Käsi älypuhelimella : Itsen hallinnan tekniikat medioituneessa ympäristössä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902261329
Titel: Käsi älypuhelimella : Itsen hallinnan tekniikat medioituneessa ympäristössä
Författare: Hasu, Olli
Medarbetare: Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902261329
http://hdl.handle.net/10138/299624
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstrakt: Tutkielma käsittelee itsen hallintaa medioituneessa ympäristössä. Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa mediateknologia ympäröi ihmisten arkielämää kauttaaltaan. Yhtäältä digitaalista teknologiaa hyödynnetään välineenä oman elämän dokumentoinnissa ja järjestämisessä. Toisaalta itsen hallinnan kohteeksi muodostuvat ne suhteet, jotka kietovat ihmisten elämän digitaalisten verkostojen osaksi. Tutkielmalla on kaksi tavoitetta. Näistä ensimmäinen on luoda käsitteellinen näkökulma itsen hallinnasta medioituneessa ympäristössä, jotta ilmiön ulottuvuudet tulevat sosiologisesti analysoitaviksi. Keskeinen lähtökohta tutkielmalle on se, että digitaalisen teknologian käyttäjä kytkeytyy aina kompleksisen infrastruktuurin osaksi, mikä kuvaa itsen hallinnan moniulotteisuutta mediateknologian jäsentämässä ympäristössä. Toinen tavoite on paikantaa tutkimusilmiötä tarkasti vastaava aineisto, jonka avulla ilmiötä voidaan analysoida aineistolähtöisesti. Aineisto koostuu 14 itsen hallintaa käsittelevästä self help -vlogista YouTube-alustalla. Vlogeissa käsitellään ajan- ja projektinhallinnan sovelluksia, joiden yhteydessä vloggaajat kuvaavat yksityiskohtaisesti arkielämänsä teknistä järjestämistä. Vlogit artikuloivat itsen hallintaa medioituneessa ympäristössä, jossa digitaalinen teknologia, vloggaajien työ ja elämän reflektio asettuvat suhteeseen keskenään. Vlogit ovat sekä tekijöidensä elämän dokumentaarista representaatiota että tuote, jolla katsojien pitkäkestoinen huomio pyritään tavoittamaan. Analyysi tarkastelee myös sitä, miten itsen hallinnan tekniikat yhdistyvät tapoihin tehdä medioituneesta ympäristöstä itselle tuottavaa ja hyödyllistä. Hyödynnän tutkimusmenetelmänä grounded theorya, joka palvelee pyrkimystä analysoida tutkimusilmiötä aineistolähtöisesti. Aineiston analyysissa tarkastellaan, miten vlogien diskurssissa ja visuaalisessa representaatiossa yksilöiden elämään sisältyvä problematiikka tulee tulkituksi selvästi rajatuiksi itsen hallinnan ongelmiksi. Vlogien itsen hallinnan diskurssia analysoidaan konkreettisten tekniikoiden, motiivien ja intressien sekä itsesuhteen näkökulmista. Vlogeihin yhdistyy rationaalisen organisoinnin diskurssin lisäksi esteettinen ja affektiivinen taso, jota analysoidaan vlogien visuaalisen representaation näkökulmasta. Vlogien itsen hallinnan tekniikoita yhdistäväksi ajattelutavaksi nimetään käsite elämäntyylin design. Elämäntyylin design merkitsee oman elämän jopa kokonaisvaltaista suunnittelua ja elämäntyylin esteettistä muotoilua. Johtopäätöksissä tarkastellaan vlogien diskurssia yleisempien sosiokulttuuristen merkitysten kannalta, ja tutkimusilmiö suhteutetaan laajempiin yhteiskuntatieteellisiin keskusteluihin. Vlogien itsen hallintaa kuvaava käsite, elämäntyylin design, yhdistetään lisäksi aikalaisanalyyttisiin pohdintoihin. Vloggaajat ovat nykyaikaisten työn muotojen ja digitaalisen talouden kannalta erittäin kiinnostava yhteiskuntatieteellinen tutkimuskohde, jonka aikalaisanalyyttinen tarkastelu avaa näkökulman siihen, mitä nykyisyydessä tapahtuu. Tässä sommitelmassa digitaalisten verkostojen muodostama toiseus nousee tärkeäksi tekijäksi, jonka sosiologisen analyysin todetaan olevan olennaista sen ymmärtämiseksi, keitä olemme tässä ajassa.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Hasu_Olli_ProGradu_2019.pdf 21.06Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post