Peli uuden kielen oppimisen tukena : tapaustutkimus perusopetukseen valmistavasta opetuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271372
Title: Peli uuden kielen oppimisen tukena : tapaustutkimus perusopetukseen valmistavasta opetuksesta
Alternative title: A game as support for learning a new language : A case study from the instruction preparing for basic education
Author: Ratilainen, Anni
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271372
http://hdl.handle.net/10138/299598
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tutkimus keskittyy peliin ja pelaamiseen oppilaan oman tuottamisen tukena kielenoppimisen alku-vaiheessa. Erilaisia pelejä on hyödynnetty kielenopetuksessa jo kauan ja peleillä on paikkansa kielenopetuksen käytännöissä. Viime vuosikymmeninä peleistä on kiinnostuttu myös tieteellisen tutkimuksen kontekstissa, mutta valtaosa tutkimuksista käsittelee digitaalisia pelejä ja sovelluksia. Tässä tutkimuksessa huomion kohteena on kuitenkin vuorovaikutuksellinen, ryhmässä tapahtuva ja ei-digitaalinen pelaaminen. Kielenoppimisen tarkastelun lähtökohtana on funktionaalinen näkemys ja osana kielen käyttöä tapahtuva implisiittinen oppiminen. Tutkimuksen näkökulma rajautuu uuden kielen oppimisen alkuvaiheeseen ja suullisen kielitaidon kehittymiseen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan perinteistä kielenoppimisen menetelmää uuden aineiston ja ajankohtaisen teorian valossa. Tutkimuksessa selvitetään, millaisen muotin peli tarjoaa kielenoppijan vuorovaikutukselle, millaista puhetta oppilas tuottaa pelissä sekä millainen on opettajan merkitys pelitilanteessa. Menetelmät. Tutkimus toteutettiin osana Helsingin yliopiston Vastaantulo-hanketta. Tutkimuksen aineistona käytettiin hankkeessa kuvattua videomateriaalia erään perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmän oppitunnilta. Kyseessä oli laadullinen tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin pelitilannetta, jossa neljä valmistavan opetuksen oppilasta sekä ohjaaja pelaavat ryhmässä Kalapeli -nimistä, oppimistarkoituksiin suunniteltua peliä noin 20 minuutin ajan. Videoaineistoa analysoitiin mikroetnografian sekä kevyen kvantitatiivisen kartoituksen avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Pelitilanteessa oppilaiden oma tuottaminen oli runsasta ja suurin osa puheesta tuotettiin suomen kielellä. Pelitilanteen struktuuri, säännöt ja visualiset ja fyysiset vihjeet, vuorovaikutuksen tuttuus ja toistuvuus, muiden pelaajien antama kielellinen malli sekä joka vuorolla toistuva pelifraasi auttoivat oppilaita ymmärtämään ja tuottamaan uutta kieltä. Varsinaisten peliin kuuluvien vuorosanojen lisäksi pelitilanteessa oli myös muuta vuorovaikutusta. Eniten oli sanahakuja ja rinnakkaiskeskusteluja, mutta lisäksi myös vuoron ilmaisuja ja säännöistä neuvottelua. Aineistossa opettajan läsnäolo näyttäytyi merkityksellisenä pelaamisen tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Pelissä opettaja koordinoi ja ohjasi oppilaiden välistä vuorovaikutusta, auttoi oppilaita tarvittaessa ja vastasi heidän kysymyksiinsä, selvitti ristiriitoja ja ratkaisi ongelmia, loi positiivista ilmapiiriä sekä toimi sillanrakentajana opetuksellisten tavoitteiden ja pelaamisen välillä. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna opettajan rooli kielellisenä mallina, kielentuottamisen tukena ja kielen korjaajana korostui. Aineiston pohjalta vaikuttaisi, että pelitilanteessa syntyy jatkuvasti oppimisen paikkoja kielenoppimisen alkuvaiheessa olevalle oppilaalle, mutta monet tekijät, kuten opettajan läsnäolo ja toiminta, vaikuttavat siihen, miten tilanteisiin tartutaan.Goals. This study focuses on a game and playing as a method of supporting the student’s independent language production in the beginning of language learning. For long games have been used to facilitate language teaching, and lately, they have gained academic interest. Whilst the majority of studies deals with digital games and applications, this study the focuses on interactional and non-digital games played in groups. The theoretical basis is functional and usage-based view on language learning, together with the idea of grammar learning as an implicit-driven process that ensues language usage. The view is in the initial stage of language learning and development of oral language profiency. This study explores a traditional method of language learning through new data and current theory. This study examines what kind of structure does the game provide for the interaction of language learner, what kind of speech does language learner produce during the game and what is the role of teacher in the game session. Methods. The study was carried out as part of the project Meeting in the middle at the University of Helsinki. Research data was collected in a preparatory classroom in Helsinki. The study was a qualitative case study that examined a game session where four preparatory class pupils and an instructor play an educational game called ‘Fish Game’ for 20 minutes. The video data was analysed with microethnography and with simple quantitative mapping. Findings and conclusions. The game appeared vital in supporting student’s own language production and verbal communication in the target language, Finnish. The factors that supported students to understand and produce new language were identified: the structure, rules and visual and physical clues of the game, the familiarity and frequency of interaction, the lingual schemas of other players and a frequent phrase. In addition to the actual game phrases, the interaction consisted searching for words and simultaneous conversations, expressions of turns and negotiations of the rules. The teacher’s presence appeared meaningful to the practice of playing, as she coordinated and guided the pupil–pupil interaction, helped pupils when needed and answered their question, solved conflicts and problems, created positive atmosphere and formed connections in between the pedagogic goals and playing. In comparison to previous research, this study emphasizes teacher’s role as a lingual model, support for language production and language corrector. According to these data, it seems that affordances appear continuously during the game, but teacher’s presence and actions among other things affect on how the pupils make use of the affordances.
Subject: kielen oppiminen
pelit
valmistava opetus
suomi toisena kielenä
oppilaan oma tuottaminen
suullinen kielitaito
Subject (yso): kielen oppiminen
pelit
valmistava opetus
suomi toisena kielenä
suullinen kielitaito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ratilainen_Anni_Pro_gradu_2019.pdf 1.760Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record