Essays on investment behavior in agricultural producer cooperatives

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5112-4
Title: Essays on investment behavior in agricultural producer cooperatives
Author: Alho, Eeva
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Doctoral Programme in Economics
Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Taloustieteen tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Doktorandprogrammet i ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-04-01
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5112-4
http://hdl.handle.net/10138/299965
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: In the wake of the modernization of agriculture and agricultural markets, the role of the farmer has increasingly moved towards that of an owner and investor in agricultural producer cooperatives. Competitive pressures, internationalization, and the growth of cooperatives call for an examination of new avenues for acquiring investment capital, as the traditional cooperative structure may fail to provide sufficient incentives to urge members to contribute to the long-term success of the cooperative. Despite an emerging multitude of new cooperative structures, the investment preferences of cooperative members are not sufficiently understood. Moreover, the preferences of potential non-member investors beyond cooperative boundaries remain practically unexplored. This dissertation consists of four essays around the theme of investment behavior in agricultural producer cooperatives. The analyses are based on questionnaire data from Finnish dairy farmers and financial market professionals. The farmer survey examined member preferences concerning the use of cooperative surplus for investments as well as their views on new cooperative investment instruments. The investor survey studied the willingness of non-members to invest in agricultural production and the behavioral motivations affecting their investment decisions. The study methods applied here are novel to the context of investment in cooperatives. The results offer insights into new possibilities to develop capital sourcing strategies for use by growth-seeking agricultural producer cooperatives. An understanding of investor preferences will facilitate the design of new financing mechanisms for cooperatives.Maatalouden rakennemuutos sekä maatalousmarkkinoiden kansainvälistyminen ovat korostaneet viljelijöiden roolia tuottajaosuuskuntien omistajina ja niihin pääomaa sijoit-taneina tahoina. Kiristynyt kilpailu, kansainvälistyminen ja osuuskuntien kasvu edellyt-tävät investointipääoman lähteiden ja saatavuuden tarkasteluun uutta näkökulmaa, koska perinteinen osuuskuntamuoto ei tarjoa riittäviä sijoittamisen kannustimia jäsenille osuuskunnan pitkäjänteiseen kehittämiseen sitoutumiseksi. Vaikka kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on esitetty havaintoja uudenlaisista tuottajaosuuskuntien raken-teista eri näkökulmista tarkastellen, osuuskunnan jäsenten näkemyksiä niistä ei tunneta. Tämän lisäksi jäsenkunnan ulkopuolisten sijoittajien näkemyksiä osuuskunnista potenti-aalisina sijoituskohteina ei ole tutkittu aiemmin. Tämä väitöskirja koostuu neljästä es-seestä, jotka käsittelevät sijoituskäyttäytymistä maatalouden tuottajaosuuskunnissa. Analyysi perustuu kahteen kyselyaineistoon, joista ensimmäisen otoksessa oli suomalai-sia maidontuottajia ja toisen otoksessa rahoitusalan ammattilaisia edustaen potentiaalisia sijoittajia. Tuottajakyselyllä tutkittiin jäsenten preferenssejä koskien osuuskunnan yli-jäämän käyttöä investointeihin sekä jäsenten näkemyksiä uusista osuuskuntien rahoitus-instrumenteista. Sijoittajakyselyllä tutkittiin jäsenkunnan ulkopuolista kiinnostusta maa-taloustuotantoa kohtaan sijoituskohteena sekä sijoituspäätökseen vaikuttavia käyttäyty-misen motiiveja. Väitöskirjassa käytetyt menetelmät edustavat uudenlaista lähestymis-tapaa osuuskuntiin sijoittamista käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa. Kasvua tavoitte-levat maatalouden tuottajaosuuskunnat voivat hyödyntää väitöskirjan tuloksia ja johto-päätöksiä käytännössä pääomanhankinnan strategioita suunnitellessaan. Sijoittajien käyttäytymisen ja preferenssien ymmärtäminen – niin jäsenkuntaan kuuluvien kuin jä-senkunnan ulkopuolisten sijoittajien – luo edellytykset uudenlaisten rahoitusvälineiden kehittämiselle osuuskuntien käyttöön.
Subject: Markkinointi
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Essayson.pdf 983.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record