Homo interculturalis : Identity, interculturality and career learning within European Union institutions

Show simple item record

dc.contributor.author Launikari, Mika
dc.date.accessioned 2019-03-11T05:59:19Z
dc.date.available 2019-05-21
dc.date.available 2019-03-11T05:59:19Z
dc.date.issued 2019-05-31
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-951-51-4973-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/300012
dc.description.abstract This research examines the subjective dimensions of intra-EU labor mobility among staff working for decentralized EU agencies located in Greece (Cedefop), Ireland (Eurofound) and Italy (European Training Foundation), and the development of their identity, interculturality and career capitals. The qualitative data for this doctoral dissertation were gathered through thematic interviews held individually with a total of 20 interviewees at the above agencies. The results show that the participants seem to have been attracted by the intercultural aspects and career opportunities of the European Union agencies. They addressed their body of knowledge (career capital) more from person-centered than contextual perspectives. So, personal motivation, professional competences and social networks were assets discussed in more depth in relation to their global careers. In general, respondents were constructively critical about how professionalism is expressed in an international work environment, and how interculturality and Europeanness are demonstrated. They occasionally questioned what it means to be intercultural or to feel European. The respondents appeared to be aware of the complexities of identifying themselves as European, even though they feel it is an essential aspect of who they are and what they are supposed to represent in their professional roles. The common characteristic of identity, interculturality and career capitals seems to be their processual, interactional and contextual nature. The results suggest that in an international professional environment the investigated capitals are closely intertwined. They express themselves differently depending on prevailing conditions, and respond to various circumstantial factors usually in a flexible way. Perplexities and uncertainties experienced around interculturality originated usually from the need to have one’s referential frameworks modified and related identifications adapted to living abroad and working at a supranational level. The interviewees seem to have developed their sensitivities towards diversity and their ability to interact in a constantly transforming international environment, but they seem to lack tools, even knowledge for more profoundly understanding how to cope with these capitals. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa, osana EU:n sisäistä työvoimaliikkuvuutta ja kansainvälisiä työuria, selvitetään kolmessa eri EU-virastossa (Eurofound, Irlanti; ETF, Italia: Cedefop, Kreikka) toimivien työntekijöiden identiteetti-, interkulttuurisuus- ja työurapääomien kehittymistä. Väitöstutkimuksen laadullinen aineisto kerättiin temaattisilla kahdenkeskisillä haastatteluilla, joihin osallistui 20 vastaajaa em. virastoista. Tulokset osoittavat, että vastaajia oli houkutellut Euroopan unionin virastojen interkulttuurinen työympäristö ja uramahdollisuudet. Työurapääomaa tarkasteltiin enemmän henkilöön kuin ulkoiseen ympäristöön liittyvistä näkökulmista. Painopiste oli henkilökohtaisessa motivaatiossa, ammatillisessa osaamisessa ja sosiaalisissa verkostoissa osana kansainvälistä työuraa. Se, miten ammatillisuutta ilmaistiin tai miten se näkyi kansainvälisessä työympäristössä, saatettiin tarkastella kriittisesti. Vastaajat suhtautuivat rakentavan kriittisesti interkulttuurisuuteen ja eurooppalaisuuteen, joskin he toisinaan kyseenalaistivat niiden merkityksen. He näyttivät olevan tietoisia monitahoisuudesta, joka liittyy itsensä identifioimiseen eurooppalaisena, vaikkakin he näkivät sen olennaisena osana sitä, keitä he ovat ja mitä heidän odotetaan edustavan työroolissaan. Kansainvälisessä työympäristössä identiteetti-, interkulttuurisuus- ja työurapääomia yhdistää niiden prosessinomainen, vuorovaikutuksellinen, konstekstuaalinen ja läheisesti toisiinsa sidoksissa oleva luonne. Ne reagoivat joustavasti vallitseviin olosuhteisiin ja tilannekohtaisiin tekijöihin. Interkulttuurisuuteen liittyvä hämmennys ja epävarmuus johtuivat tavallisesti siitä, että vastaajien piti muuntaa viitekehyksiään ja tarkistaa identifikaatioitaan suhteessa ulkomailla elämisen ja työskentelyn lainalaisuuksiin. Yhteenvetona voidaan todeta, että vastaajat näyttävät onnistuneen kehittämään sensitiivisyyttään suhteessa kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen, parantamaan vuorovaikutustaitojaan alati muuntuvassa kansainvälisessä ympäristössä, sekä lisäämään ymmärrystään siitä, miten interkulttuurisuus vaikuttaa heidän identifikaatioihinsa henkilökohtaisessa ja ammatillisessa elämässä. Vastaajat kuitenkin tarvitsevat välineitä ja tietoa tutkittujen pääomien syvällisemmäksi ymmärtämiseksi. fi
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-951-51-4972-5 (paperback)
dc.relation.isformatof Helsinki: Unigrafia, 2019, Kasvatustieteellisiä tutkimuksia / Studies in Education. 1798-8322
dc.relation.ispartof Kasvatustieteellisiä tutkimuksia / Studies in Education
dc.relation.ispartof URN:ISSN:2489-2297
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustieteellinen / educational sciences
dc.title Homo interculturalis : Identity, interculturality and career learning within European Union institutions en
dc.title.alternative Homo interculturalis : Identiteetti, interkulttuurisuus ja työuran aikainen oppiminen Euroopan unionin instituutioissa fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Monografiaväitöskirja fi
dc.type.ontasot Monografiavhandling sv
dc.ths Dervin, Fred
dc.opn Montgomery, Catherine
dc.type.dcmitype Text
dc.contributor.organization University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education (Opettajankoulutuslaitos) en
dc.contributor.organization Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture en
dc.contributor.organization - en
dc.contributor.organization Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.organization Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma fi
dc.contributor.organization Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten sv
dc.contributor.organization Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur sv
dc.type.publication doctoralThesis

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
homointe.pdf 1.369Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record