Sammanläggning av skiljeförfaranden : borde vi följa Sverige eller implementera UNCITRAL:s modellag?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903221518
Title: Sammanläggning av skiljeförfaranden : borde vi följa Sverige eller implementera UNCITRAL:s modellag?
Author: Mohn, Fanny
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903221518
http://hdl.handle.net/10138/300378
Thesis level: master's thesis
Abstract: Det är aktuellt med en förnyelse av den finska lagen om skiljeförfarande (1992/967) och det pågår en aktiv diskussion om Finland borde implementera UNCITRAL:s modellag eller inte. Implementerande av modellagen har ansetts vara ett attraktivt val för Finland för att bli ett internationellt säte för skiljeförfarande. I och med att ämnet är aktuellt så kommer den här forskningen att handla om sammanläggning av skiljeförfaranden. Eftersom det i den finska lagen om skiljeförfarande saknas bestämmelser om sammanläggning, kommer det i studien att forskas om Finland borde inta en sådan bestämmelse och i så fall på vilket sätt en sådan bestämmelse borde intas. Borde Finland reglera på samma sätt som Sverige har gjort eller vad som reglerats i modellagen om sammanläggning av skiljeförfaranden. Forskningen är rättsdogmatisk men även rättskomparativ då bestämmelserna om sammanläggning i de nationella bestämmelserna i Sverige, England, Schweiz och Tyskland kommer att studeras. Både likheter och skillnader mellan regelverken kommer att redogöras för. Förutom de nationella bestämmelserna så kommer även respektive länders skiljeinstituts regler att studeras för att få en bättre bild av vad som råder på det aktuella området. Utöver FAI i Finland så kommer institutens bestämmelser i LCIA i England, SCAI i Schweiz, DIS i Tyskland och SCC i Stockholm att studeras. ICC som har varit det främsta institutet i Schweiz innan SCAI kommer också att behandlas. I studien kommer även modellagen att presenteras. Syftet med att studera länders och instituts bestämmelser är för att få mer material till hur den finska lagen borde inta en bestämmelse om sammanläggning. Av de länder som presenteras i forskningen så är Tyskland det enda land som har implementerat modellagen. De övriga länderna har beaktat modellagens bestämmelser väldigt noggrant men valt att inte implementera den och har därför inte status som ett modellagsland. Den främsta orsaken till det här kan anses bero på att dessa länder redan från tidigare är kända säten för skiljeförfarande och behöver inte implementera modellagen för att få ”modellagsstatus”. Modellagen som anses vara ett regelverk som ska fungera som förebild för stater som önskar modernisera sina skiljemannaregler innehåller inga bestämmelser om sammanläggning. Sverige som har en lång historia om skiljeförfarande har reviderat den svenska lagen om skiljeförfarande och den kommer att träda i kraft 1.3.2019. Lagen innehåller en bestämmelse om sammanläggning, vilket inte tidigare har reglerats i svensk lag. Många verksamma aktörer i Finland anser att modellagen borde implementeras för att Finland ska bli ett attraktivt säte för internationella skiljeförfaranden. Eftersom För att Finland ska bli ett attraktivt forum för internationellt skiljeförfarande så skulle en lösning vara att Finland implementerar modellagen men gör en tilläggsbestämmelse om sammanläggning. I kapitel 5 kommer att föras en diskussion om hur Finland borde göra på basen av det som kommit fram tidigare i forskningen. Alternativ I: Finland reglerar om sammanläggning på samma sätt som Sverige, eller alternativ II: Finland implementerar modellagen eller alternativ III: Finland implementerar modellagen och gör tillägg om sammanläggning av skiljeförfaranden. Alternativ III anser forskningen att vore det bästa alternativet för Finland, eftersom majoriteten av ländernas nationella skiljemannalagar som presenterats innehåller bestämmelser om sammanläggning. Det vore inte till Finlands fördel att inte inta en motsvarande bestämmelse om sammanläggning. En tilläggsbestämmelse om sammanläggning skulle kunna motsvara den svenska bestämmelse som träder i kraft i mars 2019.


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record