Koulujen monet kielet ja uskonnot : Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/300926

Citation

Tainio , L , Kallioniemi , A , Hotulainen , R , Ahlholm , M , Ahtiainen , R , Asikainen , M , Avelin , L , Grym , I , Ikkala , J , Laine , M , Lankinen , N , Lehtola , K , Lindgren , E , Rämä , I , Sarkkinen , T , Tamm , M , Tuovila , E & Virkkala , N 2019 , Koulujen monet kielet ja uskonnot : Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla . Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja , Nro 11/2019 , Valtioneuvoston kanslia , Helsinki . < http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-640-9 >

Title: Koulujen monet kielet ja uskonnot : Selvitys vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta eri koulutusasteilla
Alternative title: The many languages and religions in schools – An investigation of the teaching of minority mother tongues and religions as well as Finnish and Swedish as a second language at dif- ferent educational levels
Author: Tainio, Liisa; Kallioniemi, Arto; Hotulainen, Risto; Ahlholm, Maria; Ahtiainen, Raisa; Asikainen, Mikko; Avelin, Lotta; Grym, Iina; Ikkala, Jussi; Laine, Marja; Lankinen, Ninni; Lehtola, Katju; Lindgren, Esko; Rämä, Irene; Sarkkinen, Tuomas; Tamm, Marja; Tuovila, Emilia; Virkkala, Niklas
Other contributor: Helsingin yliopisto, Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
Helsingin yliopisto, Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Helsingin yliopisto, Hu­man­it­ies and So­cial Sci­ences Edu­ca­tion (Hu­SoEd)
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Helsingin yliopisto, Kasvatustieteiden osasto
Publisher: Valtioneuvoston kanslia
Date: 2019-01-24
Language: fin
Number of pages: 205
Belongs to series: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
ISBN: 978-952-287-640-9
URI: http://hdl.handle.net/10138/300926
Abstract: Kansojen lisääntynyt liikkuvuus ja globalisaatio moninaistavat yhteiskuntaa ja lisäävät kielten ja uskontojen kirjoa kulttuurissamme. Väestönmuutoksen nopeudesta johtuen suomalainen koulu- ja oppilaitoskulttuuri sekä opettajankoulutus eivät ole vielä ehtineet täysin sopeutua uuteen tilanteeseen. Maahanmuuttajien integroitumisen avainkysymyksiä ovat kielen ja kulttuurin ymmärtäminen sekä sen rinnalla mahdollisuus oman kulttuurin, uskonnon ja äidinkielen ylläpitoon. Yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta integroitumista selvimmin tukevia oppiaineita ovat suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2, R2) sekä ns. oman äidinkielen opetus sekä katsomusaineet. Koulujen monet kielet ja uskonnot on Valtioneuvoston kanslian rahoittama ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa toteutettu tutkimushanke, jossa on tuotettu monipuolista tutkimustietoa vähemmistöäidinkielten ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tilanteesta, resursseista ja tulevaisuuden tarpeista eri koulutusasteilla. Hankkeen tarkoituksena on auttaa päättäjiä ja koulutuksen suunnittelijoita resursoimaan oikein ja toimimaan konkreettisesti maahanmuuttajien paremman integraation hyväksi. Tutkimus kohdistui varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, valmistavaan opetukseen, perusopetukseen, ammatilliseen koulutukseen, lukioon, opettajankoulutukseen ja täydennyskoulutukseen. Aineistonkeruu tapahtui pääasiassa verkkopohjaisilla kyselyillä, jotka suunnattiin opetuksen järjestäjille ja opettajankoulutusyksiköille. Täydennyskoulutuksen osalta aineisto kerättiin osin opettajajärjestöiltä ja osin yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Lisäksi hyödynnettiin Tilastokeskuksesta saatavia tilastoja ja muita viranomaislähteitä. Hankkeessa pyrittiin myös etsimään opetukseen ajankohtaisia, tutkimusperustaisia ja toimivia malleja, ja näistä kysyttiin esimerkkejä suoraan kouluilta. Kysymykset räätälöitiin koulutusalakohtaisesti ja esitestattiin kohderyhmissä. Hanke toteutettiin vuosina 2017–2018. Selvityksen alussa esitetään kootusti keskeiset tulokset eri koulutusaloilta, ja tämän jälkeen esitellään näihin tuloksiin perustuvat suositukset. Suosituksissa painotetaan muun muassa huomion kiinnittämistä vähemmistökielten ja -uskontojen opettajien kelpoisuuksiin kaikilla koulutusasteilla. Pätevöitymiseen tulee luoda monimuotoisia reittejä esimerkiksi täydennyskoulutusta kehittämällä tai tukemalla katsomusaineissa usean eri uskonnon opetuskelpoisuuden hankkimista. Ammatillisessa koulutuksessa tulee lisätä monikulttuurisuuteen ja -kielisyyteen liittyvää ohjausta.
Subject: 516 Kasvatustieteet
religions
Languages
Teacher Education
Rights:


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
11_2019_KUSKI_1_.pdf 1.986Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record