Opettajan ääneen lukeminen osana alakoulun kirjallisuuden opetusta Lukuklaani-aineistossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271370
Title: Opettajan ääneen lukeminen osana alakoulun kirjallisuuden opetusta Lukuklaani-aineistossa
Alternative title: Primary school teachers reading aloud as part of literacy education in the Lukuklaani research project
Author: Mäkikokko, Mira
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271370
http://hdl.handle.net/10138/299600
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Aikuisen ääneen lukemisella on tutkimuksissa todettu olevan useita hyötyjä lukemista kuuntelevan lapsen kielelliselle kehitykselle. Ääneen lukemiselle on olemassa lukuisia toteutustapoja, joista tutkijakehitteisiä tapoja edustavat muun muassa interaktiivinen ja dialoginen lukeminen sekä tekstipuhe-menetelmä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa alakoulujen opettajien harjoittamasta ääneen lukemisesta: siitä, mihin tarkoituksiin opettajat käyttävät ääneen lukemista opetuksessaan, minkälaisia piirteitä opettajien ääneen lukeminen sisältää sekä mitä asenteita opettajat liittävät ääneen lukemiseen. Menetelmät. Tämä tutkimus pohjautuu Lukuklaani-hankkeessa kerättyyn tutkimusaineistoon. Hankkeessa laadittiin sähköinen kysely, jonka avulla kartoitettiin Suomen alakoulujen kirjallisuuskasvatusta. Kyselyyn vastattiin marras-joulukuussa 2017. Kyselyssä oli 58 kysymystä, joista osa oli suljettuja ja osa avoimia kysymyksiä. Joidenkin suljettujen kysymysten loppuun oli annettu mahdollisuus täsmentää tietoja avovastauksella. Vastanneita opettajia oli 885. Heistä 722 työskenteli tutkimuksen hankekouluissa, jotka ilmoittautuivat mukaan koulukirjastohankkeeseeen ja 163 tutkimuksen otoskouluissa, jotka valittiin satunnaisotannalla kouluista, jotka eivät ilmoittautuneet. Valmiista Lukukaani-hankkeen tutkimusaineistosta tarkastelin ääneen lukemista käsitteleviä opettajien avoimia vastauksia, joita teemoittelin ja tyypittelin tutkimustehtäväni linjassa. Tutkimusotteeni edusti aineistolähtöistä laadullista sisällönanalyysia, jossa oli viitteitä teoriaohjaavasta analyysista. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseni osoitti, että osalle opettajista ääneen lukeminen edusti säännölistä rutiinia, siinä missä osa hyödynsi sitä oppilaiden rauhoittamisessa, lukemisen motivoijana tai oppimisen tukitoimena. Lisäksi ääneen lukeminen näyttäytyi osana lukupiirityöskentelyä tai muita työtapoja, kuten kummioppilastoimintaa. Opettajien ääneen lukemisessa esiintyi piirteitä useasta eri ääneenlukemismenetelmästä, esimerkiksi suorittavasta lukemisesta ja useista tutkijakehitteisistä työtavoista. Tutkimukseen osallistuneista opettajista lähes 90 % luki ääneen oppilailleen. Samalla opettajien vastauksista välittyi huoli lukuharrastuksen vähenemisestä ja kotien roolista lukemisen tukijoina. Tutkimukseni antoi lisää tietoa opettajien ääneen lukemisesta, jolla tulosteni mukaan on merkittävä rooli opetuksessa, mutta jota Suomessa ei laajamittaisesti juurikaan ole tutkittu.Aims. Listening to adults reading aloud has in many researches been found to have several benefits to child’s linguistic development. There are many ways to perform reading aloud such as interactive reading, dialogic reading and text-talk method which are all developed by researchers. The aim of this study is to discover new information about primary school teachers reading aloud: for what purposes teachers perform reading aloud, what are the main features of reading aloud by teachers and what attitudes teachers associate toward reading aloud. Methods. This study is based on the Lukuklaani research project data. The research project conducted an online survey to map out the literacy education of the Finnish primary schools. The survey was answered during November and December in 2017. The survey had total of 58 questions including closed and open questions. Some closed questions had the possibility to be answered with open specification. Total number of answers from teachers were 885 from which 722 answered teachers worked for the signed up research project schools and 163 for random sample schools. From the complete research project data the answers to the open questions regarding reading aloud were reviewed and then themed and furthermore categorized by answer type in line with my study. The research method in this study was data based qualitative content analysis with elements of theory driven analysis. Results and conclusions. This study showed that for some teachers reading aloud was a regular routine. Some teachers used it for calming, motivating to read or to support learning of their students. Reading aloud also had a role in other learning methods of literacy education such as book circles. Reading aloud by teachers showed aspects from many different methods such as performance reading and several researcher developed methods. Almost 90 percent of teachers participating in the Lukuklaani research project read aloud to their students. At the same time the answers showed concern about reading being in lesser role as a hobby and homes showing less support for reading. This study revealed more information of reading aloud habits of teachers. According to this study those habits play a major role in teaching yet they haven’t been studied widely in Finland.
Subject: Lukuklaani
ääneen lukeminen
kirjallisuuden opetus
alakoulu
opettaja


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Makikokko_Mira_Pro_gradu_2019.pdf 1.079Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record