Tutkimusopinnot osana opettajankoulutusta : tutkijuus osana opettajuutta

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Muttonen, Eeva
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201903211496
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/300330
dc.description.abstract Tavoitteet. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoiden ajatuksia tutkimustiedon tärkeydestä kasvatustieteen alalla. Tutkimuk-sessa ollaan kiinnostuneita uskovatko opiskelijat tarvitsevansa tutkimustaitoja tulevaisuu-dessa työelämässä sekä olisivatko he kiinnostuneita tekemään itse tutkimusta. Lisäksi kar-toitetaan, koetaanko koulutukseen sisältyvät metodologian opinnot haasteellisiksi. Tutkimuk-sessa tarkkaillaan sekä opiskelijoiden mielipiteitä yleisesti, että pääaineryhmien välisiä eroa-vaisuuksia näkemyksissä. Menetelmät. Tutkimuksen aineisto on kerätty Helsingin yliopiston opettajaopiskelijoilta e-lomakkeen muodossa opintoihin sisältyvien pakollisten tutkimusmenetelmäkurssien yhtey-dessä (n = 492). Opiskelijat jakaantuvat pääaineryhmiin kasvatustie-de,luokanopettajankoulutus, kasvatuspsykologia,luokanopettajankoulutus, varhaiskasvatuk-sen maisteriohjelma, lastentarhaopettajankoulutus, käsityö- tai kotitalousopettajankoulutus, erityispedagogiikkaa tai muu. Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen ja aineistoa analysoi-daan määrällisin menetelmin. Pääasiassa aineistosta etsitään tilastollisesti merkitseviä korre-laatiotekijöitä, pääaineryhmien välisiä eroavaisuuksia varianssianalyysilla sekä ollaan kiin-nostuneita opiskelijoiden joukon valta mielipiteistä. Tulokset ja johtopäätökset. Opiskelijoiden mielipiteet empiirisen sekä teoreettisen tiedon tärkeydestä kasvatustieteissä oli erittäin positiivinen. Huomattavasti pienempi prosentti opis-kelijoista uskoi kuitenkaan tarvitsevansa itse tutkimustaitoja työelämässä opettajana, kvalita-tiivisia tai kvantitatiivisia. Lisäksi valtaosa koki metodologian kursseilla vallitsevan kiireen vai-kuttavat kursseilla opiskeluun ja oppimiseen negatiivisesti, joten koulutuksen tarkoitukselli-suuden voisi näin ollen sanoa jäävän hataraksi. fi
dc.description.abstract Goals. The purpose of the study was to investigate the University of Helsinki student teach-ers' ideas of the importance of research knowledge in the field of Education. In addition, do students think they will need research skills in the future in working life and whether they would be interested in doing the research themselves. Lastly, do students find compulsory methodology studies challenging. This study focuses as well as students' opinions in general, that the differences between the major groups. Methods. The data of the study was collected from the teacher students of the University of Helsinki in the form of an e-form in connection with the compulsory methodology course (n = 492). Teacher student's educational programme in either class teacher education, the major subject education, class teacher education, the major subject psychology, early childhood education, master's degree programme, kindergarten teacher education, special education as a major subject, craft or home economics teacher education or other. The study is quanti-tative in nature and the data is analyzed by quantitative methods. In essence, the interest is to find statistically significant correlation factors from the data, subsequent intergroup aver-ages were examined by variance analysis and perceive students main opinions about the subject. Results and conclusions. The students' ideas of the importance of research knowledge in the field of education are very positive. However, a significantly smaller percentage of stu-dents believe that they themselves need research skills in the future as a teacher, qualitative or quantitative. In addition, most of the participants felt that the pressure due to urgency dur-ing the methodology courses even prevents the learning. As a result, the intentionality of the courses falls away. en
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Suomen opettajankoulutus
dc.subject opettaja tutkijana
dc.title Tutkimusopinnot osana opettajankoulutusta : tutkijuus osana opettajuutta fi
dc.title.alternative Methodology studies as a part of the teacher education : teacher as a researcher en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201903211496

Files in this item

Files Size Format View
muttonen_eevamaija_pro_gradu_2019.pdf 1.275Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record