Uusien opiskelijoiden kokemukset opetusavustajien vaikutuksesta koulutusohjelmaan integroitumisessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271369
Title: Uusien opiskelijoiden kokemukset opetusavustajien vaikutuksesta koulutusohjelmaan integroitumisessa
Author: Cornér, Timo
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271369
http://hdl.handle.net/10138/299613
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tiivistelmä - Referat - Abstract Tinton vuonna 1975 kehittelemän mallin mukaan yliopisto-opiskelijoiden integroituminen sosiaalisesti ja akateemisesti vaikuttaa opiskelijan sitoutumisen tasoon ja sitä kautta päätökseen jatkaa koulutusohjelmassa, tai lopettaa se kokonaan. Integroitumista on tutkittu viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana aktiivisesti, mutta sen taustalla oleviin syihin perehdytään harvoin tarkasti. Tässä tutkimuksessa paneuduttiin juuri yksittäisiin vaikuttimiin opiskelijan integroitumisen taustalla: opiskelijayhteisössä hieman kokeneemmilta vertaisilta saadun tuen merkitykseen uusille opiskelijoille. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada selville vertaisopettajien, eli opetusavustajien, toiminnan yhteys vasta aloittaneiden opiskelijoiden koulutusohjelmaan integroitumisessa. Lisäksi tavoitteena on perehtyä tarkemmin siihen, millä keinoilla opetusavustajat vaikuttivat opiskelijoiden tulemiseen osaksi koulutusohjelmaa. Tutkimuskysymyksiksi valikoituivat: 1) Onko opetusavustajien ja opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella yhteys opiskelijoiden integroitumiseen, 2) Miten keinoilla opiskelijat kokivat opetusavustajien vaikuttaneen heidän integroitumiseensa ja 3) Millaisena uudet opiskelijat näkivät opetusavustajien roolin järjestetyllä kurssilla muiden toimijoiden joukossa. Tutkimuksen aineistona käytettiin vuonna 2017 Helsingissä Viikin ympäristötieteiden koulutusohjelman kandiohjelman orientoivan kurssin opiskelijoiden vastauksia. Aineistoa kertyi 59 määrällisen, 40 laadullisen avoimen tekstivastauksen ja 40 kuvavastauksen verran. Määrällinen aineisto analysoitiin SPSS-statistics -ohjelmalla tarkastellen korrelaatioita eri summamuuttujien välillä, laadullinen tekstiaineisto soveltaen Inductive category development -menetelmällä ja kuva-aineisto Thematic analysis -menetelmän avulla. Tuloksia pohdittiin lisäksi Sequential explanatory -menetelmän avulla. Tutkimuksessa saatiin selville, että opetusavustajien ja opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella oli yhteys uusien opiskelijoiden sosiaaliseen integroitumiseen ja koulutusohjelmaan samastumiseen. Lisäksi selvisi, että uudet opiskelijat olivat kokeneet opetusavustajien vaikuttaneen heidän integroitumiseen muun muassa jakamalla heille tärkeää tietoa ja kokemuksia koulutusohjelmasta. Opetusavustajat nähtiin useimmiten osana opiskelijoita tukemassa, auttamassa ja tsemppaamassa opiskelijoita alkuun ennemmin kuin hierarkkisesti ylempänä olevana opettajana.According to Tinto’s (1975) interactive model, higher education students’ integration socially and academically affects on the level of commitment and through that to the students’ deci-sion of dropping out or continuing the studies. For the last 40 years student integration has been actively studied, but rarely the focus is on the individual reasons behind it. Thus the in-dividual reasons behind it are in the center of this study. The objective of this study is to find out is there a connection between the peer teacher-student-interaction and the students’ integration. And which are the ways the peer teachers affect on the students’ integration. Third objective is to explain how the students perceive the role of the peer teachers in the program. The data of this study consists of 40 qualitative texts and 40 pictures and 59 quantitative Lik-ert-scale items. The data was collected from students of University of Helsinki’s environmen-tal bachelor study program in Viikki, Helsinki 2017. The quantitative data was analyzed with SPSS-statistics exploring the correlation between the variables, the qualitative text data through a method called Inductive category development and the pictures by a Thematic analysis. Because of the data variation, the results were interpreted together with a method called Sequential explanatory. It was found out that the peer teachers’ interaction with the students correlated with students’ social integration and with the student identification of the program. The students felt that the peer teachers affected on their integration by sharing important information and personal ex-periences concerning the studies. The peer teachers were often seen as a part of the stu-dent group, helping and supporting the students in beginning of their studies more often than as a superior.
Subject: Integroituminen
vertaisopettaja
opetusavustaja
opiskelija
sitoutuminen
samastuminen koulutusohjelma
yliopisto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Cornér_Timo_Pro_gradu_2019.pdf 15.20Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record