”Käytännössähän tämä on siis ihan pelkkää bisnestä” : maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen yksityistymisen tarkastelua

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271360
Title: ”Käytännössähän tämä on siis ihan pelkkää bisnestä” : maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen yksityistymisen tarkastelua
Author: Luukkonen, Venla Vanamo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271360
http://hdl.handle.net/10138/299604
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on koulutuspolitiikan muutokset, joita ovat viimeaikaiset koulutuksen markkinoituminen sekä yksityistyminen. Tarkastelen näitä laajoja koulutuksen rakenteellisia muutoksia mikrotasolla analysoimalla maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen yksityistymisen vaikutuksia niin opettajien kuin opiskelijoidenkin asemaan. Aineiston perusteella pyrin tekemään tulkintoja siitä, millaisiksi käytännöiksi kotouttamispalveluita tuottavan yrityksen toimenpiteet rakentuvat työntekijöiden näkemyksissä. Lisäksi pohdin, millaisia subjektipositioita maahanmuuttajalle on tarjolla vallitsevassa tilanteessa, jossa yhtäältä pyritään kotouttamispolitiikan toimenpitein kotouttamaan maahanmuuttajat suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta jossa koulutuspolitiikan vahvimpana tavoitteena on valjastaa tulijat kansantalouden käyttöön resursseina. Olen tuottanut aineiston haastattelemalla ja havainnoimalla opettajia ja opiskelijoita viikon verran eräässä Etelä-Suomessa sijaitsevassa yksityisessä maahanmuuttajien kotouttamiskoulutusta järjestävässä yrityksessä. Lisäksi haastattelin yhtä koulutuspäällikköä toisessa yrityksessä. Aineiston lukutapani on teemoitteleva ja analyysissa olen hyödyntänyt diskurssianalyysia. Maahanmuuttajien kotouttaminen on viime vuosien aikana kohdannut voimakkaan yksityistymisen, millä on aineistoni perusteella pitkälle kantavia seurauksia niin työntekijöiden kuin opiskelijoidenkin elämään. Kilpailutus teki koulutuksesta pirstaloituneen ja heikensi opettajien työehtoja sekä resursseja. Opiskelijat kokivat yrityksen tarjoaman kotouttamiskoulutuksen sekä hyödylliseksi, mutta esimerkiksi suomen kielen opetuksessa oli heidän mukaansa parannettavaa, jotta se tukisi opiskelijoiden kielen ja oman alan sanaston oppimista ja näin ollen nopeuttaisi pääsyä jatko-opintoihin ja työelämään kotouttamiskoulutuksen jälkeen. Tutkinnon tunnistamisen vaikeus ja vähyys olivat myös haastateltujen mukaan vähäistä. Aineistoni perusteella oli havaittavissa talouspanotteisen puheen läsnäolo koulutuksessa, jolloin yksilöiden subjektipositiot rakentuivat ehdollisena kustannustehokkuuden ja markkinoitumisen vaatimuksille. Markkinaorientoituneessa yhteiskunnassa kotoutumisen käytännöt ovat vaarassa eristää tulijoita suomalaisesta yhteiskunnasta sen sijaan, että se tukisi heidän kotoutumistaan. Suunniteltaessa ja kehitettäessä kotouttamiskoulutuksen käytäntöjä tulisi nämä ottaa huomioon, jotta maahan tulijoilla olisi mahdollisuus elää tasavertaisina suomalaisessa yhteiskunnassa.The subject of this Master's thesis is the changes in education policy, such as the recent marketization and privatization of education. I explore these extensive structural changes in education at micro level by analyzing the impact of the privatization of immigrant integration training for both employees and students. Based on the data, I try to interpret the practices of integration training from the employees’ point of view. In addition, I consider what kind of subject positions are available for immigrants in the prevailing situation, where the aim is to integrate immigrants into Finnish society through integration policy measures, but where the main goal of education policy is to harness newcomers to the economy as resources. The research data consist of interviews of two teachers and two students and observing the immigration training during a week in a private company in southern Finland. In addition, I interviewed a training manager in another company. The methodological approach of the study is discursive. In recent years, the integration of immigrants has faced strong privatization, which, according to my material, has far-reaching consequences for the lives of both employees and students. The tendering procedure made the training fragmented and weakened teachers' working conditions and resources. Students felt the training useful but, for example, Finnish language teaching had to be improved in order to support the learning of the students' language and terminology in their own field and hence quicken access to vocational studies and work after integration training. The difficulty and lack of recognition of qualifications were also low. Based on the data, the presence of economically motivated speech in education was noticeable, whereby subject positions were conditional to the requirements of cost-effectiveness and marketization. In a market-oriented society, integration practices are at risk of isolating newcomers from society rather than supporting their integration. When designing and developing integration training practices, these should be taken into account in order for immigrants to have the opportunity to be an equal part of Finnish society.
Subject: kotouttamiskoulutus
markkinoituminen
yksityistäminen
subjektipositio
diskursiivinen käytäntö
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Venla_Luukkonen_Pro_gradu_2019.pdf 509.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record