Työn imu työn muutoksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101639
Title: Työn imu työn muutoksessa
Author: Pallas, Minna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101639
http://hdl.handle.net/10138/300826
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia työntekijöiden työn imua vahvistavia ja sen kehittymistä tai ylläpitämistä uhkaavia tekijöitä työn muutoksen kontekstissa. Teoreettisena viitekehyksenä hyödynnettiin Demeroutin ym. kehittämää työn vaatimukset ja työn voimavarat -mallia sekä Decin ja Ryanin itsemääräämisteoriaa. Aiempi tutkimus osoittaa, että työn imu vahvistuu työssä ilmenneiden voimavarojen kautta, kun taas työssä ilmenneet vaatimukset sekä voimavarojen heikentyminen näyttäytyvät uhkana työn imun ylläpitämiselle ja sen kehittymiselle. Tutkimuksessa pureudutaan erityisesti työn voimavaroihin sekä muihin mahdollisiin työn imua vahvistaviin tai sen kehittymistä tai ylläpitämistä uhkaaviin tekijöihin. Tutkimus kytkeytyy vahvasti digitalisaation sekä sen seurannaisvaikutusten värittämään työn muutokseen. Tutkimuksen aineisto kerättiin kerronnallisten haastatteluiden muodossa keväällä 2018. Kahdeksan työntekijähaastattelun lisäksi mitattiin työntekijöiden työn imun määrää Työn imun arviointimenetelmällä (UWES). Aineisto analysoitiin narratiivisin menetelmin temaattisen narratiivisen analyysin sekä odotusanalyysin muodossa. Työn imun rakennuselementit näyttäytyivät tässä tutkimuksessa aiemman tutkimuksen suuntaisena myötäillen teoreettista viitekehystä. Työn voimavarat vahvistivat työn imua, kun taas voimavarojen heikkeneminen sekä vaatimusten ilmeneminen häiritsi työn imun ylläpitämistä ja sen kehittymistä. Odotusanalyysi osoitti, että työhön liittyvien myönteisten odotusten täyttyminen sekä kielteisten odotusten täyttymättä jääminen vahvistivat työn imua välillisesti voimavarojen kautta. Toisaalta myönteisten odotusten jäädessä täyttymättä tai kielteisten odotusten toteutuessa seurauksena ilmeni voimavarojen heikentymistä sekä vaatimusten ilmenemistä heikentäen edelleen työn imun kehittymistä ja ylläpitoa. Työssä tapahtuneet muutokset näyttäytyivät voimavaroista, vaatimuksista ja odotuksista riippuen työn imua vahvistavana voimavarana tai sen kehittymistä ja ylläpitämistä uhkaavana vaatimuksena.The aim of the study was to research those factors that strengthen employees’ work en-gagement or threaten to maintain or develop it in the context of work change. Theoretical back-ground consisted of job demands and resources model developed by Demerouti et al. and Deci’s and Ryan’s self-determination theory. Previous research show that work engagement is strengthened by job resources. Job demands and weakened job resources, in turn, appear to be a threat to main-tained or developed work engagement. The focus of the study is on job resources and other possible factors that strengthen employees’ work engagement or threaten its development or maintenance. The context of work change is strongly linked to digitalisation and the effects of it. The study exam-ines the factors that strengthen work engagement and threaten its development or maintenance emerging from employee narratives. Eight narrative interviews were implemented in autumn 2018. In addition, the study ap-plied the Utrecht Work Engagement Scale (UWES) to measure the amount of employees’ work en-gagement. The material was analyzed by narrative methods in the form of thematic narrative analy-sis and expectation analysis. In this study, the elements of work engagement appeared in line with the previous research and the theoretical framework. Job resources strengthened work engagement, while resource depletion and emerged demands hampered the maintenance and development of it. Expectation analysis showed that fulfilled positive expectations and unfulfilled negative expecta-tions strengthened work engagement indirectly through job resources. Unfulfilled positive expecta-tions and fulfilled negative expectations, in turn, led to resource depletion and emerged demands further undermining the development and maintenance of work engagement. Depending on job re-sources, job demands, and expectations, the changes in work appeared to be a resource that strengthens work engagement or a threat to its development and maintenance.
Subject: Työn imu
työn muutos
narratiivinen tutkimus
odotusanalyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Pallas_ Minna_Pro_Gradu_2019.pdf 1.246Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record