Perheiden kotikouluvalinta : syyt ja seuraukset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271371
Title: Perheiden kotikouluvalinta : syyt ja seuraukset
Author: Perttula, Petra-Marja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271371
http://hdl.handle.net/10138/299587
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Kotikoulutus on Suomessa marginaali-ilmiö, vaikka se on ollut viime vuosina tasaisesti kasvussa. Kansainvälisesti tutkimusta kotikoulusta on paljon, mutta Suomesta tutkimustietoa ei juurikaan ole. Vanhempien motiivit lapsen kotikouluvalintaan on yksi tutkituimpia aiheita kotikoulutuksen piirissä ja useimmista maista löytyy tutkimustietoa vanhempien motiiveista. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on selvittää suomalaisten kotikouluperheiden syitä valita tämä koulutusmuoto sekä heidän kokemuksiaan ja mielipiteitään kotikoulun vahvuuksista ja heikkouksista. Tarkoituksena on selvittää, millaisia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia kotikoulu mahdollistaa ja toisaalta millaisia aukkoja mahdollisesti jättää. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena. Aineisto kerättiin haastattelemalla kolmea kotikoulua käyvää tai käynyttä oppilasta ja heidän vanhempaansa. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelut kestivät kesimäärin 52 minuuttia ja ne nauhoitettiin ja litteroitiin tarkempaa analyysia varten. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan ja aineistopohjaisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksesta ilmenee, että Suomessa esiintyy samoja syitä valita kotikoulu kuin muualla maailmassa. Tässä tutkimuksessa ensisijaisiksi syiksi nousevat maailmankatsomukseen sopivan kasvatuksen antaminen, halu pitää lapset lähellä ja perhe kasassa sekä lahjakkaan lapsen tyytymättömyys koulunkäyntiin yhdessä sosiaalisten ja kouluun liittyvien ongelmien kanssa. Koulukriittisyys tai akateemiset syyt eivät korostuneet, mikä viittaa siihen, että suomalaista koulusysteemiä arvostetaan. Tutkimuksesta nousee esille suuri määrä kotikoulun vahvuuksia ja heikkouksia. Ne eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti jompaa kumpaa. Kotikoulu näyttäytyy myös erilaisena eri perheissä ja jopa saman perheen lasten kesken. Tutkimusta voidaan pitää katsauksena aiheeseen, mutta sen yleistettävyyteen tulee suhtautua kriittisesti. Lisätutkimusta kotikoulusta Suomessa, vanhempien syistä valita kotikoulu sekä perheiden kotikoulukokemuksista olisi tarpeen tehdä.Homeschooling in Finland is a rare phenomenon, though it has been steadily increasing in the past years. Extensive research about homeschooling has been conducted internationally, whereas this field of study has not been researched widely in Finland. The reasons for parents to choose homeschooling is one of the most explored topics within the field and information on their motives can be found in many countries where homeschooling has been researched. The purpose of this thesis is to examine motives for Finnish families to choose homeschooling and about their experiences and opinions about its strengths and weaknesses. The aim is to discover what kinds of knowledge and skills homeschooling offers and what kinds of gaps it may leave. This study was carried out as a qualitative case study. The material was collected by interviewing three former homeschooling students and their parents. The interview method was semi-structured thematic interview. The interviews lasted 52 minutes on average and they were recorded and transcribed for more thorough analysis. The material was analyzed by using content analysis. The study shows that Finland has similar reasons for choosing to homeschool as the rest of the world. In this study, the primary reasons that emerged were to provide children with the appropriate worldview, the desire of parents to keep children near and hold the family together, and the gifted child's dissatisfaction with schooling together with social and school-related problems. School criticism or academic reasons were not emphasized, which suggests that the Finnish school system is valued. The study brings up a variety of strengths and weaknesses of homeschooling. However, they are not unequivocal. Homeschooling also varies between families and even within the same family. This research can be considered an overview of the topic, but the generalization of the results should be done with caution given the small sample size. Further studies on homeschooling in Finland, parents' motives to choose homeschooling, and the experiences of homeschooling families should be conducted in order to ensure a fuller picture of the phenomenon.
Subject: Kotikoulu
kotiopetus
vanhempien syyt
valinta
tulokset
sisällönanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Perttula_Petra-Marja_Pro_gradu_2019.pdf 665.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record