Narratiivinen tutkimus lukion matematiikanopettajien käyttämistä motivointikeinoista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208694
Title: Narratiivinen tutkimus lukion matematiikanopettajien käyttämistä motivointikeinoista
Author: Villikka, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208694
http://hdl.handle.net/10138/299752
Thesis level: master's thesis
Discipline: Matematiikan opettajan koulutus
Abstract: Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata lukion matematiikanopettajien käyttämiä motivointikeinoja ja käytännön sovelluksia sekä kertoa, kuinka he perustelevat matematiikan tarpeellisuutta opiskelijoilleen. Keskeisiä käsitteitä ovat merkityksellisyys, motivaatio, motivointikeinot ja narratiivisuus. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että matematiikan oppimiskokemuksen täytyy olla merkityksellinen eli matematiikka on käyttökelpoista ja sillä on käytännön sovellettavuutta. Opetussuunnitelma määrittää myös, että opiskelija pystyy käyttämään oppimaansa koulun ulkopuolella. Motivaation aiemmissa tutkimuksissa se on jaettu karkeasti ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Ulkoinen opiskelumotivaatio voi olla tilannekohtaista tai välineellistä. Sisäisessä motivaatiossa taas opiskelijan mielenkiinto kohdistuu sisältöön ja opiskelulla on henkilökohtaista merkitystä. Aiempien tutkimusten mukaan opetukselliset motivointikeinot voidaan eritellä todellisen maailman käyttöön, opetusstrategioihin, ulkoisiin palkintoihin, tuutorointiin ja oppilasopettajavuorovaikutukseen. Narratiivinen tutkimus keskittyy tarinoihin niin totuuden muodostamisessa, aineistoissa kuin analyysitavoissa. Menetelmät. Tutkimukseni on laadullinen tapaustutkimus ja siinä on narratiivinen lähestymistapa niin aineiston keräämiseen kuin aineiston analysointiin ja tutkimustulosten esittämiseen. Haastattelin tutkimukseeni neljää lukion matematiikanopettajaa. Haastattelut suoritettiin keväällä 2016 sähköpostin välityksellä tai kasvotusten keskustellen, jolloin haastattelut litteroitiin myöhemmin. Haastattelut suoritettiin teemahaastatteluina, joihin oli valmis kysymysrunko, josta edettiin haastateltavien vastausten perusteella tarkentaviin kysymyksiin. Aineiston analyysissä käytin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä sekä narratiivista analyysia. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimukseni opettajat eivät käyttäneet arkielämän esimerkkejä selkeinä motivointikeinoina opiskelijoille. Käytännön sovelluksissa hyödynnettiin omien hyväksi havaittujen tehtävien lisäksi kirjan valmiita tehtäviä, niitä esiteltiin sopivissa ja mielekkäissä tilanteissa. Tärkeäksi nousi ajankäytön hyödyntäminen laskemiseen, opettajalta ja opiskelutovereilta saatava tuki sekä oppimistilanteen muokkaaminen tukemaan opiskelijoiden onnistumisen kokemuksia. Opettajat esittelivät matematiikan sovelluksia mm. geometriasta, taloudesta, todennäköisyyslaskennasta sekä tekniikasta. Matematiikka tulisi välineen lisäksi nähdä omana tieteenalanaan.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Villikka_Heidi_Pro_gradu_2018.pdf 453.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record