Lastentarhanopettajan ammatillisen identiteetin rakentuminen ammattijärjestölehden 1997–2007 pääkirjoitusten valossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101649
Title: Lastentarhanopettajan ammatillisen identiteetin rakentuminen ammattijärjestölehden 1997–2007 pääkirjoitusten valossa
Author: Chydenius, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101649
http://hdl.handle.net/10138/300832
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Ammatillinen identiteetti on sosiaalinen konstruktio, joka muotoutuu yksilön tulkitessa itseään ja kokemuksiaan suhteessa ympäristöön. Lastentarhanopettajien (nykyisin varhaiskasvatuksen opettaja) ammatillista identiteettiä ovat haurastuttaneet tutkimuksen mukaan epäselvät tehtävänkuvat, vaikeus jäsentää ja sanoittaa ammatillista osaamista ja ammatillisuuden ydintä. Tutkielman tarkoituksena on selvittää lastentarhanopettajien ammatillisen identiteetin muovautumisen taustaa ja historiaa Lastentarhanopettajaliiton julkaiseman Hanna-lehden pääkirjoitusten valossa vuosina 1997–2007. Liiton puheenjohtaja on ammatillisena toimijana rakentanut ja muokannut lastentarhanopettajien ammatillista identiteettiä pääkirjoituksissa vastustaen ja vahvistaen yhteiskunnallisen toimintaympäristön lastentarhanopettajille tarjoamia positioita. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millä tavoin lastentarhanopettajien ammatillista identiteettiä rakennetaan pääkirjoituksissa? 2) Millä tavoin yhteiskunnallinen toimintaympäristö on vaikuttanut lastentarhanopettajien ammatillisen identiteetin muovautumiseen? Tämä tutkimus toteutettiin kriittistä diskurssianalyysia hyödyntäen. Aineistona käytettiin Hanna-lehden pääkirjoituksia vuosilta 1997–2007. Aineiston analyysimenetelmänä sovellettiin subjektipositioiden analysointia lingvistisin keinoin. Subjektipositioita tarkasteltiin suhteessa yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön. Tulokset osoittivat Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtajan tarjonneen lastentarhanopettajille eheää ja kiinteää ammatillista identiteettiä, jonka ytimeksi muodostuivat seuraavat osat: akateeminen lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen ja lapsuuden asiantuntija, yhteiskunnallinen vaikuttaja, palkkataistelija ja kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija. Säröjä ammatilliseen identiteettiin oli tuonut erityisesti sosiaalihuollon hallinnon alle kuuluminen. Tulokset osoittavat, että opetusalan hallinnon ja lainsäädännön myötä varhaiskasvatuksen opettajat toimivat ammatillisen identiteettinsä näkökulmasta oikeassa viitekehyksessä.Professional identity is a social construction, which is formed as individuals interpret themselves and their experiences in relation to the surrounding world. According to earlier studies, the professional identity of kindergarten teachers (early childhood education teachers) has been derogated by unclear job descriptions and the difficulty to analyse and articulate professional competence or the essence of one’s professionalism. This thesis examines the background and history of the formation of kindergarten teachers’ professional identity as reviewed through editorials of the Hanna magazine issues 1997–2007, published by The Kindergarten Teachers Union in Finland (LTOL). As a professional agent, the chair of the union has taken part in constructing and moulding the professional identity of kindergarten teachers in editorials, challenging or reinforcing the positions offered to kindergarten teachers by the social operational environment. Research questions are: 1) In what ways is the kindergarten teachers’ professional identity constructed in the editorials? and 2) How has the social operational environment affected the formation of kindergarten teachers’ professional identity? The method in this thesis was critical discourse analysis. Material consisted of editorials of the Hanna magazine from 1997 to 2007. The material was analysed through linguistic analysis of subject positions, which were examined in relation to the social operational environment. The analysis showed that the chair of The Kindergarten Teachers Union has promoted a uniform professional identity for kindergarten teachers, its core consisting of the following roles: academic kindergarten teacher, expert in childhood and early childhood education, social influencer, campaigner for better wages, and expert in education and teaching. Cracks in the professional identity were especially caused by the fact that kindergarten teachers were at the time administered under social welfare services. The results show that, from the point-ofview of their professional identity, a more appropriate professional framework is now being provided for kindergarten teachers by the education administration and legislation.
Subject: lastentarhanopettaja
varhaiskasvatuksen opettaja
ammatillinen identiteetti
ammatillinen toimijuus
kriittinen diskurssianalyysi
subjektipositio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Chydenius_Heidi_Pro_gradu_2019.pdf 494.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record