Kulutuspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä muodin kulutuksessa : neljän 19-36 –vuotiaan kuluttajan näkemyksiä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101643
Title: Kulutuspäätöksiin vaikuttavia tekijöitä muodin kulutuksessa : neljän 19-36 –vuotiaan kuluttajan näkemyksiä
Author: Uusimäki, Katriina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101643
http://hdl.handle.net/10138/300822
Thesis level: master's thesis
Discipline: Käsityötiede
Craft Science
Slöjdvetenskap
Abstract: Muodin kulutuksella on iso rooli arjessamme. Muotiteollisuuden ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, joten tapoihimme kuluttaa muotia olisi tärkeää saada muutoksia. Selvitän tässä tutkimuksessa kirjallisuuden sekä haastatteluaineiston avulla, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten muodin kulutusvalintoihin erityisesti kulutuspsykologisesta näkökulmasta katsottuna. Lisäksi selvitän, mitkä asiat vaikuttavat yksilön muodin kulutuskäyttäytymisen muodostumiseen. Käytin tutkimuksessani aineistonhankintamenetelmänä haastattelua. Toteutin tutkimushaastattelut teemahaastatteluina. Haastattelin neljää 19-36 –vuotiasta henkilöä, joilla kaikilla oli hieman erilaiset tavat ja tottumukset muodin kulutuksen suhteen. Kaikki haastattelut olivat kestoltaan noin puolen tunnin mittaisia. Äänitin haastattelut ja purin ne litteroimalla tekstiksi. Litteroitua tekstiä oli yhteensä 32 liuskaa. Analyysissä etenin ensin koko aineistoa hyödyntävän luokittelun kautta pienempiin yksityiskohtiin ja merkitysten etsimiseen. Kirjallisuuden pohjalta merkittäviksi tekijöiksi muodin kulutuksen taustalla nousivat yksilön identiteetti, arvot ja asenteet, motivaatio ja tarpeet, sekä tunne-elämä. Nämä samat tekijät olivat esillä myös tutkimushaastatteluissa. Sekä kirjallisuuden että haastattelujen pohjalta pystyttiin erottamaan muodin kulutuksen taustalla vaikuttavista tekijöistä tuotannolliset sekä yksilölliset tekijät. Tuotannollisia tekijöitä ovat yksilöstä itsestään riippumattomat tekijät, kuten mainonta ja markkinointi, muodin tuotantoprosessit, politiikka ja tiedon saatavuus. Yksilöllisiä tekijöitä taas ovat yksilöön itseensä kiinteästi yhteydessä olevat tekijät, kuten persoonallisuus ja identiteetti, mielenkiinnonkohteet ja sosiaaliset suhteet. 
Tutkimustulosten perusteella näyttäisi siltä, että yksilön motivaatiolla on suuri rooli kulutusvalintoja tehdessä ja kulutuskäyttäytymisen muodostumisessa. Olennaista on se, onko yksilö ulkoisesti vai sisäisesti motivoitunut kuluttamaan tietyllä tavalla. Kuten Jansson-Boyd (2010, 118) toteaa, he, jotka ovat sisäisesti motivoituneita, pyrkivät harjoittamaan tiettyä käyttäytymistä pidempään kuin he, jotka ovat ulkoisesti motivoituneita. Tämän vuoksi ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutoksiin pyrittäessä olisikin tärkeää keskittyä siihen, kuinka kuluttajat saadaan sisäisesti motivoitumaan kestävästä kulutuksesta.Fashion consumption has a big role in our everyday life. The environmental impact of the fashion industry is significant, so it would be important to change our ways of consuming fashion. In this study, I will find out which factors affect people's choices of fashion consumption, especially from the point of view of consumer psychology. I will use the literature and interview material. In addition, I will find out which factors affect the formation of an individual's fashion consumption behavior. In my research, I used an interview as a method of data acquisition. I conducted research interviews in theme interviews. Interviews consisted four 19-36-year-old consumers, who all had slightly different habits regarding fashion consumption. Each interview was about half an hour long. I recorded the interviews and transcribed them into text. After all there was 32 sheets of transcribed text. In the analysis, I first proceeded classification to the entire material and then emphasized to smaller details and search for meanings. Based on literature, important factors behind fashion consumption were the individual's identity, values and attitudes, motivation and needs, and emotional life. These factors were also clearly featured in research interviews. From the basis of both, literature and interviews, it was possible to distinguish factors influencing between the production of fashion and individual factors. Production factors include factors that are not dependent of the individual’s will, such as advertising and marketing, fashion production processes, policy, and access to information. Individual factors, by their name, are, however, closely connected to the individual, such as personality and identity, interests and social relationships. Based on the research results, it seems that the motivation of the individual plays a major role in making consumer choices and in adapting consumer behavior. What matters is whether the individual is motivated externally or internally to consume in a certain way. As Jansson-Boyd (2010, 118) states, those who are internally motivated tend to pursue a certain behavior longer than those who are externally motivated. Therefore, when seeking to change human consumption behavior, it is important to focus on how to motivate consumers internally for sustainable consumption.
Subject: muodin kulutus
kuluttaja
kestävä kehitys
kestävä muoti
Subject (yso): kulutus
kestävä kehitys
muoti


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Uusimaki_Katriina_Pro_gradu_2019.pdf 791.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record