The Purpose Limitation Principle in the Context of Big Data

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903221515
Title: The Purpose Limitation Principle in the Context of Big Data
Author: Kallio, Lila
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903221515
http://hdl.handle.net/10138/300322
Thesis level: master's thesis
Discipline: Viestintä- ja informaatio-oikeus
Communication and information law
Kommunikations- och informationsrätt
Abstract: Tämä pro gradu -tutkielma analysoi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen ja massadata-ilmiön yhteensopivuutta. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate on ollut yksi eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön kulmakiviä 70-luvulta alkaen. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen mukaan henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Massadata-ilmiöön kuuluu tietomäärän valtaisa kasvaminen ja sen automatisoitu käsitteleminen, mikä on johtanut merkittäviin muutoksiin tietojenkäsittelykäytännöissä. Tutkimuksen päämääränä on tarkastella käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen merkitystä ja sisältöä sekä analysoida sen tavoitteita massadata-ilmiön kontekstissa. Menetelmälliseltä lähestymistavaltaan tutkielma on lainopillinen. Tutkielmassa kuvataan ensinnäkin vaatimusta, jonka mukaan henkilötiedot on kerättävä tiettyä tarkoitusta varten, käyttäen apuna tietosuojatyöryhmä WP 29:n lausuntoja. Tutkielma tarkastelee massadata-analytiikan ominaisuutta, jossa tietomassasta voidaan analyysin avulla löytää korrelaatioita ja tietämystä, joiden avulla dataa voidaan käyttää uusiin tarkoituksiin. Tutkielma tarkastelee tämän ominaisuuden ja GDPR:n välille syntyvää ristiriitaa. Tutkielman päätelmänä on, että vaatimusta on käytännössä vaikeata soveltaa, kun otetaan huomioon massadata-analytiikan ominaisuudet. Toiseksi, tutkielma tarkastelee käyttötarkoitussidonnaisuuden periaatteen sisältämää yhteensopivuuden arviointia massadatan kontekstissa. Tietosuojatyöryhmä WP 29 on kehittänyt lausunnoissaan yhteensopivuuden arviointiperusteita, jotka tuotu GDPR:n säädöstekstiin. Tutkielma tarkastelee yhteensopivuuden arvioinnin vaatimuksia suhteessa massadata-ilmiön ominaisuuteen, jossa dataa käytetään uudella tavalla eri käyttötarkoituksiin kuin mihin se alun perin kerättiin. Tutkielma tulee siihen johtopäätökseen, että massadatan käyttäminen uuteen käyttötarkoitukseen ilmiölle ominaisella tavalla on GDPR:n näkökulmasta haastavaa, kun ottaa huomioon yhteensopivuuden arvioinnin kriteerit. Käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate ja massadata-ilmiö vaikuttavat olevan perustavanlaatuisessa ristiriidassa keskenään. On kyseenalaista, täyttääkö käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate edelleen tavoitteensa ja onko se edelleen tehokas tapa suojata henkilötietoja.The subject of this Master’s Thesis is to analyze the compatibility of the purpose limitation principle of the General Data Protection Regulation (GDPR) and the big data phenomenon. The purpose limitation principle has been one of the core principles of European data protection law since 1970s and it requires personal data to be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes. The big data phenomenon consists of an enormous increase of information and the automated use of it that has led to a considerable change in data processing practices. The focus of the research is on examining the meaning and content of the purpose limitation principle and analyzing its objectives in the context of big data. The research method of this research is legal dogmatic. Firstly, the thesis describes the purpose specification requirement as developed in the opinions of the Article 29 Working Party and examines the conflict between the requirement and the characteristic of big data in which data are analyzed to find correlations and trends that may reveal new uses for the data. The thesis concludes that in practice it is very difficult to apply the requirement in the context of data discovery. Secondly, the thesis examines the compatibility assessment of the purpose limitation principle in the context of big data. The Article 29 Working Party has developed in its opinions certain criteria for the compatibility assessment that have now been introduced in the legislative text of the GDPR. The thesis examines the requirements of the compatibility assessment in light of the characteristic of big data in which value is derived from data by re-purposing them in novel ways. The thesis concludes that the criteria of the compatibility assessment can be hard to fulfil when considering the characteristics of big data. There seems to be an inherent conflict between the purpose limitation principle and the big data phenomenon. It is questionable whether the principle of purpose limitation can still meet the objectives it was created to fulfil and whether it is still a viable way of protecting personal data.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record