Kiinteäfaasiseulonta itrakonatsoli-malonihappo yhtenäiskiteen kasvattamiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151164
Title: Kiinteäfaasiseulonta itrakonatsoli-malonihappo yhtenäiskiteen kasvattamiseksi
Author: Ukkonen, Hanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151164
http://hdl.handle.net/10138/30049
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmaceutisk teknologi
Pharmacy Technology
Farmasian teknologia
Abstract: In medicines APIs are most oftenly at solid form. Crystal forms are more stable than amorphic solid form. Crystals are hold together by intermolecular interactions. Strongest and most common intermolecular interaction in crystals is hydrogen bond. Crystallisation is affected by thermodynamics and kinetics. Same phenomena effect also dissolving of crystals. New APIs often have a poor water solubility which makes them difficult to use. Cocrystals are one way to improve physical characteristics of molecules and most of all solubility. In co-crystals two different solid molecules are crystalliced in a same crystall lattice. Itraconatzole is an API with a poor water solubility. Itraconatzole can form cocrystals with many bicarbocsylicacids. The smallest bicarbocsylicacid that had formed co-crystal with itraconazole is malonic acid. The purpose of the experiment was to grow itraconazole malonic acid co-crystal, which is big enough for single crystall x-ray diffraktion. With SXRD it is possible to find out how molecyles are placed in a crystall lattice. For SXRD the single crystal is not allowed to have a single mistake in its lattice. Itraconazole and malonic acid were dissolved to 1,2-dichloroethane-2-butanone and tetrahydrofurane-chloroform for growing up a single crystal. Crystallisation methods used were evaporation of solvent, adding antisolvent and cooling down of solution. Formed crystalls were analysed with DSC, raman, XRD and TGA. It was succeeded to crystallise itraconazole malonic acid co-crystals with used methods. The formed crystalls were needlelike and packed in small drifts. Any crystall big enough for SXRD was not succeeded to grow up with the methods used. Growing up a bigger co-crystal needs the use of new methods or optimation of the ones used in this experiment.Lääkevalmisteissa lääkeaine on useimmiten kiinteässä muodossa. Kiteinen kiinteä muoto on amorfista muotoa stabiilimpi. Aine muodostaa kiteitä, kun molekyylien välille muodostuu vuorovaikutuksia, joista yleisin ja vahvin on vetysidos. Aineen kiteytymiseen vaikuttavat termodynamiikka ja kinetiikka. Myös kiteisen aineen uudelleen liukenemiseen vaikuttavat samat ilmiöt. Uusien lääkeaineiden käyttöä vaikeuttaa usein niiden huono vesiliukoisuus. Sekakiteet ovat farmasian alalla uusi tapa parantaa aineen fysikaalisia ominaisuuksia ja ennen kaikkea liukenemisnopeutta. Sekakiteissä kahta kiinteä ainetta on kiteytyneenä samaan kidehilaan. Itrakonatsoli on lääkeaine, joka ei juurikaan liukene veteen. Itrakonatsolista on valmistettu sekakiteitä useampien bikarboksyylihappojen kanssa. Pienin bikarboksyylihappo, jonka kanssa itrakonatsolista on tehty sekakide, on malonihappo. Kokeellisessa työssä oli tarkoituksena kasvattaa itrakonatsoli-malonihappo sekakide, joka olisi kooltaan tarpeeksi suuri yhtenäiskideröntgendiffraktometriaa varten. Röntgendiffrakttometrialla pystyttäisiin selvittämään molekyylien asettuminen sekakiteen kidehilaan. Riittävän koon lisäksi yhtenäiskideröntgendiffraktometria varten kiteen tulisi olla virheetön. Yhtenäiskidettä yritettiin kasvattaa lähtöaineiden 1,2-dikloorietaani-2-butanoni- ja tetradydrofuraani-kloroformiliuoksissa. Kitetytysmenetelminä käytettiin haihduttamista, antisolventtia ja jäähdyttämistä. Valmistuneita kiteitä tutkittiin DSC:llä, raman-spektroskopialla, röntgendiffraktografialla ja TGA:lla. Käytetyillä menetelmillä saatiin valmistettua itrakonatsoli-malonihappo sekakidettä hyvällä saannilla. Aineet kuitenkin kiteytyivät neulasmaisiksi kiteiksi, jotka pakkautuivat kasoiksi. Yhtään riittävän suurta kidettä yhtenäiskideröntgendiffraktiomittausta varten ei käytetyillä menetelmillä onnistuttu kasvattamaan. Suuremman yhtenäiskiteen kasvattaminen vaatii uusia menetelmiä tai käytettyjen menetelmien optimointia.
Subject: single crystal
co-crystal
itraconatzole
crystallisation
sekakide
itrakonatsoli
kiteyttäminen
yhtenäiskide


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record