Osallistava yhteistyö formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen välillä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101646
Title: Osallistava yhteistyö formaalien ja informaalien oppimisympäristöjen välillä
Author: Vehmanen, Martti
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101646
http://hdl.handle.net/10138/300824
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Pro Gradu -tutkielman tavoitteena oli kartoittaa Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan toteuttamaa informaalin oppimisympäristön suunnitteluprojektia, jossa osallistettiin oppilaita ja opettajia. Tämän tarkastelun sekä aiheesta aiemmin tehtyjen tutkimuksien johtopäätöksien synteesin löytämällä tavoitteena oli luoda malli, jonka avulla muut koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt kykenisivät toteuttamaan vastaavanlaisen projektin tarkoituksenmukaisella tavalla. Tutkielmassa tarkastellaan instituutioiden välistä yhteistyötä rajapintojen ylittämisen käsitteistön kautta, erityisesti Akkermanin ja Bakkerin (2011) tutkimukseen nojaten. Menetelmät. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Aineisto kerättiin teemahaastattelujen avulla, ja haastatteluihin osallistuivat kolme projektin parissa eniten työskennellyttä kasvitieteellisen puutarhan työntekijää. Aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysin menetelmiä, ja haastattelujen ja olemassaolevan teorian pohjalta luotiin yleistettävä malli grounded theory -perinteen mukaisesti. Tulokset ja johtopäätökset. Toteutettu projekti koettiin onnistuneeksi, mutta sen kertaluonteisuutta pidettiin ongelmallisena. Suurimpia haasteita olivat kookkaiden instituutioiden - sekä koulujen että oppimisympäristöjen - arjen realiteetit, sekä niiden sovittaminen yhteen. Tutkielmassa luotu osallistavan suunnitteluprojektin toteutuksen malli tarjoaa koulun ulkopuolisille oppimisympäristöille yhdeksän askeleen toimintaohjeen, joka kulkee kehässä preinteraktion, interaktion ja postinteraktion vaiheiden kautta.Objectives. The objective of this thesis was to examine a planning project concerning an informal learning environment, undertaken by the Kaisaniemi Botanic Garden, that used participatory methods in involving students and teachers. Through finding a synthesis between this undertaking and previous research on the subject, another objective was to build a model which other informal learning environments could use in carrying out similar projects in an appropriate manner. The thesis approaches institutional cooperation through the concept of boundary crossing, especially as interpreted by Akkerman and Bakker. Methods. The study was conducted using a qualitative approach. The research data was collected through semi-structured interviews, in which the three employees of the garden who were mainly in charge of the project were heard. The data was analysed using the methods of content analysis, and the model was constructed by utilizing the traditions of grounded theory. Results. The project was considered successful, but it’s non-recurrent execution was deemed problematic. The biggest obstacles were the everyday challenges of large institutions – schools and informal learning environments – and their balancing in relation to one another. The participatory design framework created in the study offers informal learning environments a nine-step plan of action, which runs through three phases – preinteraction, interaction and postinteraction – in a circular manner.
Subject: koulun ulkopuolinen oppiminen
informaalit oppimisympäristöt
institutionaalinen yhteistyö
osallistava suunnittelu


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Vehmanen_Martti_Pro_Gradu_2019.pdf 1.161Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record