Body weight and mental health : a follow-up study on health functioning and work disability

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4958-9
Title: Body weight and mental health : a follow-up study on health functioning and work disability
Author: Svärd, Anna
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Kansanterveystieteen osasto
Väestön terveyden tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i befolkningshälsan
Doctoral Program in Population Health
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-03-15
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2342-317X
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4958-9
http://hdl.handle.net/10138/299346
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: Obesity and mental ill-health are both major public health issues. More than half of sickness absence days and two-thirds of disability retirements in Finland are caused by mental disorders and musculoskeletal diseases, the latter often associated with obesity. Although some studies have shown a bidirectional association between obesity and mental health, the role of it in a working cohort is unclear. This study aimed to examine the association between body weight and subsequent mental health among midlife employees. In addition to baseline body mass index (BMI), it also examined weight change (Substudies II and III) and the joint association of overweight and common mental disorders (Substudy IV). Mental health outcomes included both self-reported information on mental health functioning and register-based data on psychotropic medication purchases, sickness absence due to mental disorders and disability retirement due to mental disorders. In parallel to mental health, Substudies II–IV also studied physical health functioning and work disability in general and due to musculoskeletal diseases. This study is part of the Helsinki Health Study (HHS), a cohort study set up in 2000–2002 (N=8960, response rate 67%) in order to examine the health of 40–60-year-old employees of the City of Helsinki, Finland. The cohort was followed up using mail surveys in 2007 (N=7,332, response rate 83%) and 2012 (N=6,814, response rate 79%). For those consenting to external register linkage (74%), the data were linked to Finnish national administrative register data. The data on sickness absence benefits and reimbursed medication purchases were derived from The Social Insurance Institution of Finland and the data on disability retirement from the Finnish Centre of Pensions. The data on weight, height and covariates were collected through surveys. Statistical methods included repeated measures analysis, Cox proportional hazards models and negative binomial regression models. Overweight and obesity were generally unassociated with psychotropic medication, except for the association found between obesity and sedatives among men. Similarly, overweight and obesity were not associated with poor mental health functioning, even though the associations between obesity, weight gain and poor physical health functioning were strong. Weight gain among the normal-weight women and overweight men was associated with poor mental health functioning, but no association with changes over time were found. An association with sickness absence due to mental disorders was found among the weight-gaining and weight-maintaining obese women and weight-gaining overweight men. As regards disability retirement, the results suggested that among the women, overweight was independently associated with disability retirement due to any, musculoskeletal and mental diagnoses. Both obesity and weight gain were strongly associated with poor physical health functioning and work disability in general and work disability due to musculoskeletal diseases. However, the findings regarding the association between body weight and subsequent mental ill-health were weak and mainly non-existent, even though cross-sectional associations and synergistic effects between body weight and common mental disorders were found. From a public health perspective, it is important to prevent both overweight and mental ill-health at all levels and in all sectors of society. Primary and occupational health care should have resources to pay attention to weight gain and mental ill-health in their early stages.Lihavuus ja mielenterveysongelmat ovat keskeisiä haasteita kansanterveydelle. Kaksi kolmasosaa työikäisistä aikuisista on ylipainoisia ja joka viidennellä on ollut masennusoireita vuoden aikana. Suomessa mielenterveyshäiriöt ja lihavuuteen usein liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet aiheuttavat yli puolet sairauspoissaoloista ja kaksi kolmasosaa työkyvyttömyyseläkkeistä. Tutkimukset ovat osoittaneet kaksisuuntaisen yhteyden painon ja mielenterveyden välillä, mutta yhteyden suuntaa ja sen merkitystä työntekijäkohortissa ei tunneta riittävästi. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia painoindeksin ja myöhemmin ilmaantuvien mielenterveysongelmien välistä yhteyttä keski-ikäisillä työntekijöillä. Painoindeksin lisäksi tutkittiin myös painonmuutosta (osatyöt II ja III) sekä painoindeksin ja mielenterveysongelmien (common mental disorders) yhteisvaikutusta työkyvyttömyyseläkkeisiin (osatyö IV). Mielenterveyttä mitattiin tarkastelemalla itseraportoitua psyykkistä toimintakykyä sekä rekisteritietoja psyykenlääkeostoista, mielenterveyshäiriöistä johtuvista sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyyseläkkeistä. Osatöissä II-IV tutkittiin mielenterveyden rinnalla myös fyysistä toimintakykyä sekä työkyvyttömyyttä yleisesti ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksista johtuen. Tutkimus on osa vuosina 2000-2002 käynnistettyä Helsinki Health Study (HHS) kohorttitutkimusta (N=8 960, vastausprosentti 67%), jonka tavoitteena on tutkia Helsingin kaupungin tuolloin 40–60-vuotiaita työntekijöitä. Kohorttia on seurattu postikyselyillä vuosina 2007 (N=7 332, vastausprosentti 83%) ja 2012 (N=6 814, vastausprosentti 79%). Tietojen yhdistämiseen suostuneiden henkilöiden (74%) tiedot yhdistettiin Suomen kansallisiin rekistereihin. Tiedot sairauspoissaoloista ja lääkekorvauksista saatiin Kansaneläkelaitokselta ja tiedot työkyvyttömyyseläkkeistä Eläketurvakeskuksesta. Pituus, paino ja tiedot taustamuuttujista saatiin kyselyistä. Analyysimenetelminä käytettiin toistuvien mittauksien analyysia, Coxin suhteellisten riskien mallia ja negatiivista binomiaalista regressiomallia. Tutkitussa väestössä ylipaino ja painonousu olivat yleisiä. Yleisesti ottaen ylipaino ja lihavuus eivät olleet yhteydessä psyykenlääkkeiden käyttöön, poikkeuksena havaittiin lihavuuden ja rauhoittavien lääkkeiden käytön välillä yhteys miehillä. Vastaavasti ylipaino ja lihavuus eivät olleet yhteydessä huonoon psyykkiseen toimintakykyyn, vaikka yhteys lihavuuden, painonnousun ja huonon fyysisen toimintakyvyn välillä oli vahva. Lihavuus naisilla ja painonnousu ylipainoisilla miehillä oli yhteydessä mielenterveyshäiriöistä johtuviin sairauspoissaoloihin. Työkyvyttömyyseläkkeiden osalta tulokset viittasivat siihen suuntaan, että ylipaino naisilla olisi itsenäisesti yhteydessä työkyvyttömyyseläkkeisiin yleisesti sekä työkyvyttämyyseläkkeisiin tuki- ja liikuntaelinsairauksista että mielenterveyshäiriöistä johtuen. Vaikka painon ja myöhemmin ilmenevien mielenterveysongelmien välinen yhteys osoittautui heikoksi ja pääosin olemattomaksi, kokonaisuudessaan painon ja mielenterveyden välinen yhteys oli mutkikas, sillä esimerkiksi poikkileikkausyhteyksiä ja synergistinen yhteisvaikutus painon ja mielenterveyden välillä havaittiin. Kansanterveyden näkökulmasta on tärkeää, että ylipainoa ja mielenterveysongelmia ennaltaehkäistään yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja toimissa. Perus- ja työterveyshuollolla tulisi olla riittävät resurssit kiinnittää huomiota painonnousuun ja mielenterveysongelmiin jo niiden varhaisessa vaiheessa.
Subject: Kansanterveystiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BODYWEIG.pdf 4.743Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record