Leikkivää aikuista etsimässä : Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä aikuisen roolista leikissä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Salonen, Milla
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201903211497
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/300319
dc.description.abstract Tavoitteet. Tässä tutkimuksessa selvitettiin Helsingin yliopiston ensimmäisen ja toisen vuoden varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä aikuisen roolin merkityksestä leikissä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Tutkimuksessa odotettiin muodostuvan kuva opiskelijoiden rakentumassa olevista käsityksistä ja ymmärryksestä leikkivän aikuisen roolista, ja miten siihen prosessiin ovat vaikuttamassa käsitykset leikin merkityksestä, heidän omat leikkikokemuksensa sekä kokemuksensa koulutuksesta ja työelämästä. Menetelmät. Tutkimusote perustui fenomenografiseen tutkimusotteeseen. Kyseessä oli mixed methods -tutkimus, jossa kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset vaiheet seurasivat toisiaan, ja tutkimusotteet kulkivat rinnakkain sekä aineiston hankinnan että analyysin vaiheissa. Aineisto hankittiin itsevalikoituneen internetkyselyn avulla eli siihen osallistuivat vapaaehtoiset sekä aiheesta kiinnostuneet opiskelijat. Tutkimuskysymyksiin vastaamisessa hyödynnettiin kyselyn tuottamaa kahta erilaista dataa. Aineiston analysointimenetelmät olivat sekä kvalitatiivisia (aineistolähtöinen sisällönanalyysi) että kvantitatiivisia (klusterointi ja faktorianalyysi). Tulokset ja johtopäätökset. Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa oli nähtävissä opiskelijoiden arvostava ja myönteinen käsitys leikistä ja aikuisen roolista siinä. Vastaajat eivät juurikaan tuoneet esille kritiikkiä aikuisen roolia tai leikkiä kohtaan, tosin pohdittiin haastavuutta löytää tasapaino aktiivisen ja passiivisen osallistumisen välillä. Tutkimustulos aikuisen roolin mahdollisuuksista ja haasteista leikissä heijastelee myös varhaiskasvatuksen kentällä esiintyviä ilmiöitä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajien reflektoidessa omia, melko usein lapsuuteen liittyviä leikkikokemuksiaan, he löysivät niistä yhteyksiä leikin merkitykseen sekä leikkivän aikuisen rooliin. Varhaiskasvatuksen opettajan koulutus on avainasemassa vahvistamassa tulevien opettajien käsityksiä leikin merkityksestä lasten oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta sekä tukemassa leikkivän aikuisen roolin kehittymistä. fi
dc.description.abstract Objectives. The objective of this thesis was to examine the perceptions of first and second year teacher students studying early childhood education at the University of Helsinki on the meaning of the role of the adult in play within the context of early childhood education. The expectation of the thesis was to acquire insight into the gradually forming perception and understanding of the students on the role of the playing adult and how this process is influenced by their own personal play experiences, their approach towards the importance of play and their experiences in education and working life. Methods. The methodological approach was based on a phenomenographic method. Essentially a mixed method study in which quantitative and qualitative phases followed one another, these approaches were applied simultaneously during both the acquisition of the research material and the analysis. The research material was collected via an internet survey in which the participants were voluntary students interested in the topic. During the process of answering the research questions, two different sets of data acquired from questionnaires was utilized. The methods of analysis were both qualitative (content analysis based on the research material) and quantitative (cluster and factor analysis). Results and conclusions. Overall the thesis reveals that the students had a positive attitude towards play and the role of the adult within the context of play. While the participants provided little direct criticism towards play or the role of the adult, they acknowledged the challenges when attempting to find a balance between active and passive participation in play. The results concerning the possibilities and challenges in the role of the adult during play also reflect phenomena common in the field. The study shows that when reflecting on their own play experiences that often stemmed from childhood, the participants found meaningful connections to the meaning of play and the role of the playing adult. Teacher education within the context of early childhood education has an integral role in reinforcing the perception of future teachers as regard the significance of play in the development and well-being of children and in supporting the development of the role of the playing adult. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject leikki
dc.subject aikuisen rooli
dc.subject käsitykset
dc.title Leikkivää aikuista etsimässä : Varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden käsityksiä aikuisen roolista leikissä fi
dc.title.alternative Looking for The Playful Adult : Perceptions of the Role of the Adult During Play by Early Childhood Education Teachers en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201903211497

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Salonen_Milla_Pro_gradu_2019.pdf 1.024Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record