Tutkimusopinnot osana opettajankoulutusta : tutkijuus osana opettajuutta

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211496
Julkaisun nimi: Tutkimusopinnot osana opettajankoulutusta : tutkijuus osana opettajuutta
Tekijä: Muttonen, Eeva
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
Julkaisija: Helsingin yliopisto
Päiväys: 2019
Kieli: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903211496
http://hdl.handle.net/10138/300330
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Tiivistelmä: Tavoitteet. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden ajatuksia tutkimustiedon tärkeydestä kasvatustieteen alalla. Tutkimuk-sessa ollaan kiinnostuneita uskovatko opiskelijat tarvitsevansa tutkimustaitoja tulevaisuu-dessa työelämässä sekä olisivatko he kiinnostuneita tekemään itse tutkimusta. Lisäksi kar-toitetaan, koetaanko koulutukseen sisältyvät metodologian opinnot haasteellisiksi. Tutkimuk-sessa tarkkaillaan sekä opiskelijoiden mielipiteitä yleisesti, että pääaineryhmien välisiä eroa-vaisuuksia näkemyksissä. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto on kerätty Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoilta e-lomakkeen muodossa opintoihin sisältyvien pakollisten tutkimusmenetelmäkurssien yhtey-dessä (n = 492). Opiskelijat jakaantuvat pääaineryhmiin kasvatustie-de,luokanopettajankoulutus, kasvatuspsykologia,luokanopettajankoulutus, varhaiskasvatuk-sen maisteriohjelma, lastentarhaopettajankoulutus, käsityö- tai kotitalousopettajankoulutus, erityispedagogiikkaa tai muu. Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen ja aineistoa analysoi-daan määrällisin menetelmin. Pääasiassa aineistosta etsitään tilastollisesti merkitseviä korre-laatiotekijöitä, pääaineryhmien välisiä eroavaisuuksia varianssianalyysilla sekä ollaan kiin-nostuneita opiskelijoiden joukon valta mielipiteistä. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijoiden mielipiteet empiirisen sekä teoreettisen tiedon tärkeydestä kasvatustieteissä oli erittäin positiivinen. Huomattavasti pienempi prosentti opis-kelijoista uskoi kuitenkaan tarvitsevansa itse tutkimustaitoja työelämässä opettajana, kvalita-tiivisia tai kvantitatiivisia. Lisäksi valtaosa koki metodologian kursseilla vallitsevan kiireen vai-kuttavat kursseilla opiskeluun ja oppimiseen negatiivisesti, joten koulutuksen tarkoitukselli-suuden voisi näin ollen sanoa jäävän hataraksi.Goals. The purpose of the study was to investigate the University of Helsinki student teach-ers' ideas of the importance of research knowledge in the field of Education. In addition, do students think they will need research skills in the future in working life and whether they would be interested in doing the research themselves. Lastly, do students find compulsory methodology studies challenging. This study focuses as well as students' opinions in general, that the differences between the major groups. Methods. The data of the study was collected from the teacher students of the University of Helsinki in the form of an e-form in connection with the compulsory methodology course (n = 492). Teacher student's educational programme in either class teacher education, the major subject education, class teacher education, the major subject psychology, early childhood education, master's degree programme, kindergarten teacher education, special education as a major subject, craft or home economics teacher education or other. The study is quanti-tative in nature and the data is analyzed by quantitative methods. In essence, the interest is to find statistically significant correlation factors from the data, subsequent intergroup aver-ages were examined by variance analysis and perceive students main opinions about the subject. Results and conclusions. The students' ideas of the importance of research knowledge in the field of education are very positive. However, a significantly smaller percentage of stu-dents believe that they themselves need research skills in the future as a teacher, qualitative or quantitative. In addition, most of the participants felt that the pressure due to urgency dur-ing the methodology courses even prevents the learning. As a result, the intentionality of the courses falls away.
Avainsanat: Suomen opettajankoulutus
opettaja tutkijana


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot