Employability of university graduates : The role of academic competences, learning and work experience in the successful transition from university to working life

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5123-0
Title: Employability of university graduates : The role of academic competences, learning and work experience in the successful transition from university to working life
Alternative title: Yliopisto-opiskelijoiden työllistyvyys : akateemisten kompetenssien, oppimisen ja työkokemuksen merkitys menestyksekkäässä siirtymisessä yliopistosta työelämään
Author: Tuononen, Tarja
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Doctoral Programme in Psychology, Learning and Communication
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Psykologian, oppimisen ja kommunikaation tohtoriohjelma
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
Doktorandprogrammet i psykologi, lärande och kommunikation
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019-04-12
Language: eng
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5123-0
http://hdl.handle.net/10138/300309
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The aim of this doctoral thesis was to explore university graduates’ employability and transition to working life. The main aim was to explore graduates’ evaluations of their academic competences and how these evaluations are related to their learning. In addition, the aim was to investigate the relation between work experience, approaches to learning and study success. Follow-up study aimed to explore how graduates’ evaluate their academic competences and career success after three years of graduation, and what kinds of challenges graduates have encountered in working life. This thesis consists of four sub-studies. Study was a longitudinal study and applied a mixed-methods approach. Data included 1023 survey answers and 83 interviews at the time of graduation and 57 follow-up survey answers three years after graduation. The results of Study I showed that graduates varied in evaluations of their academic competences. Most graduates were able to extensively describe their competences, including those that are more demanding such as critical thinking and applying knowledge, as well as more practical competences. However, some graduates described their academic competences quite narrowly, emphasising only practical competences such as communications skills and information technology skills. Moreover, others had difficulties in describing and evaluating their competences at all. The results of Study II revealed that a deep approach to learning, organised studying, and especially putting effort into learn competences, was related to the richness of the evaluations of competences. The results of Study III showed that academic work was related to a deep approach to learning and non-academic work was related to a surface approach to learning and unorganised studying. In addition, own academic work had a direct negative relation to study pace when working more than 20 hours per week as well as doing more 20 hours of non-academic work per week had a negative relation to the thesis grade. Study IV showed that graduates with rich descriptions of their competences at the time of graduation had more often academic work that was related to their study field and had experienced less difficulties related to employment after graduation compared to the graduates with more limited descriptions of their competences. The results showed that significant changes in graduates’ evaluations of academic competences had occurred. After three years of graduation, collaboration and communication competences were evaluated as being less developed than they evaluated at the time of graduation. The results of Study IV also revealed that most of the challenges that graduates reported having encountered in working life were related to a need for more academic competences, especially presentation and social competences. In conclusion, this doctoral thesis provides new information on the factors that are related to employability and it extended previous employability models by adding aspect of learning as a single dimension. This doctoral thesis indicates that the ability to evaluate and describe one’s own competences at the time of graduation is an important factor for employability and career success. This doctoral thesis indicates that a mixed methods approach is needed to explore graduates’ employability and especially competences more profoundly.Tämän väitöstutkimuksen päätavoitteena oli tutkia yliopistosta valmistuneiden työllistyvyyttä ja siirtymistä työelämään. Tutkimuksen ensimmäinen tavoite oli tutkia vastavalmistuneiden kuvauksia akateemisista kompetensseistaan, luottamuksesta työelämässä pärjäämiseen sekä työkokemuksen hyödyllisyydestä opintoihin. Toinen tavoite oli tutkia, miten akateemiset kompetenssit ovat yhteydessä oppimisen lähestymistapoihin. Kolmantena tavoitteena oli tutkia työkokemuksen, oppimisen lähestymistapojen ja opintomenestyksen välisiä yhteyksiä. Neljäntenä tavoitteena oli tutkia valmistuneiden työelämässä menestymistä ja työelämässä koettuja haasteita kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Väitöskirjatutkimus perustui neljään osatutkimukseen. Tutkimuksen aineisto koostui 1023 vastavalmistuneen kyselylomakevastauksesta ja 83 haastattelusta sekä kolme vuotta valmistumisen jälkeen kerätyistä kyselylomakevastauksista (N=57). Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin opiskelijarekisteristä saatuja opintomenestystietoja. Tämän väitöstutkimuksen tulokset osoittivat, että valmistuneiden kuvaukset akateemista kompetensseista vaihtelivat. Suurin osa valmistuneista kuvasi monipuolisesti kehittämiään valmiuksia, kun taas osa kuvasi valmiuksia suppeammin tai heillä oli vaikeuksia kuvata niitä. Tulokset myös osoittivat, että kyky kuvata monipuolisesti omia akateemisia kompetensseja valmistumishetkellä oli yhteydessä oppimiseen. Toisin sanoen, pohdintaa ja ymmärrystä painottava oppiminen, suunnitelmallinen opiskelu sekä oma panostus akateemisten kompetenssien oppimiseen olivat yhteydessä monipuolisiin kompetenssikuvauksiin. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opiskeluaikaisen työssäkäynnin ja opintomenestyksen välisiä yhteyksiä tutkittaessa on tärkeää huomioida oppimisen lähestymistavat sekä työn luonne. Tulokset osoittivat, että muu akateeminen työkokemus oli yhteydessä syväsuuntautuneeseen lähestymistapaan ja ei-akateeminen työ pintasuuntautuneeseen lähestymistapaan sekä ei-suunnitelmalliseen opiskeluun. Tulokset myös osoittivat, että osa-aikainen työssäkäynti ei hidastanut opintojen etenemistä. Seurantatutkimuksen tulokset osoittivat, että valmistuneiden arviot akateemisten kompetenssien kehittymisestä yliopisto-opintojen aikana muuttuivat hieman valmistumisen jälkeen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot arvioitiin kolme vuotta valmistumisen jälkeen kehittyneen vähemmän opintojen aikana verrattuna siihen, miten niiden arvioitiin kehittyneen valmistumishetkellä. Lisäksi tulokset osoittivat, että valmistuneet, jotka kuvasivat kompetenssejaan monipuolisesti valmistumisvaiheessa, olivat useammin oman alansa töissä, olivat tyytyväisempiä tutkintoonsa ja olivat kokeneet vähemmän työllistymiseen liittyviä haasteita kuin valmistuneet, jotka kuvasivat akateemisia kompetenssejaan suppeammin. Tämä väitöstutkimus osoittaa, että kyky kuvata omia valmiuksiaan valmistumishetkellä on tärkeä tekijä valmistuneen työllistyvyyden ja työelämässä menestymisen kannalta. Tutkimus antoi tärkeää tietoa oppimisen yhteydestä työllistyvyyteen ja erityisesti akateemisiin kompetensseihin sekä opintojen aikaiseen työssäkäyntiin. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että valmistuneiden työllistyvyyttä voidaan kehittää panostamalla laadukkaaseen oppimiseen ja kykyyn tunnistaa ja kuvata omia kompetensseja.
Subject: Kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Employab.pdf 1.131Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record