Pragmaattisia näkökulmia musiikinteorian opetukseen : tapaustutkimus ”Piano tutuksi” -oppiaineessa toteutetusta musiikinteorian opetuksesta.

Show simple item record

dc.contributor.author Karjalainen, Jenni
dc.date.accessioned 2019-02-25T08:14:32Z
dc.date.available 2019-02-25T08:14:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299421
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201902256157
dc.description.abstract Tämä tutkimus on etnografinen tapaustutkimus ”Piano tutuksi” -oppiaineessa toteutetusta kosketinsoi-tinavusteisesta musiikinteorian opetuksesta. Oppiaine on tarkoitettu musiikin perusopinnot suorittaneille oppilaille, joilla on pääinstrumenttinaan jokin muu soitin kuin piano. Tutkimus toteutettiin lukuvuonna 2017–2018, jolloin ”Piano tutuksi” -oppiaine järjestettiin tutkimukseen osallistuneessa musiikkiopis-tossa ensimmäistä kertaa. Tutkimuksessa selvitettiin ”Piano tutuksi” -oppiaineen sisältöjä ja työtapoja sekä kartoitettiin pianon koskettimiston toimivuutta musiikinteorian opetuksessa. Lisäksi pohdittiin, miten kosketinsoitinavustei-nen musiikinteorian ryhmäopetus vaikuttaa oppilaiden musiikkisuhteeseen, asenteisiin ja motivaatioon musiikinteorian opiskelua kohtaan ja kokemukseen itsestä musiikillisena toimijana. Tutkimus toteutet-tiin havainnoimalla kahta ”Piano tutuksi” -ryhmää syksyllä 2017. Havainnoinnin lisäksi tutkimukseen haastateltiin viittä havainnointijaksolle osallistunutta oppilasta sekä oppiaineen opettajaa. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja aineisto analysoitiin temaattisen analyysin menetelmin. Tutkimustu-loksia verrattiin viimeisimpään tutkimuskirjallisuuteen pragmaattisista opetusmenetelmistä. Tutkimus osoitti pianon koskettimiston olevan visuaalisuutensa ansiosta toimiva apuväline musiikinteo-rian opetukseen oppilaille, jotka eivät olleet aikaisemmin soittaneet pianoa. Koskettimistolla havainnol-listettu puolisävelaskelpohjainen musiikinteorian opetus syvensi oppilaiden ymmärrystä tonaliteetista ja paransi oppilaiden nuotinlukutaitoa. Haasteita oppilaille tuottivat pianon soittotekniikka ja kahden nuot-tiviivaston lukeminen samanaikaisesti soittotapahtuman aikana. Monipuoliset tehtävätyypit, ryhmässä opiskelu ja musiikinteoreettisten asioiden soveltaminen käytännön musisointiin osoittautuivat oppilai-den motivaatiota ja musiikillista toimijuutta vahvistaviksi tekijöiksi. fi
dc.format.extent 74 fi
dc.language.iso fin fi
dc.title Pragmaattisia näkökulmia musiikinteorian opetukseen : tapaustutkimus ”Piano tutuksi” -oppiaineessa toteutetusta musiikinteorian opetuksesta. fi
dc.subject.ysa integraatio fi
dc.subject.ysa musiikinteoria fi
dc.subject.ysa pragmatismi fi
dc.subject.ysa piano fi
dc.subject.ysa soittaminen fi
dc.type.ontasot tutkielma fi
dc.contributor.organization Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Klassisen musiikin osasto, Sävellys ja musiikinteoria fi
dc.format.content fulltext fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_julkaistavaksi_JenniKarjalainen.pdf 2.086Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record