Students' Subject-Specific Achievement Goal Orientation Profiles, Perceived Cost, and Academic Wellbeing

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101637
Title: Students' Subject-Specific Achievement Goal Orientation Profiles, Perceived Cost, and Academic Wellbeing
Author: Juntunen, Henriikka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101637
http://hdl.handle.net/10138/300831
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Tavoitteet. Tavoiteorientaatioita on usein tutkittu suhteellisen yleisinä taipumuksina suosia tiettyjä tavoitteita, tuloksia ja seurauksia, mutta tavoiteorientaatioissa voi myös olla oppiainekohtaisuutta. Erityisesti henkilösuuntautunutta menetelmää hyödyntäviä tutkimuksia, jotka tarkastelevat samanaikaisesti useita oppiaineita, on kuitenkin vain vähän. Oppiainekohtaiset arvostukset (kiinnostus, tärkeys, hyödyllisyys ja kustannukset) taas viittaavat nimenomaan oppiainekohtaisiin uskomuksiin, jotka vaikuttavat opiskelijoiden opiskeluun liittyviin valintoihin ja suorituksiin. Opiskeluun liittyvän hyvinvoinnin on tutkimuksissa todettu olevan keskeistä opiskelumotivaation kannalta, mutta on tarpeellista ymmärtää paremmin myös samanaikaisia tavoitteita eri oppiaineissa sekä niiden yhteyksiä opiskeluun liittyviin koettuihin kustannuksiin ja hyvinvointiin. Tämä tutkimus tarkastelee lukiolaisten oppiainekohtaisia tavoiteorientaatioprofiileja matematiikassa ja englannissa sekä niiden yhteyksiä koettuihin kustannuksiin (ts., vaadittu vaivannäkö, emotionaaliset kustannukset ja mahdollisuuksiin liittyvät kustannukset) ja opiskeluun liittyvään hyvinvointiin (ts., opiskeluinto ja koulu-uupumus). Menetelmät. Aineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Yhteensä 434 opiskelijaa yhdestä lukiosta osallistui tutkimukseen. Alustavat analyysit rakenteellisesta pätevyydestä suoritettiin konfirmatorisella faktorianalyysillä (CFA). Opiskelijat ryhmiteltiin tavoiteorientaatioiden perusteella hyödyntäen henkilösuuntautunutta lähestymistapaa ja latenttia profiilianalyysia (LPA). Ryhmien välisiä eroja koetuissa kustannuksissa ja hyvinvoinnissa tarkasteltiin varianssianalyysin (ANOVA) avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Viisi erilaista tavoiteorientaatioprofiilia tunnistettiin: oppimisorientoituneet (24,9%), menestysorientoituneet (25,8%), englantiorientoituneet, matematiikkaa välttelevät (14,3%), sitoutumattomat (28,8%) ja välttämisorientoituneet (6,2%). Tavoiteorientaatiot olivat suurella osalla lukiolaisista samankaltaisia molemmissa oppiaineissa, mutta joillakin tavoiteorientaatiot erosivat selkeästi kahden oppiaineen välillä. Eri tavoin motivoituneet opiskelijat erosivat koetuissa kustannuksissa ja opiskeluun liittyvässä hyvinvoinnissa. Hyvinvointi oli myönteisintä oppimisorientoituneilla ja kielteisintä välttämisorientoituneilla. Menestysorientoituneet, joilla kaikki tavoiteorientaatiot olivat suhteellisen korkeita, kokivat myös kustannukset korkeiksi ja olivat innostuneita opinnoissa mutta myös suhteellisen uupuneita. Tulokset osoittavat, että opiskelijoiden moniulotteisen saavutusmotivaation tutkiminen oppiainekohtaisesti voi olla arvokasta motivaationaalisen dynamiikan ymmärtämiseksi sekä opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia vaarantavien tai edistävien tekijöiden tunnistamiseksi.Aims. Achievement goal orientations have often been studied as rather general individual tendencies to favour certain goals, results and consequences, but they may also demonstrate subject-specificity. Studies taking several academic subjects into account simultaneously, and by utilising a person-oriented approach in particular, are still scarce. Task values (i.e., intrinsic, attainment, utility, cost), in turn, refer specifically to subject-specific beliefs that influence students’ choices and performance. There is a need to understand patterns of subject-specific goal orientations as well as their relations to perceived subject-specific cost and to more general academic well-being better. This study examined upper secondary school students’ subject-specific (mathematics and English) goal orientation profiles and how students with different profiles differ in subject-specific cost (i.e., effort, emotional, and opportunity cost) and academic wellbeing (i.e., schoolwork engagement and school burnout). Methods. Data were collected by questionnaires. Altogether, 434 students from one general upper secondary school in Finland participated in the current study. Preliminary analyses concerning structural validity were conducted using confirmatory factor analysis (CFA). Regarding motivational profiles, students with similar patterns of achievement goal orientations were identified utilising a person-oriented approach and latent profile analysis (LPA). After establishing groups, analyses of variance (ANOVA) were conducted to examine group differences. Results and Conclusions. Five distinct goal orientation profiles were identified: mastery-oriented (24,9%), success-oriented (25,8%), English-oriented, math-avoidant (14,3%), indifferent (28,8%), and avoidance-oriented (6,2%). Evidence for both domain-generality and -specificity of goal orientation profiles was found. These profiles differentiated in cost and academic wellbeing. Overall, mastery-oriented showed the most adaptive wellbeing and avoidance-oriented the most maladaptive. Success-oriented group, characterised by high multiple goals, also scored high on cost and both adaptive (i.e., engagement) and maladaptive (i.e., burnout) academic wellbeing indicators. The findings indicate that examining students' multidimensional achievement motivation in different subjects may be valuable for comprehending the motivational dynamics and in recognising the factors endangering and fostering student learning and wellbeing.
Subject: motivation
achievement goal orientations
schoolwork engagement
school burnout
perceived cost
motivation
achievement goal orientations
schoolwork engagement
school burnout
perceived cost
Subject (yso): motivaatio
tavoiteorientaatiot
koulu-uupumus
opiskeluinto


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Juntunen_ProGradu.pdf 851.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record