IT-ala tulevaisuuden suunnannäyttäjänä : Kuinka rekrytoida huipputyyppejä?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211491
Title: IT-ala tulevaisuuden suunnannäyttäjänä : Kuinka rekrytoida huipputyyppejä?
Author: Seppä, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211491
http://hdl.handle.net/10138/300325
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten yritykset saavat rekrytoitua osaavia ja ammattitaitoisia IT-alan työntekijöitä. Tutkielmassani keskityn tutkimaan rekrytointia ja sen eri osa-alueita, palkitsemista ja työntekijöiden sitouttamista osana onnistunutta rekrytointiprosessia. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: kuinka työnantajat rekrytoivat parhaat tekijät työnhakijoiden joukosta sekä miten organisaatio pystyy hyödyntämään omia palkitsemistapojaan jo rekrytointiprosessin aikana ja siten sitouttamaan työntekijää työnantajaan? Tutkielmaan on valittu rekrytoinnin parissa toimineita henkilöitä eri positioista ja yrityksistä aineiston kattavuuden ja laajuuden varmistamiseksi eri näkökulmat huomioiden. Tutkielmassa on käytetty aineistonkeruuna teemahaastattelua ja sen analysointitapana teemoittelua. Tutkielman perusteella yrityksien tulee panostaa kokonaisvaltaisesti rekrytointiprosessiin, työnantajakuvaan ja palkitsemiseen. Ei riitä, että työstä maksetaan riittävä aineellinen korvaus, vaan työnantajan kokonaispalkitsemisen tulee olla kunnossa ja yrityksen olla kiinnostava. Työnhaku osaavien ja haluttujen työntekijöiden kesken on muuttunut perinteistä rekrytointiprosessista käänteiseksi, jossa rekrytoijat kontaktoivat henkilöitä eikä työnhakijoiden tarvitse enää itse hakea töitä. Samanaikaisesti työnhakijoiden markkinoilla haluttujen työntekijöiden vaatimukset työnantajia kohtaan ovat nousseet ja kilpailu osaavista tekijöistä kiristyy, jolloin työnantajien tulee kehitellä uusia tapoja houkutella ja sitouttaa työntekijöitä yritykseen. Yrityksien tulisikin hyödyntää omia palkitsemiskeinojaan tehokkaammin jo osana hakijoiden houkuttelemista ja rekrytointiprosessia.The purpose of this thesis is to find out how companies are able to recruit competent and qualified employees in the IT industry. It focuses on recruitment processes and also rewarding and employee commitment as a part of successful recruitment process. Thesis questions are: how companies recruit the top talents among all applicants and how organization s are able to utilize different kind of rewarding in the recruitment process and thereby commit new employee to the company. To consider various aspects and to ensure coverage and broadness of the material, for this thesis has been chosen recruiters from different positions and companies. Material collection has made by theme interviews and it has been analyzed using theme categorization. On the basis of the analysis companies should comprehensively invest in recruitment process, employer branding and rewarding. It is not enough to pay relevant tangible compensation but rewarding has to be in order and company to be interesting. For top talents job search has changed from traditional recruiting and they don’t need to apply for interesting positions because recruiters will contact potential candidates. At the same time these top talents expectations toward companies have increased. Competition from competent employees will tighten when employers have to develop new ways to tempt and commit employees to the company. To attract and recruit potential candidates companies should utilize their rewarding practices more effective in the recruitment process.
Subject: Rekrytointi
palkitseminen
sitoutuminen


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record