasalo, Satu (Merentutkimuslaitos, 2008)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Flinkman, Juha; Haahti, Hannu; Haapala, Jari; Heinonen, Petri; Honkola, Maija-Liisa; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kahma, Kimmo; Kaitala, Seppo; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Komulainen, Katri; Lehtiniemi, Maiju; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Lukkari, Kaarina; Myrberg, Kai; Norkko, Alf; Norkko, Joanna; Parkkonen, Leena; Perttilä, Matti; Pettersson, Heidi; Rudels, Bert; Stipa, Tapani; Someroja, Terttu; Vahtera, Emil; Vainio, Jouni; Viitasalo, Satu (Merentutkimuslaitos, 2008)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Flinkman, Juha; Haahti, Hannu; Huttunen, Helena; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kaartokallio, Hermanni; Kahma, Kimmo; Kaitala, Seppo; Kalakoski, Mika; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Laine, Ari 0.; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Lignell, Risto; Lukkari, Kaarina; Myrberg, Kai; Norkko, Alf; Parkkonen, Leena; Perttilä, Matti; Pettersson, Heidi; Stipa, Tapani; Someroja, Terttu; Tolvanen, Helena; Vahtera, Emil; Vainio, Jouni; Vihma, Timo; Viitasalo, Markku (Merentutkimuslaitos, 2007)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Autio, Riitta; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Flinkman, Juha; Grönvall, Hannu; Haahti, Hannu; Huttunen, Helena; Hällfors, Seija; Hänninen, Panu; Kahma, Kimmo; Kaartokallio, Hermanni; Kalakoski, Mika; Karjalainen, Miina; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Laine, Ari O.; Launiainen, Jouko; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Mäkelä, Kalervo; Norkko, Alf; Parkkonen, Leena; Pertola, Sari; Pettersson, Heidi; Raateoja, Mika; Sandler, Henrik; Tolvanen, Helena; Someroja, Terttu; Vainio, Jouni; Viitasalo, Markku; Andersin, Ann-Britt (Merentutkimuslaitos, 2006)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Autio, Riitta; Boman, Hanna; Bruun, Jan-Erik; Eriksson, Patrick; Fleming, Vivi; Flinkman, Juha; Grönvall, Hannu; Haahti, Hannu; Huttunen, Helena; Kahma, Kimmo; Kalliosaari, Simo; Koivula, Maiju; Laakkonen, Tiina; Lahdes, Eila; Laamanen, Maria; Laine, Ari O.; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Myrberg, Kai; Mäkelä, Kalervo; Parkkonen, Leena; Pertola, Sari; Pettersson, Heidi; Raateoja, Mika; Sandler, Henrik; Someroja, Terttu; Tolvanen, Helena; Vainio, Jouni; Vihma, Timo; Viitasaari, Markku; Andersin, Ann-Britt (Merentutkimuslaitos, 2005)
 • Lumiaro, Riku; Alenius, Pekka; Andersin, Ann-Britt; Boman, Hanna; Haahti, Hannu; Eriksson, Patrick; Järkkälä, Anneli; Johansson, Milla; Kahma, Kimmo; Kalliosaari, Simo; Kankaanpää, Harri; Koivula, Maiju; Lahdes, Eila; Laine, Ari; Lehtonen, Kari; Leivuori, Mirja; Mäkelä, Kalervo; Parkkonen, Leena; Pettersson, Heidi; Raateoja, Mika; Rantajärvi, Eija; Someroja, Terttu; Tolvanen, Helena; Vainio, Jouni; Vihma, Timo; Viitasalo, Markku (Merentutkimuslaitos, 2004)
 • Unknown author (Merentutkimuslaitos, 2003)
 • Parkkonen, Leena; Rantajärvi, Eija; Hällfors, Guy; Backman, Paula; Eriksson, Patrik; Malminen, Kati (Merentutkimuslaitos, 2000)

View more