Perceived programme characteristics and impact : Case studies of Sino-Finnish transnational educational leadership training programmes

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences en
dc.contributor Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma fi
dc.contributor Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur sv
dc.contributor Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture en
dc.contributor.author Xing, Xin
dc.date.accessioned 2019-03-05T06:21:22Z
dc.date.available 2019-03-16
dc.date.available 2019-03-05T06:21:22Z
dc.date.issued 2019-03-26
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4885-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/299855
dc.description.abstract The research examines how Chinese educational leaders (CEL) perceive transnational educational leadership training (TNELT) programme characteristics, its impact on CEL’ understanding of the Finnish and Chinese education systems and their leadership practices. The focus of the research is people’s perceptions. The overall research problem is: How do CEL perceive TNELT programme characteristics and impact? The main research problem was examined through three research questions: (1) What are CEL’ perceptions of the characteristics of an effective TNELT programme? (Study I) (2) How do CEL perceive the impact of Sino-Finnish TNELT programme on their understanding of Finnish and Chinese education systems? (Study II & Study III) and (3) How do CEL perceive the impact of Sino-Finnish TNELT programme on their leadership practices? (Study II & Study III) The research employed multiple case studies. A qualitative approach was adopted for the research. The data was collected by means of interviews, learning reports and reflection workshops. The thesis comprises three refereed articles and a summary. The findings show that: (1) Perceived programme characteristics consists of content, methods, format and social aspects; (2) Perceived impact on CEL’ understanding of the Finnish and Chinese education systems contains equality and equity, autonomy, physical and social environment, quality and quantity of teachers, and role of decision-makers; (3) Perceived impact on CEL’ leadership practices comprised of a different form of leadership, confidence, and willingness to change. The findings help us to understand: what makes good TNELT programmes for CEL? I argue that ethical issues must be taken into consideration for sustainable Finnish education export to China. The research is relevant for those who work on other contexts of edu-business, especially between Europe and China. en
dc.description.abstract Tutkimuksessa analysoidaan, kuinka kiinalaiset koulutusjohtajat näkevät monikansallisen koulutusjohtajakoulutuksen (KJK) ohjelman ominaispiirteet, sen vaikutukset kiinalaisten koulutusjohtajien ymmärrykseen suomalaisesta ja kiinalaisesta koulutusjärjestelmästä ja heidän johtamiskäytäntöihinsä. Tutkimuksen keskiössä ovat ihmisten näkemykset. Tutkimuksen pääongelma on, millaisina kiinalaiset koulutusjohtajat näkevät KJK-ohjelman ominaisuudet ja vaikutukset. Tutkimusongelmaa lähestyttiin kolmen tutkimuskysymyksen kautta: (1) Millaisia ovat kiinalaisten koulutusjohtajien näkemykset tehokkaan KJK-ohjelman ominaisuuksista? (Tutkimus I) (2) Millaisia näkemyksiä kiinalaisilla koulutusjohtajilla on kiinalais-suomalaisen KJK-ohjelman vaikutuksista ymmärrykseensä suomalaisesta ja kiinalaisesta koulutusjärjestelmästä? (Tutkimus II & III) ja (3) Millaisia näkemyksiä kiinalaisilla koulutusjohtajilla on kiinalais-suomalaisen KJK-ohjelman vaikutuksista johtamiskäytäntöihinsä? (Tutkimus II & III). Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja se sisältää useita tapaustutkimuksia. Tutkimusaineistoa olivat haastattelut, oppimisraportit ja reflektiotyöpajojen pöytäkirjat. Väitöskirja koostuu kolmesta vertaisarvioidusta artikkelista ja yhteenvedosta. Löydökset osoittavat, että: (1) Ohjelman havaitut ominaisuudet koostuvat sisällöstä, menetelmistä, toimintavasta ja sosiaalisista seikoista; (2) Havaitut vaikutukset koulutusjohtajien ymmärrykseen suomalaisesta ja kiinalaisesta koulutusjärjestelmästä koskivat tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta, autonomiaa, fyysistä ja sosiaalista ympäristöä, opettajien laatua ja määrää ja päätöksentekijöiden roolia; (3) Havaitut vaikutukset koulutusjohtajien johtamiskäytäntöihin sisälsivät erilaisia johtajuuden muotoja, itsevarmuutta ja muutoshalukkuutta. Löydökset auttavat ymmärtämään, mitä hyvä KJK-ohjelma tarkoittaa kiinalaisille koulutusjohtajille. Esitän, että eettiset kysymykset pitää ottaa huomioon kestävässä suomalaisessa koulutusviennissä Kiinaan. Tutkimus on relevantti myös muissa koulutusliiketoiminnan konteksteissa työskenteleville, erityisesti Euroopan ja Kiinan välillä. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Yliopistopaino Unigrafia
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject Education
dc.title Perceived programme characteristics and impact : Case studies of Sino-Finnish transnational educational leadership training programmes en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Dervin, Fred
dc.ths Heikkinen, Anja
dc.opn Wang, Ting
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
E-thesis_Xing.pdf 1.587Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record