”On kiva tulla tänne, ku sä oot täällä” : Hyvän tekeminen toiselle

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor.author Räsänen, Kati
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201904101648
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/300811
dc.description.abstract Tämän tutkimuksen tehtävänä on saada selville millaista hyvän tekemistä toiselle, esiintyy kahdessa päiväkotiryhmässä. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille päiväkoti kontekstissa tapahtuvia positiivisia asioita. Tätä tutkimusta lähestytään myönteisten käsitteiden kautta. Tällaisia käsitteitä ovat esimer-kiksi empatia, sympatia, prososiaalisuus, myötätunto, myötäinto, hyvät tavat, positiivinen psykologia, sensitiivinen aikuinen ja vuorovaikutus. Tässä tutkimuksessa hyvän tekeminen toiselle on määritelty näiden käsitteiden kautta. Tämä tutkimus on tehty havainnoimalla 3-5-vuotiaiden ryhmää ja esiopetusryhmää. Havainnointi on dokumentoitu videoimalla. Tutkimuksen ryhmät olivat mukana Pieni Oppiva Mieli (POM) -hankkeessa toimintavuonna 2016-2017. Tutkimuksen tuloksia tarkasteltaessa oli huomattavaa, että molemmissa ryhmissä oli omat painotuksensa hyvän tekemisessä toiselle. 3-5-vuotiaiden ryhmässä viisi eniten koodauksia saanutta toimintaa ovat auttaminen, hyvät tavat, kehuminen, yhteishenki ja kannustaminen. Esiopetusryhmässä puolestaan eniten koodauksia on kehumiselle, hyville tavoille, hellyydelle, huumorille ja toisen kanssa iloitsemiselle. Molemmissa ryhmissä vain hyvät tavat ja kehuminen ovat samat. Näissä kahdessa päiväkoti ryhmässä tehtiin paljon hyvän tekemistä toiselle. Aikuisen vahva rooli hyvän tekemisessä nousi esiin tuloksissa. Toivottavasti näiden tulosten valossa hyvän tekemiseen toiselle kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota päiväkodeissa. fi
dc.description.abstract This study examines what kind of good things are done to others in two daycare groups. The aim of this study is to show positive things that are happening in daycare. This study is approached with positive concepts which are for example empathy, sympathy, prosocial skills, compassion, good manners, positive psychology, sensitive adult and interaction. Doing good to others is defined in this study through these concepts. This study has been done by observing a group of 3-5 year olds and a preschool group. Observing has been documented by video camera. Both groups in this study were a part of Pieni Oppiva Mieli (POM) -project in year of activity in 2016-2017. Looking at the results both groups had their own emphasis on doing good to others. The 3-5 year olds group had the emphasis on helping, good manners, praise, team spirit and supporting. The preschool group had the emphasis on praise, good manners, tenderness, humor and being happy with each other. According to this research, there were lot of doing good to others in the studied daycare groups. Adult’s strong role in doing good to others showed in the results. Hopefully in the light of these results, there would be even stronger emphasis on doing good to others in daycare. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.subject Varhaiskasvatus
dc.subject hyvän tekeminen toiselle
dc.subject vuorovaikutus
dc.subject Pieni Oppiva Mieli (POM) -hanke
dc.title ”On kiva tulla tänne, ku sä oot täällä” : Hyvän tekeminen toiselle fi
dc.title.alternative ”It’s nice to come here when you are here” : Doing good to others en
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201904101648

Files in this item

Files Size Format View
Rasanen_Kati_Pro_gradu_2019.pdf 985.7Kb application/pdf View/Open

Files in this item

Files Size Format View
Rasanen_Kati_Pro_gradu_2019.pdf 985.7Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record