Ymmärsikö kaikki, förstod alla? : Kommunikation och ledarskap i en flerspråkig fotbollsmiljö

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101647
Title: Ymmärsikö kaikki, förstod alla? : Kommunikation och ledarskap i en flerspråkig fotbollsmiljö
Author: Schüller, Ronja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2019
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201904101647
http://hdl.handle.net/10138/300833
Thesis level: master's thesis
Abstract: Globalization is changing and challenging our society. As a result of this change, there is also a growing possibility to develop well-functioning multilingual environments. In the future, teachers and leaders of different associations may often work in environments where two languages are used in parallel with one another. This leads us to the question, how to lead and communicate pedagogically using multiple languages? Multilingualism and multilingual schools, along with their potential, have been discussed in the Finnish media, which makes the discussion about multilingual practices relevant. This study’s aim is to examine how football coaches in a multilingual environment communicate and lead while using multiple languages. The thesis has been written in collaboration with the project UPS-HIFK, a cooperation between the University of Helsinki, FSI (Finlands svenska idrott) and the football club, HIFK. UPS-HIFK was part of a study project called “Ung på Svenska” which was financed by Kulturfonden. The study is inductive and qualitative and data has been gathered through both video and interviews. Moreover, the main participants consisted of four football coaches who were observed in their natural working environment. The coaches were also interviewed to get a deeper understanding of their experiences of the multilingual practice. The coaches’ leadership was examined through Chelladurai’s (2017) multidimensional leadership model as well as through transformational leadership theory; while the multilingual working methods were studied through García’s (2009) multilingual strategies. The results demonstrate a complex leadership role that is shaped by context, as well as players- and coaches’ characteristics. Furthermore, the coach and the environment supported the players' individual growth in many areas, including language development. The coach altered his language depending on the players' language skills and who he was communicating with. The multilingual strategies used could occasionally work as resources for the coaches’ leadership and communication. The coaches showcased a flexible and dynamic communication style that was supported by body language. Every coach had developed their own micro practice to cope in the multilingual working environment. The conditions were given, but every coach’s varying level of language skills and leadership style shaped the outcome of the praxis. The results show that a multilingual approach could be incorporated in other similar environments. However, leaders in these environments need to put effort into planning the work and language acquisition, while maintaining a positive an open mindset to reassure that the environment is pedagogical and developing for the participants.Globalisering förändrar och ställer nya krav på vårt samhälle. Som en följd av de nya kraven ökar även behovet av att utveckla fungerande flerspråkiga miljöer. I framtiden kan lärare och verksamhetsledare för till exempel föreningsverksamhet allt oftare arbeta i miljöer där flera språk används parallellt med varandra. Då aktualiseras frågan, hur leda och kommunicera på flera språk på ett pedagogiskt sätt? Flerspråkighet samt flerspråkiga skolor och dess potential har diskuterats i den finländska median och därmed är diskussionen kring flerspråkiga praktiker aktuell. Studiens syfte är att undersöka hur tränare inom en flerspråkig fotbollsverksamhet kommunicerar och leder på flera språk. Avhandlingen har skrivits i samarbete med projektet UPS-HIFK, ett samarbete mellan Helsingfors Universitet, FSI (Finlands svenska idrott) och fotbollsföreningen HIFK. Projektet ingick i det större forskningsprojektet ”Ung på Svenska” som finansierades av Kulturfonden. Studien är induktiv och kvalitativ till sin karaktär och datainsamlingen bestod av videoinspelningar och intervjuer. De huvudsakliga informanterna i studien var fyra tränare, tränarna observerades i sin autentiska arbetsmiljö. Utöver observationerna intervjuades tränarna för att få en ökad förståelse för deras upplevelser av den flerspråkiga verksamhetskulturen. Tränarens ledarskap studerades utifrån Chelladurais (2017) multidimensionella ledarskapsmodell samt även teorier kring ett transformellt ledarskap. Medan det flerspråkiga agerandet studerades utifrån Garcías (2009) flerspråkiga strategier. Resultaten visar att ledarrollen är komplex och formas av kontexten, spelarnas-, samt tränarens karaktärsdrag. Tränaren och miljön stöder spelarens utveckling på flera plan, även språkligt. Tränarens språkval styrdes främst av vem tränaren kommunicerade med och utgående ifrån spelarnas språkkunskaper. De använda flerspråkiga strategierna kunde stundvis fungera som resurser för tränarens kommunikation och ledarskap. Tränarna uppvisade en flexibel och dynamisk kommunikationsstil som stöddes av kroppsspråk. Varje tränare hade skapat sin egen mikropraktik för att hantera den flerspråkiga miljön. Villkoren var givna men varje tränares resurser i form av till exempel språkkunskap och ledarskapsstil formade praxisen. Resultaten tyder på att en flerspråkig verksamhetskultur kunde införlivas i andra liknande sammanhang. Ledare behöver dock satsa på planeringsarbetet, språkinlärning samt inneha en positiv och öppen attityd för att miljön ska vara pedagogisk och utvecklande för deltagarna.
Subject: Flerspråkighet
flerspråkiga praktiker
ledarskap
kommunikation
Subject (yso): monikielisyys
johtaminen
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Schuller_Ronja_Pro_gradu_2019.pdf 1.546Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record