Oppilaiden kokema matematiikan tunnin tunneilmapiiri ja siihen vaikuttavat tekijät

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208698
Titel: Oppilaiden kokema matematiikan tunnin tunneilmapiiri ja siihen vaikuttavat tekijät
Författare: Laine, Anu
Medarbetare: Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2018
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201804208698
http://hdl.handle.net/10138/299758
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Matematiikan opettajan koulutus
Abstrakt: Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan matematiikan opetuksen tavoitteena on kehittää matematiikan osaamisen lisäksi myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan. Tämä on tärkeää, koska suomalaisten oppilaiden asenne matematiikkaa kohtaan ei ole paras mahdollinen, vaikka osaaminen onkin kansainvälisissä mittauksissa ollut hyvää. Siksi on tärkeää saada selville, mitkä tekijät vaikuttavat asenteen heikkenemiseen jo alakoulussa. Tämän tutkimuksen tavoitteena olikin selvittää, minkälainen käsitys 3. ja 5. luokkalaisilla oppilailla on matematiikan tunnin tunneilmapiiristä. Lisäksi haluttiin selvittää, mitkä tekijät voisivat selittää tunneilmapiirissä tapahtuneita muutoksia. Suomen Akatemian rahoittamassa pitkittäistutkimuksessa (2010-2013) kerättiin taustamateriaalina 3. ja 5. luokkalaisten oppilaiden tekemiä piirroksia matematiikan oppitunneista. Piirroksista analysoitiin luokan tunneilmapiiriä piirrettyjen henkilöiden ilmeiden ja puhekuplien avulla. Muutosta varten piirroksista etsittiin yhteisiä tekijöitä, jotka voisivat selittää tunneilmapiirin muuttumista negatiivisemmaksi tai positiivisemmaksi. Tulkintojen tukena käytettiin oppitunneista otettuja videoita. Sekä 3. että 5. luokalla tunneilmapiiri voitiin tulkita koko aineistossa positiiviseksi. Luokkien välillä oli kuitenkin suuria eroja. Sekä oppilaiden että opettajien toiminnasta voitiin löytää tekijöitä, jotka saattavat selittää muutosta. Oppilaiden toiminnasta löytyi seuraavia positiivista muutosta selittäviä tekijöitä: Oppilaat pyytävät apua opettajalta tai luokkakavereiltaan, oppilaat istuvat yhdessä ja keskustelevat keskenään matematiikasta. Opettajien toiminnasta löytyi seuraavia positiivista muutosta selittäviä tekijöitä: opettaja on lähellä oppilaita, opettaja auttaa tai kannustaa oppilaita sekä opettaja kehuu oppilaita. Opettajalla on hyvin keskeinen rooli positiivisen ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post