Mikä vetää vihreisiin? : Upseeriopiskelijoiden käsityksiä upseeriudesta, opiskelumotivaatiosta ja sotilaskurista

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271363
Julkaisun nimi: Mikä vetää vihreisiin? : Upseeriopiskelijoiden käsityksiä upseeriudesta, opiskelumotivaatiosta ja sotilaskurista
Tekijä: Markoff, Hanna
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201902271363
http://hdl.handle.net/10138/299625
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on jäsennellä upseeriopiskelijoiden käsityksiä upseeriudesta, opiskeluun motivoitumisesta sekä opiskeluympäristöön kuuluvasta sotilaskurista. Tavoitteena on tuottaa ymmärrystä siitä, miksi opiskelijat ovat valinneet Maanpuolustuskorkeakoulun ja miten he suhtautuvat opiskeluun. Opiskeluun suhtautumisen tapoja olen lähestynyt yleisorientaatioihin kiinnittyvien teoreettisten ideoiden ja tutkimusten näkökulmasta sekä esimerkiksi kutsumukseen ja yhteiskunnallisiin tekijöihin liittyvien teoretisointien avulla. Upseeriksi opiskeleminen vaatii sitoutumista koulutukseen ja sitä ympäröivään maailmaan ja elämäntyyliin, minkä takia opiskelumotivaation tutkiminen on ollut erityisen kiinnostavaa. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella upseeriopiskelijoiden käsityksiä siitä, mitä upseerius vaatii ja mitä upseerilta odotetaan. Yhteiskunnan muuttuessa myös upseeriin saattaa kohdistua eriytyviä odotuksia ja vaatimuksia. Maanpuolustuskorkeakoulua ympäröivä sotilaallinen toimintaympäristö on yliopisto-opiskeluun liitettynä erityinen, mistä syystä kiinnostukseni kohdistuu sotilaskuriin osana opiskelua. Tavoitteena on tuoda esiin, millä tavoin upseeriopiskelijat käsittävät sotilaallisen kurin. Ilmiötä olen lähestynyt nojautuen teoreettisiin ajatuksiin totaalisista laitoksista ja kurin ulottuvuuksista. Tutkielman aineistona on viiden ensimmäisen vuoden upseeriopiskelijan haastattelut. Olen analysoinut aineistoa teoretisoivalla otteella käsitellen aineiston sisältöä erilaisista teoreettisista näkökulmista käsin. Analyysiprosessissa olen käyttänyt luokittelua, jolla jäsensin aineiston teemoihin. Teemojen muodostamisen avulla oli mahdollista analysoida aineistoa eri näkökulmista ja tehdä siitä tulkintoja. Upseerius kiinnittyi analyysini perusteella perinteiseen käsitykseen siitä, mitä upseerius vaatii. Upseeri on suoraselkäinen mallikansalainen ja kykenee työskentelemään ryhmässä yhteisen tavoitteen eteen. Toisaalta myös joustava ajattelu ja uusien toimintatapojen etsiminen on nykyaikaisen upseerin toiminnassa tärkeää. Sotilaskuri käsitettiin sotilastoimintaan olennaisesti kuuluva neutraalina ulottuvuutena, joka tehostaa toimintaa. Erityisesti itsekurin merkitys näyttäytyi tärkeänä. Opiskeluun suhtautuminen oli aineistossa vaihtelevaa. Opiskelulla tavoitellaan esimerkiksi omien arvojen mukaisen toiminnan edistämistä tai tiettyyn työtehtävään pääsyä koulutuksen avulla.The aim of this Master’s Thesis is to examine the ways officer students comprehend their career choice, motivation to study and military discipline as part of their studying environment. The purpose is to analyse why students have chosen the National Defence University and their approaches to studying. The theoretical framework of this issue consists of theoretical ideas of general studying orientations and other aspects such as questions of calling and societal factors. I am also interested in officer students’ thoughts of what it requires to be an officer. In previous studies officer students have considered ideal officers in quite traditional way. The aim is to examine the demands of being an officer from students’ point of view in changing society. The third theme of this study is military discipline as part of the environment in which officer education takes place. Discipline is essentially linked to military environment, so the interest is to find out how officer students understand it as part of their studying. For this study I have interviewed five first year officer students. The analysis was based on connecting the data into different kinds of theoretical ideas and perspectives. In this process I have used categorizing as the tool of the analysis. By categorizing the data into themes, it was possible to analyse it from different angles and make interpretations about the issues. As a result, in this study officer students comprehended their studying in different ways. The motivation to study was originated from the will to do something meaningful or it was understood in more practical way. The interviewed students’ considerations of being a good officer were linked to traditional aspects such as patriotism but also social skills and creative thinking. Military discipline was understood as neutral element of the military environment. One must understand the idea of discipline so that the military action works the best way possible. The meaning of self-discipline was considered to be emphasized in military training.
Avainsanat: upseerikoulutus
sotilaskuri
opiskelumotivaatio
yleisorientaatiot


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Hanna_Markoff_Pro_gradu_2019.pdf 889.7KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot