Kemian oppimispelien vaikutukset oppimiseen ja oppimismotivaatioon : Tapaustutkimus 9. luokkalaisten kokemuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208696
Title: Kemian oppimispelien vaikutukset oppimiseen ja oppimismotivaatioon : Tapaustutkimus 9. luokkalaisten kokemuksista
Author: Silvennoinen, Toni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2018
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208696
http://hdl.handle.net/10138/299756
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kemian opettajan koulutus
Abstract: Kemialla on haastavan ja paljon töitä vaativan oppiaineen status. Tämä kemian haastava luonne vaikuttaa opiskelijoissa negatiivisesti oppimismotivaatioon ja kiinnostukseen kemiaa kohtaan. Aikaisemman tutkimuksen mukaan kemian opiskelua ei koeta motivoivaksi tai kiinnostavaksi. Nämä seikat heijastuvat myös kemian osaamisen tasoon, joka on laskussa. Näiden seikkojen johdosta on tärkeää tutkia ja kehittää uusia opetustapoja ja -malleja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. Oppimispelit ovat yksi näistä uusista opetustavoista. Ne toimivat perinteisten opetuskeinojen tukena, sekä parantavat aikaisemman tutkimuksen mukaan opiskelijoiden motivaatiota ja kiinnostusta opiskeltavaa ainetta kohtaan. Tämä tutkimus oli muodoltaan tapaustutkimus. Sen tavoitteina oli selvittää, miten 9-luokan kemian kertausvälineeksi kehitetty Elämä/Kemia-oppimispeli koetaan kemian oppimisen tukena, ja miten pelin pelaaminen vaikuttaa oppimismotivaatioon. Ohjaavina tutkimuskysymyksinä olivat: 1) Miten 9-luokan opiskelijat kokivat Elämä/Kemia-oppimispelin pelaamisen tukevan kemian oppimista? 2) Millä tavoin 9-luokkalaiset kokivat Elämä/Kemia-oppimispelin pelaamisen vaikuttavan heidän kemian opiskelun oppimismotivaatioon? Tutkimuksen tapaus koostui 17 helsinkiläisestä yläkoulun 9-luokkalaisesta. Aineisto kerättiin sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä sisältänyttä kyselylomaketutkimusta ja teemahaastatteluja käyttäen. Kyselylomakkeeseen vastasivat kaikki 17 opiskelijaa. Teemahaastatteluihin valittiin kaksi neljän vastaajan ryhmää (n=8). Kerätty aineisto analysoitiin ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Toisen tutkimuskysymyksen vastaukset analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltiin reliabiliteetin ja validiteetin avulla. Suoritettu tutkimus osoitti, että Elämä/Kemia-oppimispelin pelaaminen koettiin motivoivaksi, ja tulosten mukaan peli sopisi hyvin kemian opetuksen tueksi. Kaikki vastaajat haluaisivat pelata oppimispelejä jatkossa. Oppimispeli koettiin myös motivoivana ja innostavana. Pelissä menestyminen, yhteisöllisyys ja opetuksellisuus olivat suurimpia motivaation kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus antaa viitteitä oppimispelien soveltuvuudesta kemian opetukseen sisällytettäviksi. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää oppimispelien jatkotutkimuskohteissa kemian opiskelijoiden motivaatiota tutkittaessa.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Silvennoinen_Toni_Pro_gradu_2018.pdf 901.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record