Opettajan opas pedagogisena ideapankkina : Toiminnalliset opetusvihjeet lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen työvälineenä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211495
Title: Opettajan opas pedagogisena ideapankkina : Toiminnalliset opetusvihjeet lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemisen työvälineenä
Author: Hosio, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211495
http://hdl.handle.net/10138/300323
Thesis level: master's thesis
Abstract: Koulun alku on lapsen koulupolun ja elämän kannalta tärkeää kehityksen aikaa, jolloin alkuopetusikäinen rakentaa perustaitojaan ja käsityksiään itsestään ihmisenä ja oppijana. Aiempien tutkimusten mukaan toiminnallinen opetus on alkuopetusikäiselle luontevin tapa oppia. Lisäksi toiminnallinen opetus tukee parhaiten lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tässä tutkimuksessa kokonaisvaltaisella kehityksellä tarkoitetaan kognitiivista, fyysistä ja sosio-emotionaalista kehitystä. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa määritellyt ympäristöopin sisällöt ja tavoitteet tarjoavat hyvän alustan lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseen. Tämän tutkimuksen tehtävä on tarkastella millaisia opetusvihjeitä uuden opetussuunnitelman pohjalta tehdyt ympäristöopin opettajan oppaat antavat lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemiseksi. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Millaisia toiminnallisia opetusvihjeitä uuden opetussuunnitelman pohjalta tehdyissä alakoulu 1-2 vuosiluokkien ympäristöopin opettajan oppaissa on? 2. Tukevatko opettajan oppaiden toiminnalliset opetusvihjeet tasapuolisesti kaikkia lapsen kehityksen osa-alueita? Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka on toteutettu teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Oppimateriaalimarkkinoilta löytyi yksi kirjasarja, kustannusyhtiö Otavan Tutkimusmatka (2016), joka täyttää tutkimuksen aineiston valinta kriteerit uuden opetussuunnitelman pohjalta tehtynä 1-2 vuosiluokan ympäristöopin opettajan oppaana. Oppimateriaalimarkkinoilta löytyi yksi kirjasarja. Analyysissä opettajan oppaista nousi viisi eri asteisesti toiminnallisen opetuksen tunnusmerkkejä täyttävää opetusvihjetyyppiä. Analyysista ilmeni, että mitä enemmän opetusvihje oli oppikirjatyöskentelystä ja luokkahuoneesta irrallinen, sitä enemmän se täytti toiminnallisen opetuksen tunnusmerkkejä. Tutkimus tuo esiin, että opettajan oppaat tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja opetukseen, joiden avulla on mahdollista tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tämä tutkimus pohjautuu pieneen aineistoon, jonka perusteella ei voi tehdä yleistyksiä. Tutkimus tuo kuitenkin uuden näkökulman oppikirjatutkimuksessa vähän tutkittuun opettajanoppaiden sisältöjen analyysiin, ja luo pohjaa jatkotutkimuksille tästä aihepiiristä.The first two school years are important time in children’s development. On that time children develop their basic skills in learning and conceptions of themselves as learners. According to previous studies, experiential and functional teaching methods are the most natural way to learn for the 1st and 2nd graders, and they best support children’s holistic development. In this study, holistic development is divided into cognitive, physical, and socio-emotional aspects of child development. The National Core Curriculum for Basic Educations defines contents and goals for environmental studies. These goals are connected to supporting children’s holistic development. The purpose of this study is to examine how teacher’s guides in environmental studies take into account children’s holistic development through various teaching methods. The research questions are: 1. What kinds of teaching methods the teacher’s guides provide the 1st and the 2nd grade teachers with. 2 Do these methods take into account all aspects of children’s holistic development. This is a qualitative study implemented with theory-based content analysis. The data of this study consists of teacher’s guides for the 1st and the 2nd graders that follow the new core curriculum. One book series, Tutkimusmatka (2016) by publishing company Otava, was found in the market for study material, and is used as a basis for the analysis. The analysis of the teacher’s guides shows that five types of teaching advice meet the characteristics for active teaching to a varying degree. It also indicates that the less the teaching advice includes text book or classroom work, the more it meets the characteristics for experiential and functional teaching methods. This study is based on a very limited data and these results cannot be generalised. This study, however, brings new approaches to study teacher’s guides, the area that has not really been studied in education. The results of this study can be elaborated in future studies.
Subject: toiminnallinen opetus
kokonaisvaltainen kehitys
opettajan opas
ympäristöoppi
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record