Tapaturma mieluummin liikenteessä kuin töissä? : Oikeusturva vakuutuskorvauspäätöksen muutoksenhakumenettelyssä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903221512
Title: Tapaturma mieluummin liikenteessä kuin töissä? : Oikeusturva vakuutuskorvauspäätöksen muutoksenhakumenettelyssä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta
Author: Lehtilä, Sara
Other contributor: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Law
Helsingfors universitet, Juridiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903221512
http://hdl.handle.net/10138/300324
Thesis level: master's thesis
Discipline: Valtiosääntöoikeus
Constitutional law
Statsförfattningsrätt
Abstract: Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Sara Lehtilä Työn nimi / Arbetets titel – Title Tapaturma mieluummin liikenteessä kuin töissä? – Oikeusturva vakuutuskorvauspäätöksen muutoksenhakumenettelyssä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta Oppiaine /Läroämne – Subject Valtionsääntöoikeus Työn laji/Arbetets art – Level Pro Gradu -tutkielma Aika/Datum – Month and year tammikuu 2019 Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages XII + 63 Tiivistelmä/Referat – Abstract Tutkielman tarkoituksena on selvittää onko julkisuudessa esitetylle huolelle vahingonkärsijöiden epätasa-arvoisesta oikeusturva-asemasta vakuutuskorvauspäätöksen muutoksenhaussa oikeudelliset perusteensa. Tarkastelussa on oikeusturvan eri ulottuvuuksien toteutuminen lakisääteisten vakuutusten, liikennevakuutuslain sekä työtapaturmalain, muutoksenhakumenettelyssä, kun vakuutusyhtiön kielteiseen korvauspäätökseen haetaan muutosta. Tarkastelun keskiössä on vertailla vakuutuskorvauksen edellyttämän syy-yhteyden arviointia muutoksenhakuelimessä ja menettelyä tässä prosessissa perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Oikeusturvan toteutumisen ohella tarkasteluun tulee myös perustuslain 19.2§:n sisältämä yksilön oikeus perustoimeentuloturvaan, jonka täyttämisessä myös lakisääteisillä vakuutuksilla on sijansa. Oikeusturvan osa-alueiden määrittelyssä relevantteja ovat kansallisen perustuslain 21§ ja EU-säädöksistä Euroopan ihmisoikeussopimuksen artiklat 6 ja 13 sekä Euroopan perusoikeuskirjan 47 artikla. Vakuutuskorvauspäätöksen muutoksenhaussa oikeusturvan osa-alueista keskiössä ovat erityisesti oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja asianmukaiseen käsittelyyn sisältäen suullisen käsittelyn järjestämisen sekä päätöksen perustelut. Oikeusturvaelementtien toteutumisen tasoa tarkastellaan vakuutuslakien oikeuskäytännön avulla sekä lainsäädöksiin perehtymällä, joissa säädellään korvauksen myöntämisperusteita ja menettelyä muutoksenhaussa. Oikeuskäytännöstä tärkeimpänä lähteenä toimivat korkeimman oikeuden ennakkopäätökset vakuutuskorvauspäätösten syy-yhteysarvioinnista. Työtapaturmalain muutoksenhakutie kulkee tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan kautta vakuutusoikeuteen ja prosessimenettelyyn sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Liikennevahinkojen muutoksenhaku on yleistä siviiliprosessia, jossa muutoksenhaku toteutetaan yleisten alioikeuksien kautta. Vakuutuskorvauksen edellyttämää lääketieteellistä syy-yhteyttä tulkitaan muutoksenhakuelimissä jo lähtökohdiltaan eri tavoin erilaisten prosessilakien ja ratkaisukokoonpanon vuoksi. Näytön arviointi ja prosessimenettely ovat tämän johdosta myös eroavat, työtapaturmien syy-yhteysarviointia leimaa vakiintuneet lääketieteelliset näkemykset, liikennevahinkotapauksissa ratkaisu perustuu enemmän esitettyyn näyttöön ja tapauskohtaiseen harkintaan. Työtapaturmissa syy-yhteysarvioinnin edellyttämä asiantuntemus hankitaan pääsääntöisesti ratkaisukokoonpanoon kuuluvilta lääkärijäseniltä, kun taas liikennevahinkotapaukissa asiantuntemus hankitaan tuomioistuimen ulkopuolelta. Työtapaturmalain alempien muutoksenhakuelinten kohdalla esiintyy lisäksi selviä oikeusturvapuutteita päätösten perusteluiden ja suullisen käsittelyn kohdalla. Valitushakuisuus korkeimpaan oikeuteen asti on myös huomattavasti suurempi työtapaturmien kohdalla. Työtapaturmalain alempien muutoksenhakuelimien korvauslinja poikkea yleisten alioikeuksien ja korkeimman oikeuden korvauslinjasta tavalla, joka tekee vahingonkärsijän oikeusturva-asemasta vakuutuslakien välillä epätasa-arvoisen. Työtapaturmalain muutoksenhakutie ei prosessikäytännöiltään eikä ratkaisun aineellis-oikeudellisen päätöksen osalta tyydytä oikeusturvan vaatimuksia, jolloin vahingonkärsijän asema liikennevahinkojen muutoksenhakuun verrattuna on huonompi. Oikeusturvaongelmat johtuvat pääasiassa työtapaturmalain ratkaisukokoonpanosta ja näiden jäsenten vakiintuneista prosessikäytännöistä ja lääketieteellisestä syy-yhteydentulkintatavasta. Erityisesti ratkaisukokoonpanoon kuuluvien lääkärijäsenien vaikutus päätöksentekoon on ongelmallinen läpinäkyvyyden ja hyväksyttävyyden kannalta. Myös vakuutuslaeille yhteisiä oikeusturvaongelmia löytyy erityisesti päätöksentekomenettelyyn liittyvän juridiikan ja lääketieteen yhdistämisen vuoksi. Useita korjausehdotuksia ja lakiuudistuksia on annettu vakuutuslakien oikeusturvatilanteen tasapainottamiseksi mutta niiden tosiasiallinen vaikutus on jäänyt vähäiseksi. Pääasialliset oikeusturvaongelmat näyttävät merkittävimmiltä osin johtuvan työtapaturmalain muutoksenhakuelimiin vakiintuneesta tavoista, joihin eivät korjauskehotukset ja lainsäädännön keinot ole auttaneet. Vakuutuslakien eri muutoksenhakujärjestelmät aiheuttavat osaltaan myös oikeusturva-aseman objektiivisen vertailun vaikeutumista ja ilmiönä on nähtävillä myös liikennevahinkojen muutoksenhakutien väärinkäyttöä. Tämä johtaa kyseenalaistamaan vakuutuslakeihin valitut eri prosessilait ja erityisesti työtapaturmalain muutoksenhakutien tarkoituksenmukaisuuden. Oikeusturvatilanteen parantamiseksi on esitetty muun muassa jopa nykyisen työtapaturmien muutoksenhakujärjestelmän lakkauttamista ja siirtämistä hallinto-oikeuksille. Merkittäviä lainsäädännöllisiä mutta myös asenteellisia korjaustoimenpiteitä tarvitaan, jotta käsiteltyjen vakuutuslakien oikeusturva olisi vahingonkärsijälle tasavertainen. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Oikeusturva – Muutoksenhaku – Vakuutuskorvaus – Työtapaturma – Liikennevahinko – Perus- ja ihmisoikeudet – Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Helsingin Yliopiston pääkirjasto Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record