The correspondence between national Responsible Care sustainability program and sustainability framework guidelines : Focus on chemical industry in Finland

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271378
Title: The correspondence between national Responsible Care sustainability program and sustainability framework guidelines : Focus on chemical industry in Finland
Author: Neuvonen, Eerika
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Biological and Environmental Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271378
http://hdl.handle.net/10138/299575
Thesis level: master's thesis
Abstract: Yritysten halu toimia vastuullisella tavalla sekä vastuullisuusohjelmien määrä on lisääntynyt viime vuosikymmenien aikana. Responsible Care (RC) on kemianteollisuuden kansainvälinen kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma, joka keskittyy luonnonvarojen kestävään käyttöön, tuotannon ja tuotteiden kestävyyteen ja turvallisuuteen, työyhteisön hyvinvointiin sekä jätteiden ja päästöjen vähentämiseen. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään kansallisen Responsible Care vastuullisuusohjelman ja kansainvälisesti tunnistettujen kestävyyden viitekehyksen, sekä siihen linkittyvien vastuullisuusohjelmien, sisältöjen vastaavuutta. Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten kemianteollisuuden yritykset, jotka harjoittavat kansallista Responsible Care vastuullisuusohjelmaa, vastaavat kestävyyden viitekehyksen tavoitteisiin, mitkä ovat kansallisen RC -ohjelman ja muiden vastuullisuusohjelmien keskeisimmät eroavaisuudet, sekä miten kansallista RC -ohjelmaa tulisi kehittää. Tutkimusmetodeina käytetään sisällön analyysiä sekä yritysten syvähaastattelua. Tutkimuksessa muodostetaan kestävyyden viitekehys sekä määritetään siihen sisältyvät vastuullisuusohjelmat. Kansallista RC -ohjelmaa peilataan kestävyyden viitekehyksen vastuullisuusohjelmiin sisällön analyysin avulla. Vastuullisuusohjelmien vertailuun kehitetään vertailevan sisällön analyysin malli, joka mahdollistaa laadullisen aineiston vertailun ja sen havainnollistamisen säteittäisen kaavion avulla. Yrityshaastattelut toteutetaan syvähaastattelulla, mikä mahdollistaa kattavan analyysin pienestä määrästä haastateltavia. Tutkimus osoittaa kansallisen RC -ohjelman vastaavan kestävyyden viitekehyksen vastuullisuusohjelmia ympäristövastuun ja turvallisuuden osalta, mutta RC -ohjelman todetaan korostavan vähemmän sosiaalisen ja taloudellisen vastuun osa-alueita. Sisällön analyysin avulla selvitetyt keskeisimmät eroavaisuudet, ja siten mahdolliset kansallisen RC -ohjelman kehityskohteet, ovat taloudellisen ja sosiaalisen vastuun huomioimisessa. Yritysten syvähaastattelut osoittavat, että yritykset pitävät kansallista RC -ohjelmaa hyödyllisenä työkaluna yritysten vastuullisuustyön kehittämisessä ja sisällyttämisessä yritystoimintaan, mutta kokevat kansallisen ohjelman kehittämisen tarpeelliseksi, jotta se vastaa paremmin kansainvälistä kestävyyden viitekehystä, ja sen olevan käyttäjäystävällisempi.Corporations’ desire to act in a responsible way as well as the amount of sustainability guidelines has increased during the past decades. Responsible Care (RC) program is an international sustainable development guideline practiced in chemical industry. The program focuses on sustainable use of natural resources, safety and sustainability of production and products, well-being of work community and reduction of waste and emissions. This study seeks to examine the correspondence of contents between national Responsible Care (RC) program in Finland and sustainability framework guidelines known worldwide. The aim of the study is to examine how corporations in chemical industry who follow the national RC program can meet the goals of sustainability framework guidelines, what are the main differences between the national RC program and other sustainability guidelines, and how the national RC program should be improved. The research methods include the content analysis and in-depth interview for corporations. In this research, the sustainability framework is built and the involved guidelines are specified. The national RC program is reflected on the sustainability framework guidelines through content analysis. A model for comparative content analysis is developed to compare the contents of sustainability guidelines by the means of qualitative data visualization through radar charts. The corporate in-depth interviews are applied with a view to obtain complete and comprehensive responses. This study demonstrates that the national RC program highly corresponds to sustainability framework guidelines in terms of environmental responsibility and safety, while the RC program less highlights the dimensions of social and economic responsibility. Based on the main differences, the possible targets for improvement in the national RC program are suggested to enhance consideration of economic and social aspects in the program. From the in-depth interviews, corporations recognize the national RC program to be a useful tool to implement and develop corporation’s sustainability work, yet there is a need to better correspondence with sustainability framework guidelines and to be more user-friendly in practice.
Subject: Sustainability guideline
Responsible Care
sustainability framework
chemical industry
content analysis
radar chart
in-depth interviewing


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record