Oleellista tässä on muutoksen ymmärtäminen : Työntekijäkansalaisuuden vaateet ammatillisen koulutuksen reformissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271359
Title: Oleellista tässä on muutoksen ymmärtäminen : Työntekijäkansalaisuuden vaateet ammatillisen koulutuksen reformissa
Author: Lampinen, Marina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271359
http://hdl.handle.net/10138/299606
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Vuoden 2018 alusta astui voimaan ammatillisen koulutuksen reformi, joka uudisti uuden lainsäädännön myötä laaja-alaisesti koko ammatillisen koulutuksen kenttää. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kyseistä reformia työntekijäkansalaisuuden näkökulmasta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että ammatillisen koulutuksen ja työntekijäkansalaisuuden välillä on kiinteä yhteys, joka ohjaa ammatillisen koulutuksen sisältöjä sekä opiskelijoihin ja koko koulutusjärjestelmään kohdistuvia odotuksia. Tarkastelen tutkimukseni alussa myös niitä yhteiskunnallisen keskustelun ulottuvuuksia, jotka nostavat työntekijäkansalaisuuden osaksi ammatillisesta koulutuksesta käytävää keskustelua. Tutkimuskysymyksinäni kysyn: 1) Minkälaisia työntekijäkansalaisuuden vaateita reformista voidaan tunnistaa? sekä 2) Millä tavalla niitä perustellaan? Tutkimusaineistonani toimi ammatillisen koulutuksen reformi, eli hallituksen esitys laiksi ammatillisesta koulutuksesta sekä eduskunnan lähetekeskustelussa aiheesta pidetyt puheenvuorot. Tutkimukseni oli luonteeltaan kriittinen diskurssianalyysi, johon yhdistin Carol Bacchin ongelmalähtöistä ajattelua. Keskeisinä tuloksina löysin aineistosta työntekijäkansalaisuuden vaateita ilmentävät joustavuuden ja ketteryyden vaateen diskurssin sekä aktiivisen ja yksilöllisen asiakkaan odotusarvon diskurssin. Perusteensa vaateet saivat vääjäämättömän muutoksen ajatuksesta, johon sopeutuminen näyttäytyi aineistossa työntekijäkansalaisen keskeisenä tehtävänä. Tulokset paikantavat ammatillisen koulutuksen reformin osaksi sitä uusliberalistista kehitystä, joka suomalaisessa koulutuspolitiikassa on jo pitkään vallinnut.The reform of vocational education took effect in the beginning of 2018. New legislation extensively reformed the field of vocational education in Finland. The aim of this study is to explore this reform from the worker-citizenship’s perspective. Former studies have shown that there is a clear link between worker-citizenship and vocational education. This link has had an effect both on the curriculum and the expectations for students and the education system. In the beginning of the study I examine the dimensions of the societal debate that raise the concept of worker-citizen to the center of vocational education. My research questions are: What kind of claims for worker-citizenship can be identified in the reform? How are these claims justified? My data consists of 1) the government proposal for the new legislation and 2) the speech of the Minister of Education in the Parliament. My study method is a critical discourse analysis combined with Carol Bacchi’s idea of “What’s the problem represented to be?” My key findings are that the claims for worker-citizenship are strongly present in the reform. I identified two discourses that illustrate these claims. I call these discourses “the claim of flexibility and agility” and “the expectation of active and individual customership”. These claims find their justification from the idea of inevitable change. This change and adjusting to its needs seem to be the primary task of the worker-citizen. My findings also localize vocational education reform as a part of the neoliberal development that has been gaining ground in Finnish education politics.
Subject: työntekijäkansalaisuus
ammatillinen koulutus
ammatillisen koulutuksen reformi
uusliberalismi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lampinen_Marina_Pro_gradu_2019.pdf 807.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record