”Sä pöhiset vaan ihan sikana” : Yliopisto-opiskelijat yrittäjyyden eetoksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271365
Title: ”Sä pöhiset vaan ihan sikana” : Yliopisto-opiskelijat yrittäjyyden eetoksessa
Author: Lilja, Eeva
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271365
http://hdl.handle.net/10138/299622
Thesis level: master's thesis
Abstract: Kansallisten ja kansainvälisten koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaan yrittäjyyskasvatuksesta tulee olla läpileikkaava osa kaikkien alojen koulutusta kaikilla koulutusasteilla mukaan lukien korkeakoulutus. Tavoitteena on paitsi opettaa yrittäjyystaitoja myös kasvattaa yksilöistä yrittäjämäisiä yksilöitä. Samaan aikaan yliopistojen odotetaan toimivan yhä enemmän yritysten kaltaisesti. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tätä yrittäjyyden eetokseksi kutsuttua ilmiötä yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta. Koulutuspolitiikkaa ja yliopiston käytänteitä tarkastellaan hallinnan teorian viitekehyksessä käyttäen apuna koulutuksen ja työelämän muutosta kuvaavaa käsitettä tietokykykapitalismi. Tutkimuksessa selvitetään, miten yrittäjyyden eetos näyttäytyy opiskelijoiden puheessa sekä millaisena opiskelijat näkevät hyvän opiskelijan yrittäjyyden eetoksessa. Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla neljäätoista Aalto-yliopiston teknillisen alan perustutkinto-opiskelijaa. Haastattelut toteutettiin kahtena ryhmäkeskusteluna sekä kolmena yksilöhaastatteluna. Haastatteluissa käytettiin keskustelunherättäjinä kahta lyhyttä viriketekstiä. Aineisto analysoitiin diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksessa diskursiivinen lähestymistapa ulottuu analyysimenetelmää laajemmalle, siihen miten diskursseja tuotetaan ja hallitaan, mitä seurauksia niillä on ja miten sosiaalinen todellisuus niiden varassa rakentuu. Tutkimuksen tuloksissa yrittäjyys näyttäytyi opiskelijoille lähinnä startup-yrittäjyytenä ja yrittäjyyskasvatus käytännöllisenä projektityöskentelynä erotuksena teoreettisesta opiskelusta. Yrit-teliäisyys nähtiin tärkeänä jokaisen yksilön tavoitteena. Hyvä opiskelija kuvattiin yrittäjämäisenä, korostetun sosiaalisena sekä opinnoistaan kiinnostuneena, mutta osin ristiriitaisten vaatimusten keskellä toimivana yksilönä. Pääosin opiskelijat sitoutuivat yrittäjyyden eetoksen diskursseihin, mutta kritiikkiä esitettiin yliopiston liiallista startup-kulttuurin korostamista kohtaan. Yliopiston käytäntöjen kautta opiskelijoihin kohdistuva hallinta muokkaa opiskelijoiden subjektiviteetteja yrittäjämäisiksi.According to national and international educational policy objectives, entrepreneurship education should be a cross cutting component of all sectors of education, including higher education. The goal is to not only teach entrepreneurial skills but also to raise individuals towards the ideal of enterprising self. At the same time, universities are expected to operate more and more like private companies. This study examines this phenomenon called entrepreneurial ethos from the perspective of university students. Educational policy and university practices are examined in the frame of governance and knowledge capitalism that describes the transformation of education and work in our time. The study examines how the entrepreneurial ethos appears in students’ discourses and how students perceive the ideal of a good student in the context of entrepreneurial ethos. The data consists of interviews by fourteen Aalto University students from a technical field. The data was analysed in discourse analytic view. In the study, the discursive approach extends beyond the analytical method: It shows how discourses are produced and managed, what the consequences are and how social reality is built on them. The results of this study showed that entrepreneurship appeared to students mainly as startup entrepreneurship and entrepreneurship education as practical project work as opposed to theoretical study. The aim to become entrepreneurial was seen as an important goal of every individual. A good student was described as an entrepreneurial individual, with an emphasis on social skills and study interests, but partly as an individual in the midst of conflicting demands. Mostly, the students committed themselves to discourses of entrepreneurial ethos, but criticism was directed towards over-emphasizing the startup culture in the university. Governing through university practices shapes students’ subjectivities towards entrepreneurial self.
Subject: yrittäjyyden eetos
yrittäjyyskasvatus
koulutuspolitiikka
diskurssianalyysi
Subject (yso): yrittäjyyskasvatus
koulutuspolitiikka
korkeakoulupolitiikka
diskurssianalyysi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Lilja_Eeva_Pro_gradu_2019.pdf 580.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record