Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010

Show simple item record

dc.contributor.editor Rassi, Pertti
dc.contributor.editor Hyvärinen, Esko
dc.contributor.editor Juslén, Aino
dc.contributor.editor Mannerkoski, Ilpo
dc.date.accessioned 2019-02-26T10:10:53Z
dc.date.available 2019-02-26T10:10:53Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 978-952-11-3806-5
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299499
dc.description.abstract Julkaisussa esitellään Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) lajien alueellisen uhanalaisuusarvioinnin kriteerit, jotka perustuvat lajien havaittuun, arvioituun, pääteltyyn tai ennustettuun populaatioiden pienenemiseen, levinneisyys- tai esiintymisalueen kokoon, pieneen ja jatkuvasti taantuvaan tai hyvin pieneen populaatioon tai kvantitatiiviseen analyysiin. Lisäksi Suomessa on dokumentoitu lajien elinympäristöt sekä uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät. Suomen lajimääräksi arvioidaan nykyään vähintään 45 000. Riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin oli 21 398 lajista tai alemmasta taksonista, mikä on noin 47 % lajistosta. Uhanalaisiksi luokiteltiin 2 247 lajia tai alempaa taksonia eli noin 10,5 %. Punaisen listan lajeja, joihin kuuluvat uhanalaisten lisäksi hävinneet, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut on yhteensä 4 960 (23,2 %). Arvioiduista lajeista äärimmäisen uhanalaisia (CR) on 313, erittäin uhanalaisia (EN) 726, vaarantuneita (VU) 1208, silmälläpidettäviä (NT) 1867, puutteellisesti tunnettuja (DD) 514, hävinneitä (RE) 332 ja elinvoimaisia 16 438 (LC). Lisäksi punkeista, harvajalkaisista, sokkojuoksiaisista, limasienistä ja eräistä kärpäsryhmistä luetteloitiin selvästi elinvoimaiset lajit, yhteensä 1 039 lajia, mutta vaillinaisen arvioinnin vuoksi niitä ei ole laskettu mukaan arvioitujen lajien määrään. Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä (36,2 %) ja perinneympäristöissä sekä muissa ihmisen luomissa ympäristöissä (22,3 %). Näiden elinympäristöjen lajiston uhanalaistumisvauhti on hieman hidastunut edelliseen arviointiin verrattuna, kun taas soiden, kallioiden, rantojen ja tunturipaljakoiden lajiston uhanalaistuminen on lisääntynyt huomattavasti. Uhanalaisten lajien määrä on korkein hemiboreaalisella ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä Etelä-Suomessa. Arvioinnin tulosten lisäksi kirjassa kuvataan edellisen arvioinnin jälkeisiä merkittävimpiä lajien suojeluun vaikuttavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä toimenpiteitä sekä tutkimusta ja seurantaa. Punaisessa kirjan liitteessä on eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmän (LAUHA) arvioinnin tuloksiin perustuva ehdotus luonnonsuojelulain mukaisista uhanalaisista ja erityisesti suojeltavista lajeista. Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä (LAUHA) esittää 12 toimenpide-ehdotusta uhanalaisten lajien suojelun, hoidon, tutkimuksen ja seurannan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. Arvioinnista vastanneiden eliötyöryhmien työn tulokset esitellään 34 eliöryhmäkohtaisessa luvussa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject IUCN
dc.subject uhanalaisuusarviointi
dc.subject punainen lista
dc.subject punainen kirja
dc.title Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010 fi
dc.type Kirja fi
dc.identifier.laitoskoodi Suomen ympäristökeskus fi
dc.subject.yso uhanalaiset lajit
dc.subject.yso uhanalaiset eläimet
dc.subject.yso uhanalaiset kasvit
dc.subject.yso uhanalaiset sienet
dc.subject.yso lajiensuojelu
dc.subject.yso luonnonsuojelu

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomen lajien uhanalaisuus 2010, sivut 1-180.pdf 5.300Mb PDF View/Open
Suomen lajien uhanalaisuus 2010, sivut 181-685.pdf 4.982Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record