How does it feel at school and in teacher education? : Comprehensive school pupils’ and student teachers’ academic emotions

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation sv
dc.contributor Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication en
dc.contributor.author Anttila, Henrika
dc.date.accessioned 2019-02-20T06:32:24Z
dc.date.available 2019-03-10
dc.date.available 2019-02-20T06:32:24Z
dc.date.issued 2019-03-20
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-51-4912-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299225
dc.description.abstract The aim of this doctoral dissertation is to provide new insights into the dynamics of academic emotions, especially in the socially embedded situations of two cohorts of learners: pupils that are learning at the school and student teachers that are learning for the school. Both invariant and contextual elements of the academic emotions in these two active groups of learners were analysed. This dissertation consists of three original studies. The focus of the first two sub-studies was on analysing the landscape of student teachers’ academic emotions during their studies in different activities provided by teacher education (Study I) and on investigating student teachers’ emotional patterns and their triggers (Study II). Pupils’ socially embedded emotions in teacher-pupil and peer interactions in different learning environments of comprehensive school were investigated in Study III. In the dissertation a mixed methods approach, has been utilised, combining both qualitative and quantitative methods. The student teacher cohort consisted of 19 students who were finishing their studies, from whom the semi-structured interview data with retrospective narration and visualisation were collected. Picture tasks and survey data were collected from146 sixth and eighth graders. The results of Study I showed that student teachers’ emotional landscape is rich and filled with a range of academic emotions. Most commonly, student teachers described positive emotions, from which activating emotions were emphasised. Negative emotions, on the other hand, were typically deactivating. Most of the positive and negative emotions were related to motivational elements. Student teachers’ emotional experiences were more commonly embedded in individual activities than in social activities. Moreover, they were situated in the key activities of student teachers’ professional development: major subject studies and practice. The results of Study II showed that student teachers’ emotional experiences during their studies were constituted from five different emotional patterns (positive, negative, ascending, descending and changing). The patterns were highly motivationally toned and focused on studying and learning. Most of the emotional patterns were positive, filled with experienced enthusiasm and interest, still a fair number of changing patterns were also detected. The patterns were experienced equally in short, medium-length and long episodes, indicating that the negatively-loaded experiences did not accumulate over longer periods of time. The triggers of the patterns were highly task-related and tightly connected to the key elements of studying to become a teacher. The results of Study III showed that the social interactions at school are significant arenas for pupils’ emotions. In particular, the informal learning environment was emphasised in peer related emotions. The results also suggested that emphasising negative emotions in teacher-pupil interaction seems to be related to pupils’ cynicism and decreased the extent of thriving at school. This dissertation contributes to the literature on academic emotions by a) providing new understanding of the dynamic nature of academic emotions, especially in the socially embedded situations; b) providing new insights on the invariant and contextual elements of the academic emotions of two cohorts of active learners; c) by proposing an extension of the concept of academic emotions and d) responding to the need for mixed methods approach. en
dc.description.abstract Väitöskirjassa tarkasteltiin akateemisia tunteita keskittyen erityisesti niiden sosiaaliseen ulottuvuuteen kahden aktiivisen oppijaryhmän avulla. Nämä ryhmät olivat: oppilaat, jotka oppivat koulussa, sekä opettajaopiskelijat, jotka oppivat koulua varten. Näiltä kahdelta oppijaryhmältä kerätyistä aineistoista analysoitiin akateemisten tunteiden muuttumattomia ja kontekstuaalisia elementtejä. Tämä väitöskirja koostuu kolmesta itsenäisestä osatutkimuksesta. Kahdessa ensimmäisessä osatutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan opettajaksi opiskelevien akateemisten tunteiden kirjoa heidän opintopolkunsa aikana (osatutkimus I) sekä akateemisten tunteiden ketjuja ja niiden virikkeitä (osatutkimus II). Osatutkimuksessa III analysoitiin oppilaiden sosiaalisia akateemisia tunteita koulun eri oppimisympäristöissä, opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa. Tässä väitöskirjassa hyödynnettiin monimenetelmällistä tutkimusotetta. Loppuvaiheen opettajaksi opiskelevia (N=19) haastateltiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin, visuaalisia menetelmiä ja retrospektiivistä narraatiota hyödyntäen. Kuudes- ja kahdeksasluokkalaisilta peruskoulun oppilailta (N=146) kerättiin kuvaproduktio- ja kyselyaineisto. Osatutkimuksen I tulokset osoittivat, että opettajaksi opiskelevien emotionaalinen maisema on rikas ja täynnä erilaisia tunteita. Etenkin positiiviset aktivoivat tunteet painottuivat opettajaksi opiskelevien kuvauksissa. Negatiiviset tunteet puolestaan olivat usein aktivoivuustasoltaan passivoivia. Opiskelijoiden negatiiviset ja positiiviset tunnekokemukset olivat motivationaalisesti värittyneitä. Akateemiset tunteet sijoittuivat hieman useammin opettajankoulutuksen yksilöllisiin tilanteisiin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lisäksi tunnekokemuksia kuvattiin useimmiten pääaineopinnoissa ja opetusharjoittelussa, jotka muodostavat opettajaksi opiskelevien ammatillisen kehittymisen ytimen. Osatutkimuksessa II tunnistettiin opettajaksi opiskelevien emotionaalisista kokemuksista viisi erilaista akateemisten tunteiden ketjua (positiivinen, negatiivinen, nouseva, laskeva ja muuttuva). Nämä tunneketjut liittyivät motivaatioon ja olivat vahvasti sidoksissa opiskeluun ja oppimiseen. Opettajaopiskelijat kuvasivat eniten positiivisia tunneketjuja, ja niissä korostui innostus ja kiinnostus. Muuttuvia tunneketjuja he kuvasivat lähes yhtä paljon. Ajallisesti tunnekokemukset näyttivät jakautuvan tasaisesti lyhyisiin, keskipitkiin ja pitkiin. Tunneketjujen virikkeet näyttivät olevan kiinteästi sidoksissa keskeisiin opettajaksi kasvamisen tekijöihin. Osatutkimus III osoitti että koulun sosiaaliset vuorovaikutussuhteet olivat merkittävä konteksti oppilaiden tunteille. Etenkin informaali oppimisympäristö näyttäytyi keskeisenä kontekstina vertaisvuorovaikutussuhteissa esiintyville tunnekokemuksille. Lisäksi tutkimuksen tulokset osoittivat että oppilaat, jotka kuvasivat enemmän negatiivisia tunteita opettaja-oppilas -vuorovaikutussuhteessa, olivat myös kyynisempiä ja viihtyivät huonommin koulussa. Tämä väitöskirja edistää akateemisten tunteiden kirjallisuutta seuraavasti: a) avaa uusia näkökulmia akateemisten tunteiden dynaamiseen luonteeseen, etenkin sosiaalisten akateemisten tunteiden osalta, b) rakentaa uutta ymmärrystä kahden oppijaryhmän akateemisten tunteiden muuttumattomista ja kontekstuaalisista elementeistä, c) suosittaa laajentamaan akateemisten tunteiden käsitettä koskemaan kaikkia tunteita, joita koetaan pedagogisesti järjestetyissä oppimisympäristöissä ja d) vastaa monimenetelmällisen tutkimuksen tarpeeseen. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4911-4
dc.relation.isformatof 1798-8322
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Kasvatustiede
dc.title How does it feel at school and in teacher education? : Comprehensive school pupils’ and student teachers’ academic emotions en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Pyhältö, Kirsi
dc.ths Soini, Tiina
dc.ths Pietarinen, Janne
dc.opn Day, Christopher
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Howdoesi.pdf 1.279Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record