Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/299501

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Suomen lajien u ... - Punainen kirja 2019.pdf 51.18Mb PDF View/Open
Korjausliuska_versio2_Punainen_kirja_2019.pdf 142.6Kb PDF View/Open
Korjausliuska_versio3_Punainen_kirja_2019.pdf 162.0Kb PDF View/Open
Title: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019
Other contributor: Hyvärinen, Esko
Juslén, Aino
Kemppainen, Eija
Uddström, Annika
Liukko, Ulla-Maija
Publisher: Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus
Date: 2019
Language: fi
ISBN: 978-952-11-4974-0
URI: http://hdl.handle.net/10138/299501
Abstract: Julkaisussa esitellään Suomen lajien viides uhanalaisuusarviointi. Suomen lajimäärän arvioidaan nykyään olevan vähintään 48 000. Riittävät tiedot uhanalaisuusarviointiin oli 22 418 lajista tai alemmasta taksonista, mikä on noin 47 % lajistosta. Uhanalaisiksi arvioitiin 2 668 lajia tai alempaa taksonia eli noin 11,9 % arvioiduista lajeista. Punaisen listan lajeja, joihin kuuluvat uhanalaisten lisäksi hävinneet, silmälläpidettävät ja puutteellisesti tunnetut on yhteensä 6 683 (29,8 %). Arvioiduista lajeista äärimmäisen uhanalaisia (CR) on 489, erittäin uhanalaisia (EN) 918, vaarantuneita (VU) 1 260, silmälläpidettäviä (NT) 1 912, puutteellisesti tunnettuja (DD) 1 792, hävinneitä (RE) 312 ja elinvoimaisia (LC) 15 735. Arviointi tehtiin Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeiden ja kriteerien mukaan. IUCN:n alueellisen uhanalaisuusarvioinnin kriteerit perustuvat lajien havaittuun, arvioituun, pääteltyyn tai ennustettuun populaatioiden pienenemiseen, levinneisyys- tai esiintymisalueen kokoon, pieneen ja jatkuvasti taantuvaan tai hyvin pieneen populaatioon tai kvantitatiiviseen analyysiin. Lisäksi Suomessa on dokumentoitu lajien elinympäristöt sekä uhanalaisuuden syyt ja uhkatekijät. Enemmistö uhanalaisista lajeista elää metsissä (31 %) sekä perinneympäristöissä ja muissa ihmisen muuttamissa ympäristöissä (24 %). Uhanalaisten osuus kunkin elinympäristön arvioiduista lajeista on korkein tunturipaljakalla (37,9 %). Uhanalaisten lajien määrä on suurin hemiboreaalisella ja eteläboreaalisella vyöhykkeellä Etelä-Suomessa. Julkaisussa vertaillaan arvioinnin tuloksia vuoden 2010 tuloksiin esimerkiksi uhanalaisuusindeksin avulla. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan vuoden 2010 uhanalaisuusarvioinnin ohjausryhmän ehdotusten toteutumista. Arvioinnin tulosten pohjalta Eliölajien uhanalaisuuden arvioinnin ohjausryhmä (LAUHA) esittää 13 toimenpide-ehdotusta uhanalaisten lajien suojelun, hoidon, tutkimuksen ja seurannan järjestämiseksi ja rahoittamiseksi. Arvioinnit on tehty eliöryhmäkohtaisissa työryhmissä ja työn tulokset esitellään eliöryhmittäin 39 luvussa.
Subject: IUCN
uhanalaisuusarviointi
punainen lista
punainen kirja
Subject (yso): uhanalaiset lajit
uhanalaiset eläimet
uhanalaiset kasvit
uhanalaiset sienet
lajiensuojelu
luonnonsuojelu


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record