Mekanistisen selittämisen haasteita ja kehityslinjoja : Onttisuus, mekanistinen mallintaminen ja mutuaalinen manipuloitavuus uudessa mekanistisessa filosofiassa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903271535
Title: Mekanistisen selittämisen haasteita ja kehityslinjoja : Onttisuus, mekanistinen mallintaminen ja mutuaalinen manipuloitavuus uudessa mekanistisessa filosofiassa
Author: Karvinen, Jan-Joel
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201903271535
http://hdl.handle.net/10138/300551
Thesis level: master's thesis
Discipline: teoreettinen filosofia
Theoretical Philosophy
teoretisk filosofi
Abstract: Tieteellinen selittäminen on yksi tieteenfilosofian keskeisimmistä aihepiireistä. Mikä selittää ilmiön? Millä ilmiö selitettään? Entä millä perusteella jokin asia on selityksellinen? Nämä ovat kysymyksiä, joita pyrin työssäni analysoimaan. Tarkoitukseni on lähestyä näitä kysymyksiä mekanistisen filosofian keinoin. Työni keskeisin väite perustuu Wesley Salmonin onttiseen selittämisnäkemykseen, jonka mukaan maailman syy-ja-seuraus suhteet eli mekanismit selittävät ilmiön. Hyödynnän Carl Craverin filosofisia huomioita tämän näkemyksen analysoimisessa, mutta pyrin myös tarkastelemaan näitä huomioita kriittisestä näkökulmasta. Pyrin osoittamaan työssäni, että onttisuuden hyväksyminen avaa myös hedelmällisen näkökulman sen suhteen, kuinka selitysmallit voidaan käsitteellistää filosofisesti. Tavoitteenani on osoittaa, että selitysmallien selitysvoima on peräisin siitä, miten hyvin malli onnistuu kuvaamaan todellisia mekanismeja eli kausaalisia riippuvaisuussuhteita. Tämän käsityksen pohjalta argumentoin niitä mallintamiskäsityksiä vastaan, jotka eivät hyväksy onttisuutta mallintamisen lähtökohtana. Yritän myös analysoida sitä, kuinka mekanistinen lähestymistapa mallintamiseen voitaisiin asettaa yksiin idealisoinnin ja abstrahoinnin kaltaisten seikkojen suhteen. Aiheeni viimeisin ja kenties haasteellisin tavoite on analysoida James Woodwardin interventionismin soveltamisyrityksiä uudessa mekanistisessa filosofiassa. Tarkoitukseni on osoittaa, että interventionismi on tuloksellinen, kun sitä sovelletaan kausaaliseen selittämiseen. Osoitan, että se auttaa entisestään rikastuttamaan käsitystä siitä, mistä selityksellisten mallien selitysvoima on peräisin. Tulen kuitenkin osoittamaan, että Craverin tapa soveltaa interventionismia konstitutionaaliseen analyysiin niin sanotun mutuaalisen manipulaation avulla, on perustavanlaatuisella tavalla kestämätön yritys.
Subject: Tieteenfilosofia
tieteellinen selittäminen
mekanistinen filosofia
onttisuus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Karvinen_Jan-Joel_Pro_gradu_2019.pdf 770.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record