Effective and Sustainable Conflict Prevention with Comprehensive Crisis Management : Views of Foreign and Security Policy Experts from the Finnish Parliament 2017 - 2018

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903131482
Title: Effective and Sustainable Conflict Prevention with Comprehensive Crisis Management : Views of Foreign and Security Policy Experts from the Finnish Parliament 2017 - 2018
Author: Ruoho, Veera
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903131482
http://hdl.handle.net/10138/300196
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kehitysmaatutkimus
Development Studies
U-landsforskning
Abstract: Köyhyys, väkivalta ja maastamuutto ovat yleisiä pitkittyneiden kriisien runtelemissa hauraissa valtioissa. Kehitysyhteistyön ja kriisinhallinnan toimet ovat olleet tehottomia turvallisuuden ja kestävän kehityksen mahdollistamiseksi. Myös kokonaisvaltainen kriisinhallintamalli on jäänyt tehottomaksi vastaamaan kriisialueiden haasteisiin. Tämän pro gradun tarkoituksena on osallistua keskusteluun kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehittämisestä tehokkaammaksi ja kestävän kehityksen mahdollistavaksi. Laadullista tutkimusstrategiaa käyttämällä haluttiin selvittää Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan parlamentaaristen asiantuntijoiden näkemyksiä kokonaisvaltaisesta kriisinhallinnasta. Erityisesti siviilikriisinhallinnan ja kehitysyhteistyön näkökohtia tarkasteltiin osana kokonaisvaltaista kriisinhallinta- ja turvallisuuskehystä. Suomen parlamentissa ja ulkoministeriössä tehtiin empiiristä tutkimusta elokuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana. Tutkimukseen haastateltiin 22 kansanedustajaa. Teema-analyysiä käytettiin haastatteluaineiston keskeisten ideoiden tunnistamiseen. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin hermeneuttista fenomenologiaa. Havainnointimenetelmänä oli tutkijan pitkäaikainen kokemus siviilikriisinhallintaoperaatioissa sekä ulkoasianvaliokunnan jäsenyys vuosina 2015 – 2017. Tulosten mukaan turvallisuusajattelu on muuttunut laaja-alaiseksi. Suomen kriisinhallinta perustuu asiantuntijuuteen ja keskittymiseen ydinosaamisiin, jotka ovat kehittyneet Suomen pitkäaikaisesta rauhanturvaamiskokemuksesta. Siviilikriisinhallinnalle edellytetään entistä merkittävämpää roolia kokonaisvaltaisessa kriisinhallintamallissa. Tämä olisi otettava huomioon myös rahoituspäätöksissä. Tulokset osoittavat myös, että ihmisten turvallisuuden edistäminen on olennainen osa kehitysyhteistyötä ja siviilikriisinhallintaa. Politiikalla keskitytään kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Koulutusta, terveyspalvelujen saatavuutta ja sukupuolten tasa-arvoa korostettiin keinoina saavuttaa kestävää kehitystä kriisialueilla. Alueellisen painopisteen tulisi olla Afrikassa. Kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan eri instrumenttien välisiä synergioita olisi hyödynnettävä paremmin. Tulokset voivat olla hyödyllisiä Suomen kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan kehittämisessä.It is widely seen that fragile states and prolonged crises cause poverty, violence and also migration as a strategy for survival. However, international interventions by development cooperation and by crisis management missions have been ineffective to provide security and possibilities for sustainable development. The comprehensive crisis management, too, has remained ineffective to respond such challenges. The purpose of this Master's thesis is to contribute for the discussion of developing comprehensive crisis management to make it more efficient in creating sustainable development and peace in crisis areas. For this reason, this qualitative study wanted to clarify the perceptions of Finnish foreign and security policy expert politicians on crisis management in its entirety. In particular, aspects of civilian crisis management and development cooperation were examined as part of comprehensive crisis management and security framework. Empirical research was conducted in the Finnish Parliament and the Ministry for Foreign Affairs between August 2017 and January 2018. 22 MPs were interviewed for the study. The theme analysis was used to identify critical ideas in the interview material. Besides, the study utilized hermeneutic phenomenology. The method of observation was the long-term experience of the investigator in civilian crisis management operations, as well as the membership of the foreign affairs committee in 2015 - 2017. According to the nuanced results, security thinking has become pervasive. Finnish crisis management is based on the experience and expertise of the long history of Finnish peacekeeping and core competencies. Civilian crisis management requires a more prominent role in a comprehensive crisis management approach, which should also be taken into account in financing decisions. The results also showed that the promotion of human security is an essential element of development cooperation and civilian crisis management. An important policy is to focus on the most vulnerable people. Education, access to health services and gender equality were highlighted as ways to achieve sustainable development in crisis areas. Regionally the focus should be in Africa. The synergies between the various instruments of comprehensive crisis management should be better exploited. The results can be useful for those responsible for the Finnish crisis management in the development of a comprehensive crisis management.
Subject: comprehensive crisis management
civilian crisis management
development co-operation
gender equality
conflicts
foreign and security politicians
Finnish Foreign Affairs Committee
Finnish Foreign Ministry
Subject (yso): siviilikriisinhallinta
kehitysyhteistyö
kriisinhallinta
kokonaisvaltaisuus
tasa-arvo
konfliktinratkaisu


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record