Perhetaustan merkitys 9.-luokkalaisten nuorten toisen asteen koulutusodotuksille

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271362
Title: Perhetaustan merkitys 9.-luokkalaisten nuorten toisen asteen koulutusodotuksille
Alternative title: The importance of family background for 9th grade youth’s secondary education expectations
Author: Neovius, Heli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271362
http://hdl.handle.net/10138/299583
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tässä tutkielmassa tarkastellaan valtaväestö- ja maahanmuuttotaustaisten nuorten koulutusvalintapuhetta. Erityisen tarkastelun kohteena ovat heidän perhetaustaansa liittämät merkityksenannot osana toisen asteen koulutusodotuksia. Aikaisemmissa tutkimuksissa perhetaustan on todettu ohjaavan nuoren koulutusvalintoja niin koulutustason periytymisen kuin perheen tarjoamien resurssien kautta (mm. Myllyniemi & Kiilakoski 2017, Saari 2016, Bourdieu 2011). Erityisesti maahanmuuttotaustaisilla nuorilla perheen on todettu vaikuttavan voimakkaammin koulutusvalintoihin kuin valtaväestön nuorilla (mm. Kalalahti ym. 2017, Hyvärinen & Erola 2011). Tutkielman tavoitteena on saada uusia näkökulmia ja ajankohtaista tietoa siitä, millä tavalla perhe merkityksellistyy osana nuorten koulutusvalintapuhetta sekä huomioida maahanmuuttotaustaan viittaavia tekijöitä osana perhetaustaan liittyvää puhetta. Tutkielman aineisto muodostui 16 haastattelupuheesta, joista kahdeksan oli valtaväestöön kuuluvia nuoria ja kahdeksan maahanmuuttajataustaisia nuoria. Haastatellut oli toteutettu alun perin Transitions and educational trajectories of immigrant youth –hankkeessa. Aineiston tarkastelu toteutettiin teoriasidonnaisella sisällönanalyysilla. Analyysin erityisenä tarkastelun kohteena olivat nuorten koulutukseen ja tulevaisuuteen liittämät merkitykset perhetaustan osalta. Lisäksi tarkasteluissa huomioitiin mahdolliset maahanmuuttotaustaan liittyvät merkitykset perhetaustan osalta. Perheen tarjoamat resurssit ohjasivat merkittävästi nuoren koulutuspolkua. Perheen saavutettu koulutusasema ja tarjoama koulutuskulttuurinen pääoma muovasivat nuoren ajatusmaailmaa koulutusvaihtoehdoista. Perheen välittämä asenne koulutusta kohtaan koettiin tärkeäksi. Erityisesti vanhemman koulutukselle osoittama arvostus oli läsnä maahanmuuttajanuorten koulutuspuheessa. Nuorten päämäärät olivat pääasiassa rakentuneet perheen tarjoaman mallin, asenteiden sekä koulutuskulttuurisen arvomaailman pohjalle, mitä nuoret eivät aina itse tiedostaneet. Erityisesti maahanmuuttotaustaiset nuoret vaikuttivat arvostavan perheen merkitystä osana koulutusvalintaa. Osalla nuorista harrastukset, työelämään tutustuminen ja kiinnostus tiettyä alaa kohtaan ohjasivat koulutusvalintaa.This master’s thesis studies the interviews of young people with majority population and immigrant backgrounds about their education. Special attention has been given to what kind of meaning they give to their family background regarding to secondary education expectations. In earlier studies, the family background has been noticed to guide young people's educational choices based on their inherited educational level as well as on the resources offered by the family (e.g. Myllyniemi & Kiilakoski 2017, Saari 2016, Bourdieu 2011). Especially among students with immigrant background, family has been noticed to associate with educational choices (e.g. Kalalahti et al. 2017, Hyvärinen & Erola 2011). The aim of this thesis is to get new perspectives and topical information about how the family affects the young people's educational choices and how immigration background affects how one speaks about family. The material of this thesis consists of 16 interviews given by 9th-graders, of which eight had immigrant background and eight were part of the majority. The interviews were done originally for the Transitions and educational trajectories of immigrant youth -project. The material was analyzed with theory-driven content analysis. The focus of the analysis was on the meanings given to family background in relation to education and future in young people’s speech. In addition, the possible meanings, which related to immigrant family background, were observed. The resources provided by the family were a significant guiding factor in the educational path of the young. The educational status and the educational-cultural capital of the family shaped the young’s mind about possible educational opportunities. The attitude of the family towards education was seen as an important factor. Especially the parent’s appreciation for education was present among the immigrant youth's educational speeches. The goals of the youth were constructed largely based on the model, attitudes and educational values offered by the family, which young people did not necessarily recognize. Especially young people with immigrant backgrounds seemed to value the importance of the family as part of the education choice. Also, hobbies, working life experiment and interest in a particular field were mentioned in the interviews speeches as guiding factors for the educational choices.
Subject: Koulutusodotukset
perhetausta
pääomaresurssit
toisen asteen opinnot
maahanmuuttajatausta
valtaväestö
9.-luokkalainen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record