Leikkivää aikuista etsimässä : Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä aikuisen roolista leikissä

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211497
Julkaisun nimi: Leikkivää aikuista etsimässä : Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä aikuisen roolista leikissä
Tekijä: Salonen, Milla
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211497
http://hdl.handle.net/10138/300319
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Helsingin yliopiston ensimmäisen ja toisen vuoden varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä aikuisen roolin merkityksestä leikissä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimuksessa odotettiin muodostuvan kuva opiskelijoiden rakentumassa olevista käsityksistä ja ymmärryksestä leikkivän aikuisen roolista, ja miten siihen prosessiin ovat vaikuttamassa käsitykset leikin merkityksestä, heidän omat leikkikokemuksensa sekä kokemuksensa koulutuksesta ja työelämästä. Menetelmät. Tutkimusote perustui fenomenografiseen tutkimusotteeseen. Kyseessä oli mixed methods -tutkimus, jossa kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset vaiheet seurasivat toisiaan, ja tutkimusotteet kulkivat rinnakkain sekä aineiston hankinnan että analyysin vaiheissa. Aineisto hankittiin itsevalikoituneen internetkyselyn avulla eli siihen osallistuivat vapaaehtoiset sekä aiheesta kiinnostuneet opiskelijat. Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa hyödynnettiin kyselyn tuottamaa kahta erilaista dataa. Aineiston analysointimenetelmät olivat sekä kvalitatiivisia (aineistolähtöinen sisällönanalyysi) että kvantitatiivisia (klusterointi ja faktorianalyysi). Tulokset ja johtopäätökset. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa oli nähtävissä opiskelijoiden arvostava ja myönteinen käsitys leikistä ja aikuisen roolista siinä. Vastaajat eivät juurikaan tuoneet esille kritiikkiä aikuisen roolia tai leikkiä kohtaan, tosin pohdittiin haastavuutta löytää tasapaino aktiivisen ja passiivisen osallistumisen välillä. Tutkimustulos aikuisen roolin mahdollisuuksista ja haasteista leikissä heijastelee myös varhaiskasvatuksen kentällä esiintyviä ilmiöitä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajien reflektoidessa omia, melko usein lapsuuteen liittyviä leikkikokemuksiaan, he löysivät niistä yhteyksiä leikin merkitykseen sekä leikkivän aikuisen rooliin. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus on avainasemassa vahvistamassa tulevien opettajien käsityksiä leikin merkityksestä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta sekä tukemassa leikkivän aikuisen roolin kehittymistä.Objectives. The objective of this thesis was to examine the perceptions of first and second year teacher students studying early childhood education at the University of Helsinki on the meaning of the role of the adult in play within the context of early childhood education. The expectation of the thesis was to acquire insight into the gradually forming perception and understanding of the students on the role of the playing adult and how this process is influenced by their own personal play experiences, their approach towards the importance of play and their experiences in education and working life. Methods. The methodological approach was based on a phenomenographic method. Essentially a mixed method study in which quantitative and qualitative phases followed one another, these approaches were applied simultaneously during both the acquisition of the research material and the analysis. The research material was collected via an internet survey in which the participants were voluntary students interested in the topic. During the process of answering the research questions, two different sets of data acquired from questionnaires was utilized. The methods of analysis were both qualitative (content analysis based on the research material) and quantitative (cluster and factor analysis). Results and conclusions. Overall the thesis reveals that the students had a positive attitude towards play and the role of the adult within the context of play. While the participants provided little direct criticism towards play or the role of the adult, they acknowledged the challenges when attempting to find a balance between active and passive participation in play. The results concerning the possibilities and challenges in the role of the adult during play also reflect phenomena common in the field. The study shows that when reflecting on their own play experiences that often stemmed from childhood, the participants found meaningful connections to the meaning of play and the role of the playing adult. Teacher education within the context of early childhood education has an integral role in reinforcing the perception of future teachers as regard the significance of play in the development and well-being of children and in supporting the development of the role of the playing adult.
Avainsanat: leikki
aikuisen rooli
käsitykset


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
Salonen_Milla_Pro_gradu_2019.pdf 1.024MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot