Formatiivinen arviointi kemian oppimisen tukena : esimerkkinä Fakta ensin -menetelmä

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286681
Titel: Formatiivinen arviointi kemian oppimisen tukena : esimerkkinä Fakta ensin -menetelmä
Författare: Kuosmanen, Iines
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Science
Helsingfors universitet, Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
Utgivare: Helsingin yliopisto
Datum: 2019
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201902286681
http://hdl.handle.net/10138/299773
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Kemian opettajan koulutus
Abstrakt: Kemian opetuksen yhtenä haasteena on oppijoiden vähentynyt motivaatio ja kiinnostus opiskella kemiaa. Yhtenä keinona lisätä motivaatiota on tukea oppijoita formatiivisilla arviointimenetelmillä. Arviointikulttuurin muutos näkyy mm. uusissa perusopetuksen (2014) ja lukiokoulutuksen (2015) opetussuunnitelmissa, joissa painotetaan monipuolista ja jatkuvaa arviointia. Tässä pro gradu -tutkielmassa tutustaan formatiiviseen arviointiin. Tavoitteena on selvittää, minkälaisia formatiivisia arviointimenetelmiä kemian oppimisen tukena voisi käyttää. Formatiivisen arvioinnin eli oppimisen arvioinnin (assessment for learning) tehtävänä on tukea ja ohjata oppijan oppimista. Formatiiviseen arviointiin kuuluu tärkeänä osana myös palautteenanto, jonka tarkoituksena on muokata opetusta vastaamaan oppijoiden tarpeita sekä auttaa oppijaa asettamaan uusia tavoitteita. Tutkimusten mukaan formatiivisen arvioinnin aikana saatu suora palaute lisää oppijan motivaatiota oppia. Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskus järjesti luonnontieteen opettajille täydennyskoulutusta (2016) aiheesta formatiivinen arviointi. Täydennyskoulutuksen jälkeen opettajat osallistuivat kehittämis- ja tutkimushankkeeseen (2017 ja 2018), jonka aikana he käyttivät omassa opetuksessaan täydennyskoulutuksessa opittua Fakta ensin -arviointimenetelmää. Tämän jälkeen opettajien oppilaat täyttivät kyselylomakkeen formatiivisesta arvioinnista. Tässä tutkielmassa oppijoiden vastauksia formatiivisesta arvioinnista on tutkittu monimenetelmällisellä tutkimuksella. Tutkimustulos osoitti, että oppijat pitivät siitä, että saavat henkilökohtaista palautetta. Tämän lisäksi oppijat kokivat Fakta ensin -menetelmän auttaneen tunnistamaan omaa oppimistaan. Tämän tutkielman tulosten ja viitekehyksessä esitettyjä tutkimustulosten perusteella on pohdittu, minkälaisia asioita on tärkeää huomioida formatiivisessa arvioinnissa, jotta se tukisi oppijoita kemiassa. Koska arvioinnilla on suuri vaikutus oppijaan, on tärkeää huomioida, mitkä arviointitavat oppijat kokevat mielekkäimmiksi tavoiksi toteuttaa formatiivista arviointia kemian opetuksen ja oppimisen tukena.


Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
Kuosmanen_Iines_Pro_gradu_2018.pdf 2.108Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post