Numeroarvioinnin vaikutus erityisoppilaaseen motivaation, minäkuvan ja suoritusten näkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271361
Title: Numeroarvioinnin vaikutus erityisoppilaaseen motivaation, minäkuvan ja suoritusten näkökulmasta
Author: Nurmi, Anette
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271361
http://hdl.handle.net/10138/299590
Thesis level: master's thesis
Discipline: Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Erityispedagogiikka
Abstract: Numeroarvioinnilla on perinteisesti merkittävä rooli osana yhteiskunnan koulukäytäntöjä, ja sen toimivuutta on kyseenalaistettu harvoin. Tämä on mielenkiintoista ottaen huomioon, että numeroarvioinnin haitallisista vaikutuksista on tiedetty jo kauan. Tässä tutkielmassa selvitetään, kuinka numeroarviointi vaikuttaa erityisoppilaaseen erityisesti motivaation, minäkuvan ja suoritusten näkökulmasta. Aiempi tutkimuskirjallisuus osoittaa, että numeroarviointi vähentää oppilaiden motivaatiota sekä kiinnostusta oppimista kohtaan. Numeroarvioinnilla on lisäksi muita vaikutuksia oppilaaseen, sillä arviointimenetelmä vaikuttaa heikentävästi oppilaan itsetuntoon, suorituksiin, käyttäytymiseen ja asenteisiin. Numeroarvioinnin on myös todettu lisäävän toimintaa, jossa keskitytään hyvien arvosanojen saamiseen, jolloin energia siirtyy pois oppimisesta ja osaamisen kehittymisestä. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta erityisluokalla opiskelevaa ylä-asteikäistä oppilasta. Aineistonanalyysissä on hyödynnetty sisällönanalyysia. Tutkimuksen tulokset eivät ole linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa. Suurin osa haastatelluista oppilaista koki numeroarvosanat motivaatiota lisäävänä tekijänä. Tutkimuksessa ei havaittu numeroarvosanojen vaikuttavan kielteisesti motivaatioon. Oppilaiden minäkuva ei myöskään muuttunut kielteisemmäksi numeroarvosanojen vaikutuksesta. Oppilaat kokivat numeroiden kertovan työmäärästä ja osaamisesta eikä oppilaasta itsestä.Using grades as a student evaluation method has traditionally a significant role in the society’s school system, and at the same it’s seldom questioned. Taking into account the long time period that we have already been familiarized with the negative effects of grades, this is interesting. Researching the effects of grades on motivation, self-image and performance of a student with special needs is on the focus of this thesis. Previous research literature indicates that using grades as an evaluation method lowers student’s motivation and interest towards learning. According to results, that’s not the only way grades affect students since grades also have a negative effect on student’s self-esteem, performance, behavior and attitudes. Grades also increase the likelihood of student focusing mainly on getting good grades which takes the energy and interest out of learning and developing skills and knowledge. Material for this research was collected by interviewing six people with age of 14-15, studying in a class for students with special needs. Content analysis was used as a method for analyzing the material for the research. Results are not aligned with the previous research. Most of the students who were interviewed considered grades as a factor increasing motivation. There were no findings of grades affecting motivation in a negative way. Neither the self-image of students was changed to more negative due to grades. Based on students’ views, grades are expressions of the work done and level of competence, not the students themselves.
Subject: Oppilaan arviointi
numeroarviointi
motivaatio
sisäinen motivaatio
ulkoinen motivaatio
minäkuva
suoritus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record