Euroopan Unioni alueellis-poliittisena toimijana : aluekehitysrahaston innovaatiorahoitus kolmannen osapuolen hallintana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286668
Title: Euroopan Unioni alueellis-poliittisena toimijana : aluekehitysrahaston innovaatiorahoitus kolmannen osapuolen hallintana
Author: Halonen, Liisa
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Science
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286668
http://hdl.handle.net/10138/299761
Thesis level: master's thesis
Discipline: Aluetiede
Abstract: Euroopan unionin rakennerahastotoimintaan sisältyy sekä unionin kovaa että pehmeää hallintaa. Kovassa hallinnassa valtio muokkaa lainsäädäntöään ja instituutioidensa toimintaa unionin rakennerahastotoiminnan velvoittamalla tavalla. Pehmeä hallinta kohdistuu unionin asukkaisiin, joita hallitaan epäsuorasti siirtämällä heille unionin arvoja ja kannustamalla. Tämä työ käsittelee rakennerahastotoimintaan sisältyvää pehmeää hallintaa. Lisäksi tutkimus on rajattu koskemaan rakennerahastotoiminnassa sen innovaatiorahoitukseen kuuluvaa osuutta. Työn teoriaviitekehyksenä käytetään hallintamentaliteettikirjallisuutta, jonka mukaan hallinta koostuu rationaliteetista, eli arvojen ja ajatusmaailman siirrosta, sekä tekniikasta, eli käytännön työkalusta. Rakennerahastotoiminnassa rahoituksen jakaminen perusteineen muodostaa hallinnan tekniikan. Tekniikoita on useita erilaisia. Tässä työssä tarkastellaan rakennerahastotoimintaa toimijuuden ja tuloksellisuuden tekniikoiden sekä hallintatavan lainaamisen tekniikan kautta. Työn aineistona ovat Suomen rakennerahasto-ohjelma sekä sen alueelliset suunnitelmat ohjelmakaudelle 2014-2020. Tutkimuksen ensimmäinen osa on aineistolähtöinen, siinä tarkastellaan, minkälaisia toimijoita ja minkälaista toimintaa rakennerahastojen innovaatiorahoituksella tavoitellaan. Toinen osa on teoriasidonnainen, siinä tarkastellaan tutkimuksen ensimmäisen osan tulosten avulla rakennerahastotoimintaa hallintamentaliteettikirjallisuudessa nimettyjen tekniikoiden eli toimijuuden ja tuloksellisuuden, sekä hallintatavan lainaamisen tekniikan, avulla. Uutta työssä on jako unionin harjoittaman hallinnan kohdistumisessa toiseen ja kolmanteen osapuoleen. Toisella osapuolella tässä työssä tarkoitetaan rahoituksen jakajaa, jota unioni rakennerahastotoiminnallaan voi velvoittaa suoraan eli kovalla hallinnalla. Kolmannella osapuolella työssä tarkoitetaan sitä toimijaa, jolla on mahdollisuus hakea rahoitusta. Tätä osapuolta unioni ei voi suoraan velvoittaa, vaan ainoastaan pehmeästi ohjata. Jaon tarkoituksena on mahdollisuus tehdä tutkimuksen toisessa osassa eli hallinnan analyysissa selkeämpi ero kahden hallintatavan, pehmeän ja kovan, välille. Rahoituksen jakaja ja sille velvoitettu toiminta ei juuri aineistossa näkynyt. Sekä rahoittajasta että sen toiminnasta puhuttiin hyvin yleisellä tasolla, jos lainkaan. Rahoitusta hakeville organisaatioille tärkeimpiä tehtäviä olivat kansainvälistyminen, erikoistuminen ja innovoiminen, joskin innovaatio oli myös yksi aineistoa rajannut tekijä. Nämä kaikki kolme toivottua toimintaa esiintyivät asiakirjoissa ainoastaan positiivisessa valossa, vaikka esimerkiksi innovaatioiden kohdalla tutkimuskirjallisuus tuntee sellaisiakin tapauksia, joissa innovaatio on vähentänyt rakennerahastoilla ensisijaisesti tavoiteltua toimintaa: työpaikkoja ja alueiden välisten erojen tasaantumista. Toimijuuden tekniikkaa aineistossa edusti yksilön vastuun korostaminen, erityisesti koulutukseen ja taitojen hankkimiseen liittyvissä asioissa. Tämä oli kuitenkin huomattavasti yleisempää sosiaalirahaston, kuin aluekehitysrahaston, osioissa ohjelma-asiakirjoja. Näiden sosiaalirahastoilla tuettujen hankkeiden osallistujien tuli myös hyödyttää aluekehitysrahaston hankerahoitusta saaneita yrityksiä. Lopulta kaikki hankkeilta vaaditut ominaisuudet ja tulokset ovat ihmisten toiminnan tulosta. Tuloksellisuuden tekniikka oli aineistossa vahvasti läsnä. Rahoituksen jakaminen perustuu kokonaisuudessaan siihen, että on olemassa ennalta määritellyt numeeriset tavoitteet, ja hankerahoitushakemusten tulee osoittaa, kuinka niillä voitaisiin nämä tavoitteet täyttää. Hallintatavan lainaamista edustivat aineistossa alueiden esiintyminen subjekteina ja julkisten organisaatioiden osallistuminen yritysten ohella hankerahoituskilpailuun.The Structural Funds of the European Union includes both strong and soft governance of the Union. In strong governance the state reforms their legal system and institutions functions based on the obligations of the Structural Funds. Soft governance, in contrast, is focused on the inhabitants of the unions, who then are governed indirectly by transmitting them the union´s values and by inciting. This thesis deals with the soft governance that is included in the Structural Funds. Additionally, the focus is on the innovation funding share of the Structural Funds. The theory framework of the thesis is governmentality literature, which states that governing consists of rationality and technology of government. Rationality means transmitting values and mindsets, and technology of government means the practical tool to do this. In the Structural Funds the distribution of funding forms the technology of government. There are several kinds of these technologies. This thesis focuses on the technologies of agency and productivity, as well as, transmitting regimes of practices. The Structural Funds program of Finland and the areal plans for the term 2014-2020 form the study material. The first part of the study is content-based, and it examines what kind of actors and what kind of acting the Structural Funds target. The second part of the study is theory-bounded, and it combines the results of the first part with the technologies presented in the governmentality literature. A new feature of this thesis is the division of actors into second and third parties. The second parties are the distributors of the funding, all of whom the European Union can govern directly, that is, using strong governing. The third parties are those actors who have the possibility to apply for the funding, but whom the Union cannot control directly. The only possibility to affect their acts is to induce, which is soft governing. The purpose of this division is to make clearer the difference between the two modes of government, strong and soft, in the second part of the study. The distributors of funding and their actions were not very visible in the study material. Both the distributors and their actions were referred mostly in general terms, if any. The most important actions required from the applying participants were to internationalise, specialise, and innovate, although innovation was also a defining feature when choosing the study material and therefore an obvious study result. All of these three actions were seen in the study material only in a positive light, although a lot of research has done where innovations have cut down those actions the Structural Funds are developed at the beginning: jobs and decreasing the differences between areas. In the study material the emphasis on the individual's responsibility, especially, in matters of obtaining training and skills represented the technology of agency. However, this was much more common in the programme documents related to the Social Fund than to the Regional Development Fund. The participants in these projects supported by the Social Fund should also benefit the companies that were funded by the Regional Development Fund. Ultimately, all the required features and results of the projects are the result of people's activities. The technology of performance was strongly present in the study material. The distribution of the funding is entirely based on the existence of predetermined numerical objectives and the funding applications must demonstrate how they can meet these objectives. Transmitting the regimes of practices was represented in the material by the presence of regions as subjects and the participation of the public organizations, along with the companies, in the project funding competitions.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record